Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ Պօլսոյ նուիրակ եւ պատրիարք Զաքարիա վարդապետն: (Որ ի յԱպրիլի ԻԷ յիշեցաւ . ) զի թղթաշէն ֆռանկքն` վասն թղթաշինութեան գործեացն իւրեանց, որպէս յառաջ եւ այժմ եւս թուղթ գրեցին առ ընտանիսն իւրեանց, եւ ետուն սրբ. վեհին յղեալ յերկիրն իւրեանց: Զորս եկ սրբ. վեհն ի թղթոջս եդեալ յղեաց առ Զաքարիա վարդապետն տալ Թօմայ Աղային, եւ հարկեալ նմա, զի փութով յերկիրն նոցա յղեսցէ, եւ ի գալ գործեացն նոցա` փութով առ մեզ հասուսցէ, զի տացուք ինքեանց: Որում եւ ծանոյց քան զայս յառաջ յապրիլի ԻԷ զթուղթ գրելն առ ինքն: Եւ պատուիրեաց նմա գրել զպատասխանին :
       Թուղթ մի եւս առ Մուրտիկզատէ մհ. Փիլիպպոսն գրեաց, եւ զպատրիարքի թուղթն յղեաց առ սա, զի ընդ մէնզիլի փութով առ նա յղեսցէ: Եւ պատուէր` զի թարճիման Ստեփանի սանատն զոր ի տալն նմա զդրամս առեալ ի նմանէ, ) առ մեզ յղեսցէ, զի տացուք նմա, զի նա միշտ խնդրէր ի մէնջ բերել տալ զսանատն: Որպէս յառաջ, եւ այժմ եւս գրեաց սմա, զի մուրճակտամացու եւ հին քեաթան հոգացեալ յղեսցէ: Եւ գրեալ էր սա սրբ. վեհին` թէ դրամ ) յղեցի առ պարոն Գէորգն , որ ի ս. Աթոռդ հասուսցէ: Բայց պարոն Գէորգն ոչ էր գրեալ սրբ. վեհին զհասանիլն դրամոյն առ ինքն: Զոր եւ ծանոյց սմա: Եւ Ստեփան եւ Յարութիւն տղայքն վաճառականութեան աղագաւ այժմ երթային ի Կարին: Եւ սրբ. վեհն ի ձեռն Գալուստ վարդապետին պատուիրեաց նոցա, զի թղթատան փանճարայիցն աղագաւ անուամբ իւրեանց Բ բեռն ճերմակ շիշայ ճամ առեալ բերցեն: Զոր եւ ծանոյց սմա, եւ պատուիրեաց, զի յառնուլն նոցա զշիշայ ճամս, ինքն եւս հոգացօղ լիցի բանիցն նոցա: Յղեցան այսոքիկ ընդ Ստեփան եւ Յարութիւն տղայոցն: Որք ելին ի միասին յամսոյս ԻԱ :
      
       Ի Կարս` առ պարոն Գէորգն պատուէր վասն առ ինքն յղեալ դրամոյն, զի ընդ դահբաշի Սողոմօնին յղեսցէ առ մեզ :
      
       Մուրտիկեանց մհ. Փիլիպպոսն` յարդեանցն ս. Աթոռոյս դրամ ) էր հասուցեալ առ պ. Գէորգն յղել ի ս. Աթոռս: Եւ եւս ծանուցեալ էր սրբ. վեհին զհասանիլն դրամոյն առ ինքն: Եւ բաց ի սմանէ` այլ դրամ եւս գոյր մեզ առ նմա: Որոց աղագաւ եւ սրբ. վեհն ընդ Սողոմօնին զթուղթ մի գրեաց առ պարոն Գէորգն: Եւ պատուիրեացնմա, զի թէ` ի մհ. Փիլիպպոսէն նորապէս առ ինքն հասեալ դրամն, ) եւ թէ զայլ դրամսն եւս, յանձնեսցէ դահբաշի Սողոմօնին, զի բերեալ առ մեզ հասուսցէ: Եւ պատուէր` զի վասն թղթաշինութեան նիւթոյն հին քեաթան եւս հոգացեալ յղեսցէ: Մէկ նորատիպ տօնացոյց յղեաց առ նա վասն իւր: Եւ հօրն նորա մհ. Գալուստին եւ պարոն Կօշտօ Կարապետին եւս ողջոյն գրեաց :
       Փուսուլայ եւս սրբ. վեհն իւր ձեռամբն գրեաց առ նա: Ծանուցանելով նմա զորպէսն Դարբանտու եւ Շիրազու: Որպէս եւ յԱպ. ԻԷ: Յղեցաւ այս ընդ դահբաշի Սողոմօնին: Որ ել ի մայիսի ԻԲ: