Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մահմատ Հասանխանի քեռորդի Մահմատ Էմինն ընդ թղթաշինի աշակերտ Մահմատ անուամբ տաճկին գրեալ էր առ սրբ. վեհն թէ` լուեալ եմ թէ ի տէր Դաւթէն թղթաշէն ես խնդրեալ, բայց նա ոչ կարէ թղթաշէն բերել, եւ թէ կամիցիս` ես յղեցից ասէ: Սակայն` ոչ նուիրակն էր գրեալ վասն թղթաշինին, եւ ոչ Աւետիք վարդապետն, այլ միայն նա գրէր: Իսկ որովհետեւ սրբ. վեհն քան զայս յառաջ ի յնս. ԻԷ գրեալ էր նուիրակին թղթաշէն բերել ընդ իւր: Եւ Աւետիք վարդապետին եւս բերան առ բերան պատուիրեաց վասն թղթաշինի արզ առնել Քեարիմխանին, վասնորոյ` զթուղթ մի գրեաց առ նոսա: Ծանուցանելով նոցա զմիտս թղթոյ Մահմատ Էմինին: Որոց եւ պատուիրեաց` զի թէ ըստ հրամանի իւրոյ մինչեւ ցայժմ խօսեցեալ իցեն ընդ թղթաշինին բերելոց են զնա ընդ իւրեանս բերցեն: Թէ ոչ` ընդ Մահմատ Էմինին խօսեսցեն, եւ զնորին յառաջադրեալ թղթաշէն բերցեն :
       Թուղթ մի եւս առ Մահմատ Էմինն գրեաց: Որում եւ ծանոյց զգրելն առ տեղւոյ նուիրակ Ստեփաննոս եւ Աւետիք վարդապետսն վասն թղթայշինի: Եւ զթուղթ նոցա յղեաց առ նա զի տացէ նոցա, եւ ի նոցանէ հարցեալ իմասցի զորպէսն թղթաշինին. զի թէ նոքա ըստ պատուիրի իւրոյ զթղթաշէնն պատրաստեալ են բերել ընդ իւրեանս , բարի է: Եւ թէ ոչ` զիւր խոստացեալ թղթաշէնն յանձնեսցէ նոցա առ ի բերել ի սուրբ Աթոռս: Յղեցան այսոքիկ առ Մահմատ Էմինն ընդ նորին յղեալ Մահմատին: Որ ել ի յնվ . ԼԱ: