Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի յԱտանայ քաղաքէն Գ ուխտաւորք էին եկեալ` որ է թեմ Սսայ որոց անուանքըն էին` մհ. Աբրահամ, եւ տիրացու Ստեփան: Եւ զի մինչեւ ցարդ ի նոր տօնացուցէն մերմէ տակաւին չէաք յղեալ յայն կողմունսն, ուստի` այժմ ի ձեռն սոցա տօնացոյց յղեաց վասն Ատանայու քաղաքի երկուց եկեղեցեացն, ս. Աստուածածնին, եւ ս. Ստեփաննոսին: Եւ գրեաց զթուղթ օրհնութեան հասարակապէս առ ժողվուրդ քաղաքին, թէ մինչեւ ցարդ եկօղ ո'չ պատահեցաւ ի ձէնջ աստ, կամ ի մէնջ յայդկոյս, որ վասն ձեր զնոր տօնացոյցս յղէաք, այժմ որովհետեւ այս ուխտաւորքս եկին աստ ձեռամբ սոցին Բ տօնացոյց յղեցաք վասն ձեր Բց սրբոց եկեղեցեացդ ազգիս մերոյ` յորս սփռեալ եմք զնոր տօնցաոյցս, կատարեսջիք համաձայնութեամբ զտօնս սրբոցն Աստուծոյ: Զի վասն այսր իսկ յամարեցաք զնոր տօնացոյցս, զի համաձայն եղիցին տօնակատարութիւնք ազգիս մերոյ, եւ անհամաձայնւթիւնն բարձցի: Եւ այլ առ այս բանք: Գրեաց եւս` զի ում եւ պիտոյասցի նոր տօնացոյց, ի Կարնոյ ի Մուրտիկզատէիցն խնդրեալ տարցեն: Կին մի եւս էր եկեալ անտի ընդ սոսա յուխտ, մհ. Ալթուն անուամբ: Որք ի ճանապարհին անցեալ ընդ Հիւսէյնիկ գեօղն` որ է ի Խարբերթ, Բ կանայք ի ձեռն նոյն կնոջն ԱՃԵ փարայ դրամ էին յղեալ աջահամբոյր, որոց զանուանսն ոչ գիտէր բերօղ կինն: Վասն որոյ գրեաց սրբ. վեհն թուղթ առանց անուան առ տուօղ կանայսն, զոր տուաք նոյն կնոջն տանել տալ նոցա: Իսկ եւ Բայազիտու հին նուիրակ Գալուստ վարդապետն` (որ յիշեցեալ է ի դեկտ. ԺԸ եւ ի վերոյ նորին . ) հազիւ թէ աւարտեալ զնուիրակական գործն եկն ի ս. Աթոռս ի Յունիս ամսեանն, բերեալ գլխալիր արդիւնս քան զառաջինսն: Եւ զի ի Թօփրախղալայ մինչեւ ցայժմ գանձանակ չէր հաստատեցեալ վասն սրբոյ Աթոռոյս, իսկ սա հաստատեալ էր յորդորմամբ. եւ զՈւստայ Սահակն կարգեալ էր ս. Աթոռոյս գանձապետ, եւ զտէր Սարգիս եւ տէր Սիմէօն քահանայսն կարգեալ էր շրջեցուցանօղ գանձանակին: Վասնորոյ` այժմ խխնդրեաց ի սրբ . վեհէն զգիր օրհնութեան առ նոսա: Ուստի զթուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ Թօփրախղալայու ժողովուրդսն, շնորհակալութիւն վասն սիրով ընդունելոյն զԳալուստ վարդապետն, եւ զնուիրակութիւնսն առատօրէն տալոյն, եւ զգանձանակն հաստատելոյն: Եւ պատուէր զի միշտ հաստատուն պահեսցեն զգանձանակն : Եւ վասն գանձապետութեան ուստայ Սահակին, եւ գանձանակ շուրջածելոյ տէր Սարգիս եւ տէր Սիմէօն քահանայիցն գրեաց զհաստատութիւն, եւ պատուէր` զի արի ' լիցին ի գործս իւրեանց :
       Թուղթ մի եւս գրեաց ի յԱշղալայ գիւղն առ Մէհրօն, շնորհակալութիւն եւ օրհնութիւն վասն տալոյն ս. Աթոռոյս զմէկ որձ ձագ, ի ձեռն Գալուստ վարդապետին: Յղեցաք զայսոսիկ առ տէր Վահանն ի Բայազիտ, յղել առ նոր նուիրակ Ներսէս վարդապետն, զի հասուսցէ ի տեղիսն ի ձեռն Կարմիր Կոնտցի տէր Նիկողայոսի որդի Գրիգորին, որ զվերոյգրեալ ուխտաւորսն բերեալ էր, եւ տարաւ ի օգոստոսի ԺԵ: