Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սրբոյ Երուսաղեմի պատրիարգ Պօղոս վարդապետն` զանցեալ զկանօնոք քան զինքն յառաջ անդ նստօղ պատրիարգաց` որովք վարէին նոքա առ սրբ. կաթուղիկոսունս սրբոյ եւ մեծի Աթոռոյս խոնարհութեան ճանապարհաւ իբրեւ զստորագրեալս, սկսանէր այլ իմնապէս վարիլ: Եդեալ լինքն յանստիճան մեծապատուութեան , իբր ընկեր` համաստիճան եւ պատուակից գոլ մեծամտէր կաթուղիկոսի: Եւ վասն այսր ամենայնի, սակս ոչինչ եւ ունայն եւ սուտ պատճառաց վատահամբաւէր զսրբ. վեհն մեր նոյն մեծամտութեան ոճիւն, գրելով զգանկատս առ իշխանս Պօլսոյ` եւ առ այլս եւս հռչակելով` թէ եւս թուղթ գրեցի նմա եւ ընծայ յղեցի` նա ոչ գիր գրեաց ինձ, եւ ոչ ընծայ յղեաց: Եւ թէ` եւ զմիաբանսն մեր յղեմ անդ յեպիսկոպոսանալ` նա բռնութեամբ զյոլով դրամս առնուի ի նոցունց: Եւ այսոքիւք իբրու խռովեալ սրբ. վեհէս մերմէ, ոչ գրէր առ սա զթուղթ: Եւ զմիաբանս իւր եւս եթէ առաքէր աստ յեպիսկոպոսանալ, ոչ գրէր վասն նոցա զընծայական թուղթս առ սրբ. վեհն, որպէս օրէն էր քան զինքն յառաջ նստողացն, այլ զայլս արկանէր միջնորդ վասն նոցա առ ի ձեռնադրել: Որպէս յառաջ քան զայս Կարբեցի Կարապետ վարդապետն եկեալ աստ ձեռնադրեցաւ իւր եղբարց միջնորդութեամբն: (Որ ասացեալ է ի հոկտ. ԺԹ ): Եւ այժմ զՀաճնցի Սարգիս վարդապետն` որ էր ժամօրհօղ սուրբ Յակովբայ վանիցն, Պօլսոյ իշխանաց միջնորդութեամբն եւ աղերսական գրովն էր յղեալ աստ ի ձեռնադրիլ: Եւ զոմանս եւս ի միաբանից իւրոց ի Սիս առաքեալ` անդ տայր ձեռնադրել եպիսկոպոս, եւ առաքէր ի նուիրակութիւն ի վիճակսն սրբոյ Աթոռոյս, այն եւս ի տէրունիսն` որպէս Դաւիթ ոմն յղեալ էր ի Զմիւռին: Եւ առեալ քան զսոսա ի չափազանցագոյնսն եւս ձգտեալ` անուանէր` զինքն ծայրագոյն պատրիարգ ամենայն հայոց ի թուղթսն իւր, զոր քան զինքն նախկինքն ոչ առնէին, այլ միայն պատրիարգ Երուսաղէմի եւ սրբոց Յակոբեանց վանիցն գրէին զինքեանս: Եւ ի վախճանի թղթոցն գրէր թէ` գրեցաւ ի պատրիարքարանս ամենայն հայոց, զոր մինչեւ յառ սրբ. վեհն գրեալ թուղթսն եւս գրէր: Եւ ի կոնդակսն գրէր թէ` զայս ինչ վարդապետ կարգեցի ծայրագոյն նուիրակ, եւ թէ ետու զմա իշխանութիւն կապելոյ եւ արձակելոյ, որք կաթողիկոսի միայն են վայել գրելոյ: Եւ կաթուղիկոսունքն սրբոյ Աթոռոյս` ի գրելն առ տեղւոյն պատրիարգունսն զթուղթս , ի պատիւ սրբոց տեղեացն զկնիքսն ի մէջ Յիսուսի բառի յիոյն եդեալ` կոչելով զնոսա եղբայր, զոր կանոն եւ սրբ. վեհս մեր պահեաց` ի գրելն առ նա զթուղթս: Եւ պատրիաքն Երուսաղէմի ի գրելն առ սրբ. կաթուղիկոսունսն զթուղթս, զանունն ի վերին կողմն գրէին շարադրութեամբ ըստ հասարակաց կարգին, եւ հայր` եւ տէր եւ վեհ գրէին. եւ զկնիքն իւրեանց ի յետկոյս թղթոցն դնէին: Իսկ սա մինչեւ նստաւ, զանցեալ զկանոնօք առաջնոցն, եղբայր գրէր սրբ. վեհիս միոյ. եւ զկնիքն ի յերես թղթոյն գրէր ի լուսանցն: Եւ վասն գանձանակաց յետ եւ յառաջ գնալոյ վիճոյն` սրբ. վեհն գրեալ էր նմա թէ` նուիրակացդ պատուէր` տուր, զի զգանձանակսն մի ' այլայլասցեն. զի ժողովուրդքն գայթակղին` եւ զգանգատս գրեն մեզ միշտ: Իսկ նա գրէր չափազանցուեամբ թէ` իմ նուիրակացն ինչ մեզ, քո նուիրակունքն քակեն զնախնեաց կարգն: Զայս ասէր` իբր թէ` այն է նախնեաց կանօնն , որ մեր գանձանակն յառաջ շրջիցի քան զձերն: Որ էր սուտ: Արդ` ա~յսպիսեօք, եւ այլ եւս ըստ սոցին չափազանցական բանիւք վարէր նա անկարգաբար: Որովք եւ սրբ. վեհս մեր վիրաւորեալ եւ նեղասրտեալ յոյժ` կամէր ծանուցեալ նմա զչափ անձինն: Բայց տակաւին երկայնամտէր, եւ ոչ լինէր շուտափոյթ առ այն, յորպիսութիւն բանին եւ յուր եզերիլն հայելով: Իսկ այժմ մինչ եկն ի սուրբ Աթոռս վերոյիշեալ Սարգիս վարդապետն ի ձեռնադրիլ, եկն ի հնդկաց նուիրակ Համատանցի Յովհաննէս վարդապետն` (որ յիշեցեալ է ի յնվ. Լ . ) զի տեսեալ նախ զսրբ. վեհն եւ զսուրբ Աթոռս որոց կարօտն էր, երթիցէ ապա ի սուրբ Սաղիմայ: Եւ հանդիպելն աստ այսց երկուցս ի միասին, կոչեաց զնոսա սրբ. վեհն յատեան եպիսկոպոսաց, եւ զամենայն արարմունս եւ զանկարգ շարժմունս պատրիարք կոչեցելոյն իւրեանց` եդ առաջի նոցա դատաստանաւ. եւ զիրաւունս խնդրեաց. ծանուցանելով եւ զիւր անյիշաչարութիւն եւ զերկայնամտիլն մինչեւ ցարդ: Եւ նոցա հայեցեալ յիրաւունս սրբ. վեհին, եւ ի պարտաւորութիւն իւրեանց պատրիարգ կոչեցելոյն, իբրու ի դիմաց նորին պարտաւորս խոստովանեցան զինքեանս, եւ յանձն առին երթալ պատմեալ զամենայն իւրեանց պատրիարքին մեղադրաբար: Եւ խնդրեցին եւս ի սրբ. վեհէն այլ եւս երկայնամիտ` եւ չզայրանալ նմա, այլ անյիշաչար լինիլ ըստ վայելից մեծութեան իւրոյ` եւ գրել առ սա զթուղթ սիրոյ, եւ ամաչեցուցանել զնա, որպէս զի բարձցի խռովութիւնն որ ի մէջ երկուցն: Եւ սրբ. վեհին խոնարհեալ յաղաչանս նոցին եւ ի բազմակերպ թախանձանս, յօժարեցաւ ի գրել զթուղթ. բայց կամէր զամենայն վերոգրեալ չափազանցութիւնսն նորին գրել առ նա ի թղթոջն, եւ բերել յերեսն, եւ յանդիմանել սիրով: Իսկ նոքա կրկին ի թախանձ եւ յողոք անկեալ սրբ. վեհին, խնդրեցին մի ' գրել զայնս, եւ մի ' խստութեամբ իսկ գրել առ նա զթուղթն, այլ սիրով ամաչեցուցանել: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհին զանց արարեալ զբազմօք չափազանցութեամբք նորին, գրեաց առ նա զթուղթ մի ըստ նոցին աղերսանացն, զքանի մի արարմունսն միա'յն գրելով նմա սիրախառն մեղադրութեամբ: Նախ թէ` լուայ զխռովիլդ եւ զտրտունջդ ի մէնջ, եւ զվատահամբաւելդ զմեզ իզուր, թէ ես գիր գրեցի նմա, եւ նա զպատասխանին ոչ գրեաց: Դու ասէ ի ՌՄԺԷ թուոջն եւ ի յնս. գիր մի գրեցեր առ մեզ վասն կոչմանդ, եւ մեք ի նոյն թուոջն ի սեպ. գրեցաք առ քեզ զպատասխանին` շնորհաւորելով զպատրիարքութիւնդ: (Յիշեցեալ է այս ի պատմութեան ՌՄԺԷ ի սեպ ... ) Դու ասէ ի ՌՄԺԸ թուոջն եւ ի սեպ. գիր էիր գրեալ մեզ ընդ չորից վարդապետացդ, զորս առաքեալ էիր ի ձեռնադրել, եւ զընծայս եւս յղեցալ էիր, եւ մեք յետ ձեռնադրելոյն զնոսա, գրեցաք զպատասխանին թղթոյդ, յորում եւ շնորհակալութիւն վասն ընծայիցդ, եւ տուաք Սարգիս վարդապետին հասուցանել քեզ: (Որ յիշեցեալ է ի պտմ. ՌՄԺԹ ի փտր ... ): Իսկ Սարգիս վարդապետն ի ճանապարհին կողոպտեցեալ է ի սրիկայից, որք մինչեւ զվկայականն նորին եւս են փչացուցեալ, զոր վերստին խնդրեաց ի մէնջ, եւ մեք գրեալ յղեցաք: Իսկ վասն թղթոյն առ քեզ` ոչ մեզ էր ծանուցեալ թէ կորուսի զի վերստին գրէաք, եւ ո'չ քեզ` թէ կորուսի, դու այնպէս կարծես թէ մեք ո'չ եմք գրեալ. ահա քո նուիրակինն է մեղն, մեք զինչ արասցուք: Ուրեմն ասէ` արդար եմ եւ անպարտ, եւ գրաբերդ է պարտաւոր` որ քեզ ո'չ է ծանուցեալ զկորուսանելն. եւ դու ես պարտաւոր, որ թարց մեզ հարցանելոյ եւ զորպէսն իմանալոյ` զմեզ ի զուր վատահամբաւես: Երկրորդ թէ` դու տրտնջաս զմէնջ թէ` եւս ընծայ յղեցի` եւ նա ո'չ յղեաց: Մեր հարկաւոր ընծայն առ քեզ ասէ` կոնդակ եւ սրբալոյս Մեռոն է. զորս ոչ խնդրեալ ես դու` եւ ոչ ընդունակութեան նշան ցուցեալ մեզ. եւ ոչ մեք ընծայեալ եմք: Եւ բաց ի սոցանէ ասէ` յերկրոջս մերում բամբակ եւ չալթուկ գտանի եւ ոչ այլ ինչ: Երրորդ թէ` դու զմեզ հռչակես թէ ի միաբանիցն մերոց շատ դրամ առնու բռնութեամբ: Ես Ե տարի ի Պօլիս կացի ասէ ի նուիրակութեան, եւ ԺԲ տարի յայս կողմանս կամ: Յայս ԺԷ տարիս եթէ ստորոգեալ է զմէնջ զայդ անուն, եւ կամ ոք լուեալ է զմէնջ զայդ ախտ, քոյդ ասութիւն եւս ճիշտ է: Ապա թէ ոչ սուտ է: Քանզի մեք զառ մեզ եկեալսն ասէ` բաց ի մարմնաւորապէս շահելոյն ըստ արժանոյն` ըստ հոգւոյ եւս զարդարեմք, եւ նոքա հարկեցեալ ի սիրոյ եւ շահեցմանէ մերմէ` տան յօժարութեամբ եւ մեք առնումք: Եթէ հոգեւոր եւ մարմնաւոր սիրով առօղն ասէ ի յօժարութեամբ տուողացն մեղանչէ, ո՞րչափ եւս առաւել` խրոխտալով եւ հահոյելով ընդ վայր առօղն ի լալով տուողացն: Զայս ասէր վասն անկարգ եւ չափազանց պահանջմանցն, զորս բռնութեամբ առնէին նոքա յուխտաւորացն: Եբեր նմա յերեսս եւ զգիր ոչ գրելն առ ինքն, եւ զմիաբանսն այլոց միջնորդութեամբ յղելն աստ ի ձեռնադրել, եւ զոմանս եւս ի Սիս առաքելն եւ ձերնադրել տալն անդ, եւ առաքելն զնոսա նուիրակ ի վիճակսն սրբոյ Աթոռոյս, այն եւս ի տէրունիսն մեր: Իսկ զայլ արարսն` այժմ վասն վերոյգրեալ վարդապետացն աղերսանացն ոչ գրեցի քեզ` ստիպեցեալ ի սիրոյդ, եւ հարկեցեալ յաղաչանաց Յովաննէս եւ Սարգիս վարդապետացն քոց . զի իմացեալ զստոյգն, կայցես ի սէր եւ ի բարեմտութեան, քեզապատշաճ հարազատութեան այսուհատեւ: Ունէի թէպէտ եւ զայլս հարկաւոր գրելոյ, բայց ի զբաղմանց արգելեցեալ չգրեցի: Մանաւանդ` Յովաննէս եւ Սարգիս վարդապետքդ ասէ զամենն լուան եւ լաւապէս վերահասու եղեն, որք որպէս բաւական գիր` պատմելոց են քեզ: Տե'ս զօրինակն թղթոյս ի բոլորագրահամար տետրոջն, ի ՇՀ, եւ ի ՇՀԱ թղթահամարն :
       Փուսուլայ եւս գրեաց առ սա: Զի սըրբոյն Խորվիվապայ վանից Առաջնորդ չիք Աւոն որ ի ՌՄԻԱ թուոջն փախուցեալ էր ի Վան, (որպէս ի նոյն թիւն եւ ի յնս. Զ ասացաւ , ) անտի եւս յԵրուսաղէմ էր գնացեալ: Եւ սա եպիսկոպոս ընդունէր զնա: Զոր ի լսելն սրբ. վեհին, զնորին Բց ձեռագրաց օրինակն առեալ, եւ վարդապետացն մերոց կնքեցուցեալ յղեաց առ սա, զի իմացեալ զուխտազանց եւ զապստամբ գոլն նորա` այսուհետեւ մի եւս եպիսկոպոս ընդունիցի զնա, այլ լոկ աբեղայ միայն: Զի վասն ապստամբութեան այժմ լուծեաց զնա յեպիսկոպոսութենէն: Եւ մանաւանդ իւր տուեալ ձեռագրովքն (զորս ի ժամ ձեռնադրութեան տուեալ էր սրբ. վեհին : ) եւ էր լուծեալ նա յեպիսկոպոսական կարգէն. զի ի ձեռագիրս իւր խոստացեալ էր եւ երդմամբ ուխտեալ` մինչեւ ի մահն իւր մնալ ի վանսն Խորվիրապայ , եւ զնա ի շինութեան պահել: Եւ թէ անդ ո'չ կամիցի մնալ, ի սուրբ Աթոռս դառնալ. եւ ոչ յուրեք երթալ թարց հրամանի սրբ. վեհին: Իսկ վասն անցից եւ որպիսութեանցն Հնդու նուիրակ համադանցի Յովհաննէս վարդապետին թէ զինչ էին գրեալ սրբ. վեհին տեղւոյ ժողովուրդքն, եւ սրբ. վեհն ի սպտ. ելն թէ զի՞նչ գրեաց նոցա զպատասխանին, այժմ ոչ երկարեաց: Զի ի Սարգիս վարդապետէն իմասցի, զի երբ ի Հնդիկս նուիրակ առաքեսցէ, զպատշաճաւոր ոմն ընտրեալ յղեսցէ, զի սիրով վարիցի ընդ ժողովրդեանն, եւ մի խոստութեամբ որպէս նա: Եւ ինքն եւս յայնժամ սիրոյ գիր գրեսցէ առ այն ժողովուրդսն, զի շահիցին յինքեանց, եւ մի մնասցեն այնպէս վիրաւորեալ: Եւ մանաւանդ ` Պետրոս Աղային եւս գրեսցէ յատկապէս, յիշելով նմա, թէ սրբ. գրեալ էր մեզ :
       Թուղթ եւս առ Պօլսոյ գլխաւոր իշխանսն գրեաց ի պատասխանի թղթոյն իւրեանց, միամտեցուցանելով զնոսա վասն խնդրոյն իւրեանց: Զի զսրբոյն Սաղիմայ ժամօրհնօղ հաճնցի Սարգիս վարդապետն յղեալ էին ի սուրբ Աթոռս, եւ աղերսանօք գրեալ էին առ սրբ. վեհն վասն նորա, եպիսկոպոս ձեռնադրել զնա: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն ըստ խնդրոյ նոցին` ի փետր. ԺԴ յաւուր քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի տաճարն` (որ յԻսահակ Հայրապետի շաբաթ օրն տօնեցաւ . ) զՍարգիս վարդապետն ընդ Թրակիոյ Առաջնորդ Յակոբ, Շողակաթի Առաջնորդ Ստեփաննոս` եւ Ձորագեղու Անապատի Առաջնորդ Ղազար վարդապետացն եպիսկոսպոս ձեռնադրեալ, եւ ընդ նոյն Յակոբ եւ Հնդու նուիրակ Համադանացի Յովաննէս վարդապետացն խառայ փիլոնաւ խիլայեալ, ընդ նոսա ուրախութեամբ դարձոյց ի տեղի իւր: Բայց պատրիարգն նորին ըստ սովորութեան ո'չ էր զգիր առ սրբ. վեհն վասն նորա: Եւ թէ ո՞յր աղագաւ, զպատճառն ի վերդ ի թղթոջ նոյն պատրիարքին լիովին ասացաք: Եւ մանաւանդ` որովհետեւ Յովաննէս Սարգիս եւ Յակոբ վարդապետքն ի ներկայութեան գոլով յառարկելն սրբ. վհին զայսմանէ նիւթոյ, լաւապէս վերահասու եղեն իրաւանցն: Վասնորոյ եւ սրբ. վեհն ոչ եւս երկրորդեաց զասացեալսն իւր. այլ գրեաց նոցա ` զի զպատճառն խռովութեան նորին եւ զամենայն ասացեալսն իւր, ի նոցանէ հարցեալ իմասցին, որով եւ եւ իրաւանցն վերահասու լեալ, զինքն անմեղադրելի արասցեն: Ծանոյց նոցա ըստ խնդրոյ Յովաննէս եւ Սարգիս վարդապետացն զգիր գրելն իւր առ նա. յաղթելով տմարդութիւնն: Եւ խնդրեաց ի նոցանէ` զի զֆերմանն իւր փութով հոգացեալ յղեսցեն: Եւ ի կողմանէ մհ. Յօնանին կարի վերաւորեալ էին նորա. իբր թէ նա իցէ զպրուսացիսն դրդեալ գանգատ գրել առ սրբ. վեհն զՅարութիւն գիտէն : Վասնորոյ եւ սրբ. ի միամտութիւն նոցա թէ եթէ յայլ կողմանէ յանձաւոր իցէ նա, սակայն ըստ այդմ անպարտ է. զի նա զԱարութիւն գիտէն լաւ էր գրեալ ասէ եւ ոչ վատ: Զորպէսն լիովին գրեալ եմ ասէ սիրելոյն մերոյ պատրիարք Զաքարիա վարդապետն յետս դարձուցէք, պահելով գոնէ զպատիւ առաքողին. եւ մի իզուր պարտաւորէք ասէ զանպարտն ի տեղի պարտաւորին: Նաեւ` յիշեցոյց նոցա վասն այսր քան զայս յառաջ ի սեպ. ԻԲ ի վերայ Պրուսայու ընդ փայեկին նոցին զթուղթ գրելն առ ինքեանս, ընդ որում եւ զՊրուսացոյց թղթոյ սուրէթն առնուլն եւ յղելն ինքեանց, զի գիտասցեն: Թուի թէ` այն գրեանքն ձեզ չեն հասեալ ասէ: Գրեցի ասէ պատրիարքին զի գտցէ զայն գրեանսն: Դուք եւս վերահասու լերուք ասէ, եւ զիրաւունս արարէք եւ մեզ ծանուցէք: Երիցս անգամ եկեալ է ասէ այդպէս գիր առ մեզ, ոչ եթէ միայն մի: Յղեցան այսք ընդ Սարգիս պետին :
       Վկայական ետ Սարգիս վարդապետին: Յորում գրելով թէ ` զսրբոյն Սաղիմայ միաբան հաճնցի Սարգիս վարդապետն ըստ խնդրոյ մեծին Պօլսոյ պատրիարք Զաքարիա վարդապետին եւ նորին իշխանացն եպիսկոպոս ձեռնադրեցի ի միաբանութիւն սրբոց Յակոբեանց վանիցն: Եւ նա եւս զօրինակն վկայականին իւրոյ գրեալ եւ կնքեալ ետ սրբ. վեհին :
       Վկայական մի եւս Թրակիոյ Առաջնորդ Յակոբ վարդապետին ետ: Եւ նա եւս նոյնպէս զօրինակն վկայականին իւրոյ գրեալ եւ կնքել ետ սրբ. վեհին :
       Առաջնորդական կոնդակ եւս ետ նմա սրբ. վեհն: Յորում զպատուէրս գրելով ժողովրդեանն վասն նորա: Եկաւ հասաւ ի Թրակիա` ձեռամբ նորին Առաջնորդ Յակոբ վարդապետին :
       Թուղթ օրհնութեան առ Կարապետ Ամիրայն եւ յերկոսին եղբայրսն նորին Պօղոսն եւ Պետրոսն` ) ձեռամբ Առաջնորդին իւրեանց Յակոբ վարդապետին :
       Թուղթ եւս օրհնութեան առ տիրացու Գրիգորն` ) ձեռամբ եւս նոյն Յակոբ վարդապետին :
       Թուղթ եւս առ Պրուսայու Աւագ քահանայ տէր Յովսէփն` տէր Եղիազարն` տէր Յովաննէսն եւ այլ միւս քահանայսն գրեաց: Ծանուցանելով նոցա քան զայս յառաջ ի սպտ. ԻԲ ընդ տաճիկ փայեկին իւրեանց զթուղթս գրելն առ ինքեանս: Պատուէր` զի զպատասխանին փութով գրեալ առ մհ. Աղամջանն յղեսցեն ի Թօխաթ` զի նա անտի առ մեզ հասուսցէ: Եւ սպառնալիք` մինչեւ ոչ գրեսցեն զպատասխանին: Եւ զթուղթսն Պօլսոյ զորս գրեալ յղեաց առ նոսա յղել առ պատրիարքն, տակաւին չէին յղեալ. պատուէր` զի յղեսցեն, եւ զպատասխանին խնդրեալ առ ինքն առաքեսցեն: Զոր ետուք Թրակիոյ դիտին անտի յղել առ նոսա :
       Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ Հաշտարխանու նուիրակ եւ Առաջնորդ Յովսէփ վարդապետն : Ծանուցանելով նմա քան զայս յառաջ ի յնվ. ԻԱ զթուղթ գրելն առ ինքն, եւ ըստ խնդրոյ իւրոյ ի վերայ Պետրպօսքու եւ Մօսկովու զկոնդակ գրելն եւ ընդ թղթոյն իւրոյ յղելն առ ինքն: Ծանոյց նաեւ առ Գիլանու տէր Պետրոսն այժմ զթուղթ գրելն, զի ելեալ երթիցէ ի Մօսկով: Եւ առ Գիլանու նուիրակ Պետրոս վարդապետն եւս զպատուէր գրելն, զի փութով աւարտեալ զգործն եկեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Թուղթ մի եւս պատուիրի առ Գիլանու տէր Պետրոսն գրեաց, զի ելեալ երթիցէ ի Մօսկով, եւ անդ մնացեալ քահանայութիւն արասցէ: Զի տեղւոյ քահանայն վախճանեալ էր, եւ ժողովուրդքն ոչ ունէին զայլ քահանայ զի հովուեսցէ զինքեանս :
       Թուղթ եւս առ Գիլանու նուիրակ եւ Առաջնորդ Պետրոս վարդապետն գրեաց, (որ յիշեցեալ է ի յուլ. ԻԸ . ) ի պատասխանի Բց թղթոց իւրոց: Որ թէպէտ յառաջագոյն ոչ յանձն առնոյր զնուիրակութիւն Գիլանու, բայց այժմ յանձն էր առեալ, որոյ աղագաւ եւ միամտութիւն գրեալ սրբ. վեհին: Եւ սրբ. վեհին միամտեալ ընդ այն, պատուիրեաց նմա, զի փութով աւարտեալ զգործն իւր ելեալ եկեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Զի որովհետեւ հաշտութիւն եղեւ, վասնորոյ` յայս կողմամբս կամէր յղել զնա ի նախկին վիճակն իւր: Կրկին պատուէր զի զտէր Պետրոսն յղեսցէ ի Հաշտարխան, զի անտի երթիցէ ի Մօսկով: Եւ Դաւիթ Աղայն գիտութեամբ նորին` ըստ խնդրոյ սրբ. վեհին քանի մի շիմշատ փայտ հոգացեալ, ընդ երեւանցի տէր Յովհաննէսին յղեալ էր առ մեզ: Որք ոչ այնքան պիտոյացան մեզ , զի կոստխաւորք էին եւ ճեղքեալք: Վասնորոյ` պատուիրեաց նմա, զի մէկ բեռն լաւ շիմշատ փայտ յղեսցէ վասն ծաղկի եւ պատկերի: Եւ տեղւոյ քահանայիցն` իշխանացն եւ ժողովրդոցն ողջոյն գրեաց :
       Թուղթ եւս առ թիֆլիզեցի Դաւիթ Աղայն ի Ռէշտ (որ ի յուլ. ԻԸ յիշեցեալ է ) ի պատասխանի ի հոկ. Զ գրեցեալ թղթոյն: Նախ շնորհակալութիւն վասն շիմշատ փայտիցն` զորս յաշնանն ընդ երեւանցի տէր Յովաննէսին յղեալ էր: Պատուէր զի քանի մի հատ լաւ շիմշատ փայտ եւս յղեսցէ վասն ծաղկի եւ պատկերի, զի այնք ոչ պիտոյացան մեզ. զի կոստխաւորք էին եւ ճեխքեալք: Եւ յանձնարարութիւն վասն նուիրակին: Եւ պատուէր եւս զի զտէր Պետրոսն յղեսցէ ի Հաշտարխան: Եւ պարոն Ալէքսանին` եւ տեղւոյ բոլոր քահանայիցն` իշխանացն եւ ժողովրդոցն եւ որդւոյն նորին Մովսէսին որջոյն գրեաց: Զայսոսիկ եւս Հնդու նուիրակ Յովաննէս վարդապետին ետուք տանել ընդ իւր ի Բայազիտ առ տէր Վահանն, զի նա անտի առ Դաւիթ Աղայն յղեսցէ ի Գիլան : Յովաննէս` Սարգիս եւ Յակոբ վարդապետքն ելին ի միասին ի սրբոյ Աթոռոյս, ի փետր . ԻԵ: