Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Նախիջեւանու նուիրակ Մեսրօպ վարդապետն` (որ գնաց անդ յանցեալ ամին ի մայիսի ԻԴ ) վախճանեալ էր ի Ղափան, ի գիւղն Խնծորէքս: Եւ սպասաւորն նորին եւ միաբանքն Տաթաւու, (զի Առաջնորդն անդ ո'չ էր լեալ : ) եւ Մէլիք Քօլին, գրեալ ծանուցեալ էին սրբազան վեհին: Վասնորոյ, եւ սրբազան վեհն նոր նուիրակ կարգեաց տեղւոյն զՊետրոս վարդապետն, (որ յիշեցեալ է ի պատմութեան ՌՄԺԹ երորդ ամին, եւ ի մարտի ԻԴ : ) եւ յղեաց անդ ի նուիրակել զմնացեալ երիիրն, եւ զարդիւնս ժողովեալս հին նուիրակին եւ զինչսն, զաւթել եւ բերել ի սուրբ Աթոռս :
       Թուղթ եւս գրեաց հասարակապէս ի վերայ ամենայն երկրին, զի զնա նոր նուիրակ ընկալցին, եւ զարդիւնս իւրեանց տացեն նմա: Որոյ օրինակն է բոլորագրահամար տետրոջն, յերեսն Գ :
       Թուղթ եւս առ Տաթեւու Առաջնորդ Ղազար վարդապետն, առ սուրբ Կարապետի Առաջնորդ Կարապետ վարդապետն, եւ առ Ագուլեաց Թոմային սրբոյ Առաքելոյ վանից Առաջնորդ Թօմայ վարդապետն գրեաց, յանձնարարութիւն վասն նուիրակին: Թուղթ մի եւս առ Տաթեւու միաբանսն եւ առ Մէլիք Քօլին` ի պատասխանի թղթոյն իւրեանց, ծանուցանելով զնոր նուիրակ կարգելն զՊետրոս վարդապետն: Եւ պատուէր` զի զինչսն եւ զժողովեալ արդիւնս հանգուցելոյն նմա յանձնեսցեն: Եւ յատուկ պատուէր առ Գրիգոր քահանայ ոմն, որ ընդ Մեսրօպ վարդապետն շրջագայեալ էր յերկրոջն Ղափանու, եւ զդաւթարսն նորին առ ինքն ունէր, եւ գիտէր զորպէսն առեալ եւ առնլի արդեանց: Որպէս զի` զդաւթարսն տացէ նմա, եւ շրջագայեալ ընդ նմա ի գիւղորայսն, ուր եւ իցեն առնլիք, առնուլ տացէ նմա եւ լիցի նմա ըստ ամենայնի օժանդակ: Զմահսարն նոցա եւս ետ նուիրակին տանել ընդ իւր, թերեւս անդ պիտոյասցի: Եւս ետ նմա ի բերան զպատուէրս, գրել թուղթ առ Ղազանջեցի, Նախիջեւանցի եւ Ագուլեցի ժողովուրդսն, որք ի Շուշին , ) որք յիշեցեալք գոն յանցեալ ամին եւ ի ... ) եւ զգանձանակական արդիւնսն սրբոյ Աթոռոյս խնդրեալ եւ առնուլ ի նոցանէ, եւ գրել ինքեան, զի առ նոսա զշնորհակալութեան թուղթ գրեսցէ: Նաեւ վասն կտակին այնմիկ, (որ յիշեցաւ ի պատմութեան ՌՄԺԶ երորդ ամին, եւ ի յօգոստոսի ԺԳ , ) զոր նուիրակ Յակոբ վարդապետն բերեալ էր ի Մեղրու, որ ասաց թէ Ը թուման էր, Բսն մնաց, եւ Զ ըն բերի, (որպէս անդ ասացեալ է , ) իսկ այժմ որդի կտակ առնողին այնմիկ` որոյ անունն էր Թուման, գրեալ էր սրբազան վեհին թէ` կտակն Ժ թուման էր, զոր լրապէս տուեալ եմք Յակոբ վարդապետին: Պատուիրեաց այժմ նուիրակին սրբազան վեհն, զի որպիսութեան նորին լաւապէս վերահասու լեալ` զստոյգն գրեսցէ ինքեան: Եւ այլ պատուէրս բազում պատուիրեաց նմա: Որ ել աստի ի մարտի Բ: