Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն ի Բայազիտ առ Իւնիւզբէկի որդի Սալման բէկն ի պատասխանի թղթոյն, որ Ա սհաթ էր յղեալ` եւ գրեալ սրբ. վեհին թէ` կամէր Ա սհաթ խնդել ի քէն, այլ ամօթ համարելով չխնդրեցի . զայս սհաթս յղեցի` զի յայդր սհաթսազին սարքել տաս եւ յղես: Գրեաց թէ` սահաթն յՕսմանցւոց երկրէն գայ` զոր մեք տաժանմամբ բերեմք, զի եկօղ չունիմք. իսկ ձեզ մօտեւոր է` եւ եկողն անպակաս չունէաք որ յղեմք: Եւ սահաթսազ եւս ոչ գոյ աստ: Զոր տուաք նորին մարդոյն: Ել ի նոյեմբերի ԻԲ: