Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ Մկրտիչ վարդապետն: Զի Հաշտարխանն հին նուիրակ Մինաս վարդապետն մինչ էր ի գործ նուիրակութեան ս. Աթոռոյս, ի նուիրակական արդեանցն իւրոց Թիֆլիզեցի տէր Ղազարին դրամ էր փոխ տուեալ: (2) Եւ այժմ լուաք թէ` տէր Ղազարն ի Հաշտարխանու ի դառնալն ի Թիֆլիզ կոտր է անկեալ: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն գրեաց Մկրտիչ վարդապետին, զի ջանասցէ առնուլ զդրամն ի տէր Ղազարէն: Իսկ թէ զբոլորն (2) ոչ կարիցէ առնուլ, զմասն (1) գոնէ առցէ: Հերակլ Արքայն մերձ Հախպատու վանիցն արծաթահան էր գտեալ, ուստի` եւ խնդիր էր արծաթագործաց վասն նորա: Վասնորոյ` եւ գրեալ ի Կիւմիշխանայն, արծաթագործ էր խնդրեալ: Եւ ըստ խնդրոյ նորին` քանի մի արծաթագործ եկեալ ի Կիւմիշխանայու, երթային ի Թիֆլիզ: Որք էին ազգաւ յոյն: Եւ սրբ. վեհն մինչեւ լուաւ զգալն նոցա աստ, վասն խաթէր Արքային առ ինքն կոչեալ շահեաց զնոսա, եւ մեր Միրզայի բարեկամ տղային յանձնեաց զնոսա, զի տարեալ անվնաս ի Թիֆլիզ հասուսցէ: Եւ զորպէսն նոցա գրեաց Մկրտիչ վարդապետին ծանուցանել Արքային: Գրեաց եւս` զի մէկ լաւ թարճիման գտեալ բերցէ ընդ իւր: Յղեցաւ այս ընդ մեր Միրզայի բարեկամ աղային: Որ ել ընդ արծաթագործացն ի մայիսի ԻԹ: