Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այժմ եւս էր գրեալ առ սրբազան վեհն զթուղթ աղերսանաց մեծաւ պաղատանօք վասն որդւոյն իւրոյ Ալի փաշային, եւ խնդրեալ էր գրել առ Հերակլ Արքայն` եւ զկենդանի եւ զանկենդան գոյն նորին իմանալ ի նմանէ եւ գրել ինքեան: Ինքն եւս էր գրեալ առ Արքայն զթուղթ, եւ յղեալ առ սրբազան վեհն, զի ընդ իւր թղթոյն յղեսցէ առ նա: Եւ սրբազան վեհն որովհետեւ բազմիցս անգամ գրեաց առ Հերակլն այսր աղագաւ, եւ ոչ ընկալաւ զպատասխանի ինչ, վասնորոյ` այժմ որպէս թէ զզուեալ` այլ ոչ եւս նմա գրեաց, այլ Մէլիք Աւետիքին գրեաց հարկիւ, եւ զգիր կնոջն եւս` զոր գրեալ էր առ Հերակլն` յղեաց առ նա, զի տարեալ տացէ նմա. եւ ի կողմանէ իւրմէ խնդրեսցէ ինքեան զկենդանի եւ զմեռեալ գոլն տաճկին` եւ մօրն նորա եւս նոյնպէս զթուղթ մի միամտութեան գրեսցէ, զկենդանութենէ եւ զմահուանէ որդւոյն` որով եւ նա միամտեալ, մի եւս այսուհետեւ գրեսցէ զգիր աղերսանաց ինքեան, եւ աշխատ արասցէ զինքն: Այլ եւ` զփայակն յետս յղել տացէ առ կինն այն` որ ի յուլիսի ԺԵ գնաց անդ առ ի բերել զորդին իւր: Յղեցաւ այս ընդ Կարնեցի վաճառական Աղայեկին յԵրեւան, զի նա անտի յղեսցէ ի Թիֆլիզ: Ի դեկտ. Ը :
      
       Առ մայր Գեօլայու փաշային` միամտութիւն վասն խնդրոյ:
       Ապա յետ գրելոյն այսպէս վեհն յվերոգրեալ թուղթն սակս Գեօլայու փաշային, գրեաց առ մայր նորին զթուղթ մի ի պատասխանի թղթոյն, եւ զյղելն գրոյն իւրոյ առ Հերակլ Արքայն, եւ իւր եւս այնր աղագաւ գրելն զթուղթ ըստ իւրոյ խնդրոյն, ծանոյց նմա, եւ միամիտ արար զնա: Յղեցաւ այս ընդ իւր յղեալ Թադէոս անուամբ փայեկին: Որ ել ի դեկտ. Թ :