Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն Թօխաթու հին նուիրակ Պետրոս վարդապետի դրամոյն որ առ ուզուն Պետրոսն Մարտիրոսն եւ Ստեփանն գոյր (որպէս ի յապրիլի Է ասացաւ , ) ուրոյն եւ մի զկնի միոյ, գրեալ էին սոքա առ սրբազան Վեհըն ընդ Բց փայեկաց: Ի վերայ միմեանց ձգելով, եւ ոչ տալ կամելով զդրամն մեր: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհըն գրեաց զպատասխանիս թղթոց նոցին եւ յղեաց առ նոսա: Որք են` թուղթ առ ուզուն Պետրոսն ի պատասխանի թղթոյ նորին: Որ գրեալ էր առ սրբազան վեհըն թէ` զհիսապն մեր տեսաք ընդ Ստեփանին (զի իւր օրթախն էր : ) Եւ նա ԺԴ քսակի վնաս ցոյց ետ ինձ: Առ որ գրեաց սրբազան վեհըն ասելով թէ` ինձ փոյթ է ընդ այլոց որ գրես վասն հաշուին ձերոյ , զի իմ դրամն դու եւս առեալ ի նուիրակէն իմմէ որպէս եւ գրես, ուստի` եւս զքեզ գիտեմ, եւ ի քէն պահանջեմ զդրամն: Որում եւ ծանոյց այսր աղագաւ զգրելն առ Եփրիկեանց մահտեսի Գրիգորն եւ առ մահտեսի Փիլիպպոսն , եւ պատուէր` զի ընդ ընկերացն իւրոց գնացեալ առ նոսա, տեսցեն զհաշիւն մեր, եւ թէ առ ինքն է, եւ թէ առ նոսա դրամն մեր, կամ գտցէ, կամ ինքն տացէ, եւ թէ սիրով չետուր ասէ դրամն մեր յետոյ` այլ իմն կերպիւ եւտոկոսեօք առից ի քէն: Առ Մարտիրոսն ի պատասխանի թղթոյն: Որ երդմամբ գրեալ էր առ սրբազան վեհըն թէ` այդ դրամդ ինձ չէ հասեալ: Առ որ գրեաց սրբազան վեհըն թէ ` ի լրանալ ԼԱ որ պայմանին` ընդէ՞ր շառեր զայդ դրամդ ի Ստեփաննոսէն: Եւ թէ ոչ տայր. վասն է՞ր յայնժամ գրեցեր մեզ թէ ոչ տայր, որ Է եւ Ը ամիս անցեալ է, այժմ գրես մեզ թէ ` եւս ոչ եմ առեալ զդրամն, այլ Պետրոսն պարտի տալ: Զնոյն պատուէր` եւ առ սա: Առ Ստեփանն` ի պատասխանի թղթոյն: Որ զինքն անմեղադրելի էր ցուցեալ: Որում գրեաց սրբազան վեհըն թէ` այն առաջին օրն որ Մարտիրոսն քեզ ցոյց ետ զթէմէսուկն. եւ ասաց թէ` այսքան դրամ պարտիս տալ. դու եթէ չէիր տալոյ, ընդէ՞ր յայնժամ յանձնդ առեր խաբելով զՄարտիրոսն թէ տամ եւ նա եւս զմեզ խաբեաց թէ պատրաստ է դրամն: Եւ յորժամ դաւայն ի մէջ անկաւ, այժմ գրես թէ` Պետրոսն պարտի տալ զդրամն: Զնոյն պատուէր` եւ առ սա եւս: Առ Եփրիկեանց մահտեսի Գրիգորն եւ առ Մուրտիկեանց մահտեսի Փիլիպպոսն ի Կարին: Ծանուցանելով նոցա զմիտս թղթոցն զոր ինչ գրեաց առ նոսա: Եւ պատուէր` զի զերեսեանն եւս կոչեսցեն առ ինքեանս. եւ զթուղթսն մեր առեալ ի նոցանէ ընթերցցին. եւ խօսեցուցեալ զնոսա իմասցին թէ առ որ է դրամն մեր, խնդրեսցեն ի նմանէ: Եւ յետոյ որպէս լինելն փութով գրեսցեն ինքեան: Եւ թէ յայս անգամ եւս ոչ ել ի նոցանէ դրամն մեր, ընդ բանիւ առնել խոստացաւ զնոսա: Փուսուլայ մի եւս գրեաց առ Մուրտիկեանց մահտեսի Փիլիպպոսն ի Կարին` ծանուցանելով նմա զհասանիլն առ մեզ իւրոյ յղեալ Բց թղթոցն: Զորս ընդ Բց փայեկացն յղեալ էր առ մեզ, յորում վերստին յիշումն ածելով զվերոյգրեալսն ի կարճոյ: Եւ պատուէր` յետ խօսեցուցանելոյն զնոսա. եթէ ոչ իմասցին թէ առ որ է դրամն մեր, ի Պետրոսէն առցէ: Այլեւ Պօլսոյ նուիրակ Զաքարիա պետն` այժմ զիրս ինչ յղեալ էր առ սա` առ մեզ յղել: Եւ սա եւս ծանուցանել էր սրբազան վեհին զհասանելն ընչիցն առ ինքն: Եւ սրբազան վեհըն պատուիրեաց նմա յղել աստ առ մեզ: Այլեւ` ըստ հրամանի սրբազան վեհին մէկ կարաս Ղռի այգւոյ գինի Գ տկով պատրասեալ մեր ընդ քըեհտար Սահակին յղեցաւ առ տէր Վահանն` զի առ նա հասուսցէ. Որոց մէկն Ժ լտրանոց էր, եւ Բքն ` ԵԵ: Որում եւ պատուիրեաց սրբազան վեհըն ի հասանիլն Գ տկով գինեացն առ ինքն, զԲ փոքր տիկն ինքն առցէ, եւ զԱ մեծ տիկն Եփրիկեանց մահտեսի Գրիգորին տացէ: Յղեցան այսոքիկ` ընդ երկուց յղեալ երկուց փայեըացն առ մեզ. որոց անուանքն էին Մելքոն եւ Պաղտասար: Մելքոնն` Մարտիրոսի յղեալն էր, եւ Պաղտասարն` ուզուն Պետրոսին: Որք ելին ի միասին` ի Մայիսի Ը :
       Ի մայիսի ԻԵ Առ Բայազիտու նուիրակ Գալուստ վարդապետն միամտութիւն վասն իւրոյ յղեալ դրամոյն առ մեզ: Բայազիտու նուիրակ Գալուստ վարդապետն որպէս քան զայս յառաջ ի փետրվարի ելն, եւ այժմ եւս էր ի նուիրակական արդեանցն մերոց դրամս (ԻԳ ըռ. եւ ԵՃ դեան . ) յղեալ: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհըն զԱ ղապզ գրեաց առ նա ի միամտութիւն իւր. զի յաւուր հաշուատրութեան իւրոյ պիտոյասցի ինքեան: Յղեցաւ այս ընդ Պաղտասար անուամբ փայեկի միոյ: Որ ել ի Մայիսի ԻԵ: