Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհըն առ Բայազիտու հին Իսաղ փաշայն ի պատասխանի թղթոյն իւրոյ: Առ որ հասեալ էր թուղթն Խանին մերոյ (եւ սրբազան վեհին . ) զոր ի նոյեմբերի ԺԶ գրեաց առ նա գալ ի տունն Շամտին Աղային, զի անտի իմասցի զխնդիրս իւր: Բայց նա երկուցեալ ի նմանէ, ոչ էր կամեցեալ գալ անդ, այլ այժմ թուղթ էր գրեալ առ սրբազան վեհըն, զի թէ ի կողմանէ Խանին երաշխաւոր լիցի ինքեան, զի ի գալն իւր ի տունն Շամտին Աղային, Խանն ինքեան վնաս ինչ որ հասուսցէ, զմիամտութիւն գրեսցէ առ ինքն, զի աներկրայ ելեալ եկեսցէ անդ: Եւ սրբազան վեհըն զթուղթ Իսաղ փաշային ի ձեռն միրզային մերոյ առաքեալ առ Խանն, ընդ որում եւ զթուղթ եւս գրեալ առ նա, ծանոյց նմա զխնդիրս նորին: Եւ խնդրեաց` զի ընթերցեալ զթուղթն` լաւապէս վերահասու լիցի գրեցելոյն նորին: Եւ զոչինչ կամիցի վասն նորա, գրեալ ծանուսցէ ինքեան, զի ինքն եւս ըստ այնմ պատասխանի գրեսցէ առ նա: Եւ խանն եւս վասն նորա գրեալ էր առ սրբազան վեհըն, զի զբացասաց պատասխանի գրեսցէ առ նա, եւ արգելցէ զնա ի գալոյ աստ: Եւ սրբազան վեհըն զնորին գրաբեր տաճիկն առ ինքն կոչեաց, եւ զթուղթ Խանին մերոյ զոր գրեալ էր առ ինքն ընթեռնուլ ետ առաջի նորա զի իմացեալ զմիտս թղթոյ Խանին, երթեալ պատմեսցէ փաշային իւրոյ: Նաեւ` գրեալ ծանոյց նմա զհրաման Խանին վասն իւր. եւ արգել զնա ի գալոյ աստ: Ել նորին գրաբեր Իբրահիմն ի յունվարի ԻԳ: