Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ մեծին Պօլսոյ նուիրակ Զաքարիա վարդապետն (որ ի հոկտեմբերի ԺԸ յիշեցաւ , ) ըստ խնդրոյ Կեսարացի Չարքեազօղլի խոջայ Յօհանին: (որ յիշեցեալ է յանցեալ ամին ի յօգոստոսի ԺԵ, եւ ի սեպտեմբերի Գ : ) Որ այժմ տամբն իւրով փախուցեալ ի Կարնոյ եկն աստ, եւ բնակեցաւ յԵրեւան: Որպէս զի` զինչս նորին որք անդ յաւանդ կամին եղեալ առ Քիւրքչի օղլի Յակոբն եւ առ Ակնցի Յակոբն, (որք կային անդ ի Քիւրքչի խանումն , ) առեալ ի Քիւրքչի օղլի Յակոբէն զառ նա եղեալ աւանդսն` տացէ Ակնցի Յակոբին, եւ հարկեսցէ զնա, զի հանդերձ առ ինքն եղեալ ընչիւքն յղեսցէ ի Կարս առ Պուպուղեանց պարոն Պետրոսն, զի եւ նա աստ` առ Չարքեազ օղլին հասուսցէ: Եւ պատուէր` զի թէ Ակնցի Յակոբն զինչսն յղելոյն աղագաւ դրամ խնդրեսցէ յինքենէ, Գ եւ կամ ԴՃ ղուռուշ տացէ, եւ ինքեան ծանուսցէ զտալն: Զայս թուղթս տուաք վերոյիշեալ ընչատէր Չարքեազ օղլի խօջայ Յօհանին, զի յղեսցէ առ Զաքարիա վարդապետն ի մեծն Պօլիս: Նոյեմբերի ԻԹ :
      
       Առ սարասկեար Մուստաֆայ փաշայի սառաֆ մահտեսի Փիլիպպոսն ի Կարս ի պատասխանի թղթոյն :
      
       Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ սարասկեար Մուստաֆայ փաշայի սառաֆ մահտեսի Փիլիպպոսն (որ յիշեցաւ ի հոկտեմբերի ԺԷ , ) ի պատասխանի թղթոյն ` զոր գրեալ էր առ սրբազան վեհն վասն բանիցն` զորս գրեալ էր փաշայն սրբազան վեհին գրել առ Հերակլ Արքայն, հարցանելով, թէ գրեցեր առ նա ի պատասխանի ինչ եկն թէ ոչ: Առ որ գրեաց սրբազան վեհն թէ ` ԼԷ օր է որ յղեալ եմք առ նա զմահտեսի Յօնանն այնր աղագաւ, (որպէս ասացաւ ի նոյեմբերի Դ ) բայց տակաւին ոչ է եկեալ, յորժամ եկեսցէ, եւ զպատասխանի թղթոյն մերոյ բերցէ, յայնժամ զոր ինչ գրեալ իցէ մեզ Հերակլ Արքայն, գրելոց եմք փաշային եւ քեզ: Եւ ըստ խնդրոյ նորին մէկ բեռն լաւ գինի եւս յղեց առ նա: Յղեցաւ այս նորին յղեալ փայեկին: Որ ել ի դեկտեմբերի Դ :