Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ ս. Երուսաղէմի միաբան Համադանցի Յովաննէս վարդապետն, (որ յիշեցեալ է յանցեալ թուոջն ի մայիսի ԻԶ ) ի պատասխանի քանիցս անգամ գրել թղթոցն նորին: Որոց զպատասխանիսն մինչեւ ցարդ յետացուցանելն` նախ վասն անձեռնահաս լինելոյն իւրոյ ի բազմակերպ զբազմանց, եւ երկրորդ` սակս գնացօղ ոչ դիպելոյն յայնկոյս` գրեաց այնպէս եղեալ: Եւ վասն առ ս. Աթոռս եւ առ ինքն հարազատութեան եւ սիրոյն` շնորհակալութիւն եւ օրհնութիւն: Այլեւ վասն Բասրայու պաշարմանն ի զօրաց Քեարիմ Խանին` (որպէս յամսոյս Ե եւ յԹ ասացեալ է ) գրէր զտարակոյսս, թէ բոլոր արդիւնքս նուիրակութեան եւ ինչքս, անդ մնացին: Եւ սրբ. վեհն գրեաց նմա զիւրն եւս զտարակուսանս, որ յայնմանէ շփոթմանէ յառաջացեալ էր, զարգելանիլն Փիլիպպոս վարդապետին ի Բանդարբուշեռ, (որպէս ասացեալ է ի յԱպ. ԺԹ, եւ ի վերոյս նորին ) նա եւ` սա մինչ ի Հնդիկս էր լեալ` անդ ջուղայեցի Խաչիկ Աղայն լսելով զհաստատելն սրբ. վեհին ի ս. Աթոռոջս զտպագրատուն, ասացեալ էր սմա, զի ի դիմաց իւրոց ասասցէ սրբ. վեհին տպել տալ յանուն իւր զՆերսիսի Լամբրօնացւոց մեկնութիւնն Սաղմոսին, եւ ինքն խոստացեալ էր տալ զծախսն, ): Եւ սրբ. վեհն յանձն էառ յայնժամ զկնի միջոցաց ինչ ի պարապիլ տպարանին ի հարկաւոր տպելեաց` զայն եւս տպել տալ: Զոր գրեաց Յովհաննէս վարդապետն առ Խաչիկ Աղայն: Այժմ ի յիշումն էր ածեալ զայն սրբ. վեհին, թէ որպէ՞ս արարեր: Զի Խաչիկ Աղայն ստիպեալ էր զնա գրով, եւ զայս եւս էր ծանուցեալ` թէ ընդ Փիլիպպոս վարդապետին եւս արզ եմ արարեալ սրբ. վեհին: Իսկ Փիլիպպոս վարդապետն դեռ չէր եկեալ ահա որպէս ասացաք, եւ ոչ բան ինչ զնմանէ գրեալ: Վասնորոյ ` գրեաց սմա սրբ. վեհն, թէ յորժամ եկեսցէ Փիլիպպոս վարդապետն, եւ իմասցուք զբանս Խաչիկ Աղային, յայնժամ որպէս եւ առնիցեմք, քեզ գրելոց եմք: Ի լուսանցն եւս ողջոյն գրեալ ետ առ պատրիարք Յովակիմ վարդապետն, եւ զայս եւս թէ որովհետեւ եւ հարկաւոր գրելի ինչ ոչ ունէաք առ ինքն, եւ մնաւանդ` յինքենէ եւս թուղթ չէաք ընկալեալ վասն այնորիկ ոչ գրեցաք առ ինքն զթուղթ յետոյ ի դիպօղ ժամու գրելոց եմք :
       Թուղթ մի եւս գրեաց առ ս. Երուսաղէմի նուիրակ Կարբեցի Կարապետ վարդապետն ի պատասխանի թղթոյն: (Առ որ գրեցեալ է եւս թուղթք ի սեպտ. ԺԶ եւ ի նոյեմ. ԻԵ : ) Որ այժմ զԿարին աւարտեալ եկեալ էր ի Կարս եւ գրեալ էր սրբ. վեհն զորպիսութենէ գործոյն: Որոյ գրեցեալ սիրոյ եւ հարազատական բանիցն գրեաց զպատշաճաւոր պատասխանիս: Ապա եւ զայս. զի նուիրակութան արդիւնս եթէ ունի ի պատրաստի, տացէ մեզ եւ մեք գրեսցուք ի Պօլիս, զի տացեն անդ ս. Երուսաղէմի վէքիլին : Զթուղթ Յովաննէս վարդապետին եւս առ սա յղեաց յղել առ նա ի Սաղիմ: Ընդ տղային, ի յօգ. ԻԲ :
       Թուղթ մի եւս վասն սորա յանձնարարութեան առ Ղօշավանից Առնջնորդ Կարապետ վարդապետն գրել ետ սրբ. վեհն սպասաւորին իւրոյ Մկրտիչ վարդապետին, զի որքան ա'նդ է, ամենայն բանից եւ գործոցն օժանդակ լիցի: Զոր եւ ինքն ծանոյց նմա յիւրում թղթոջն. թէ ահա վասն քո զյանձնարարութիւնս գրել ետու Առաջնորդին: