Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քահանայ մի ծերունի Առաքել անւամբ ի Բամբկաձորու` եւ ի Դարվաս անւամբ գեղջէն, բերել ի կենդանութեանն ետ աստ զիւր հոգւոյ բաժինն ս. Աթոռոյս, որ էր Բ նորահաս գօմէշ. Բ եզն, Բ կով, եւ Ա սայլ: Եւ խնդրեաց ի սրբ. վեհէն` զի Ա ղապզ տացէ ինքեան, զի ի ժամ վախճանին այլ մի խնդրեսցեն զհոգեբաժինս: Քանզի` ինքն ոչ ունէր որդի եւ ժառանգ մարմնաւոր, այլ զսրբ. մի ի մանկութենէ պահեալ եւ սնուցեալ որդեգիր էր արարեալ իւրեան, ուսուցեալ` եւ քահանայ ձեռնադրել տուեալ. եւ նա եւս ծերացեալ էր, եւ ունէր որդիս եւ ընտանիս, եւ նա էր ժառանգ այս քահանայիս: Ուստի` բարւոք խորհրդով` զիւր հոգւոյ բաժինն ի կենդանութեան բերել ետ: Վասնորոյ` զթուղթ գրեաց սրբ. վեհն ի վերայ Բամբակաձորու ժողովրդեանն, թէ հոգեբաժինն սորա ինձ էհաս. ի ժամ սորա վախճանին այլ մի որ խնդրեսցէ հոգեբաժին: Զոր եւ ետ նմա, եւ գնաց աստի ի նոյեմբերի Դ: