Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի Բաղդատու Բ Հրէայք եկին ի սուրբ Աթոռս ի պատճառ քրիստոնեութեան: Անուն միոյն էր Իսրայել: Եւ միւսոյն Աբրահամն: Որք կամէին մկրտիչ, եւ աստ մնալ: Եւ երկոքեանն եւս տունս ունէին ի Բաղտատ: Եւ խոստանային մեզ զտունս իւրեանց եւս բերել աստ: Բայց աստի ահնարին էր բերեալ զտունս իւրեանց վասն երկիւղի անօրինաց: Վասնորոյ` խորհրդակցեալ ընդ սրբազան վեհին ի թիֆլիզ, զի ժամանակ ինչ մնասցեն անդ, եւ անտի զփայեակ մի յղեալ ի Բաղդատ, զտունս իւրեանց անդ բերել տացեն, եւ անտի տամբն իւրեանց վերադարձցին ի սուրբ Աթոռս: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհըն ընդ նոսա զթուղթ մի գրեաց առ Թիֆլիզու նուիրակ եւ Առաջնորդ Ռէթէոս վարդապետն: Որում եւ ծանոյց զգալն հրէիցն անդ եւ զորպէսն նոցա: Եւ պատուիրեաց` զի ըստ ամենայնի մուղայէթ լեալ նոցա, ի պատշաճաւոր տեղւոջ զետեղեցուսցէ, եւ խարճի եւս եթէ պիտոյասցի տացէ, եւ որքան անդր են` զկարիս նոցա հոգասցէ, մինչեւ ինքեանք ըստ պայմանին իւրեանց փայեակ յղեսցեն ի Բաղդատ եւ զոր ինչ մտադրեալ ունին այնպէս արասցեն: Եւ մանաւանդ ուշադիր եւս լիցի նոցա թէ զորինչ աստ մեզ պայմանեցին, անդ ի նորյ պայմանին կան մնան: Զփայեակն յղեն շուտով յօժարութեամբ, եւ մինչեւ ցդառնալն առ ինքեանս փայակին, ի նոյն դիտմանն անշեղ մնան, թէ յայլ եւ այլս յեղաշրջին: Կամ որքան անդ մնան, զսիրտն իւրեանց ուղղապէս ի մեր կողմն պահեն, թէ ընդ կրօնիւք այլոց մտադրին: Եւ թէ ըստ ամենայնի անխոտոր տեսցէ զնոսա ի կամս ի դիտմունս եւ ի պայմանս իւրեանց, յոյժ բարի է ինքն եւս խնամատար լիցի նոցա եւ մի թողուցու յայլս յարիլ կամ զխորհուրդս իւրեանց ումեք յատնել: Եւ ինքն եւս ումեք մի յայտնեսցէ զխորհուրդս նոցա բաց ի Արքայէն, եթէ հարցանիցէ: Եւ նմա եւս լսլեայն: Բայց տեսցէ թէ` յայսց վերոգրեցելոցս ի ներհակն թնթանան, փութով ազդ արասցէ ինքեան` եւ որպէս գրեսցէ ինքեան վասն նոցա, այնպէս արասցէ: Այլեւ ծանոյց նմա` ըստ խնդրոյ Արքային զտեղապահն ընդ Աֆթանդլին յղելն անդ, եւ խանին յետս դարձուցանել զտեղապահն յԵրեւանայ (որպէս ի յուլիսի ԻԷ ասացաւ ): Նաեւ` լուաք թէ յայնժամ խանն խոստացեալ է, զի յետոյ Արքային միրգ յղեսցէ, եւ զտեղապահն եւս թերեւս յայնժամ յղեսցէ առ նա: Զայս եւս ծանոյց նմա: Եւ պատուիրեաց զի Աֆթանդիլն անդ զոր ինչ այսր աղագաւ խօսեսցի զամենայն իմացեալ փութով գրեսցէ ինքեան: Յղեցաւ այս ընդ Բց հրէիցն: Որ ելին աստի ի օգոստոսի ԺԳ: