Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ ետ սրբազանն Աշտարակցի Գէորգին, վասն այգւոյ միոյ` զոր նորին հանգուցեալ եղբայր Ահարօնի որդի Զօրաբաբէլի կին Նազլուխանի հայր Գեամրիսեցի Յարութիւնի որդի Ֆռանկիւլն եւ իւրեանց ազգական Թօրոսի որդի Ստեփանն բաշխեալ էին իւրեանց դստերն, առ ի վայելել յորդոց յորդիս : Զի իւրեանք ի Կարս բնակէին, եւ այգին էր յԱշտարակ, ուր եւ դուստրն իւրեանց Նազլուխանն հարսն էր ի տան վերոյիշեալ Թօրոսենց Գէորքին: Ուստի եւ զբազմակնիք թուղթ էին տուեալ Գէորքին կնքեցուցանելով Կարսայ գլխաւոր մարդկանց եւ Առաջնորդին, վասն հաստատութեան բաշխմանն իւրեանց զայն այգին իւրեանց դստերն, յորում ըստ տաճկական ասութեան գրէին թէ` հիպայ 37) արարաք մեր դուստր Նազլուխանին զայգին մեր, որ եւ թուղթն ըստ տաճկաց ասութեան հիպանամայ 38) կոչի: Եւ Գէորգն զայն հիպանամայն բերեալ ցոյց ետ սրբ. վեհին, եւ ազգականք աղջկանն եւս եկեալ աստ իւրեանց բերանովն ասացին թէ` մեք մեր կամաւն զայգին մեր հիպայ եմք արարեալ մեր աղջկանն: Եւ խնդրեաց Գէորքն ի սրբ. վեհէն, զի տացէ ինքեան զթուղթ կկայական վասն այս բանիս, առ ի յառաւել հաստատութիւն: Ուստի` եւ սրբ. վեհն զվերոյիշեալ վկայական թուղթն ետ նմա, գրելով թէ` վերահասու եղէ, որ ստուգիւ հիպայ արարին Գեամրիսեցի Թօրոսի որդի Ստեփանն, եւ Յարութիւնի որդի Ֆռանկիւլն զայգին իւրեանց որ է ի յԱշտարակ` իւրեանց դուստր Նազլուխանին որ է Աշտարակցի Թօրոսենց Գէորգի հարսն, եւ նորին եղբայր Ահարօնի որդի Զօրաբաբելի կինն: Ուստի` եւ զայս թուղթս գրեալ ետու Գէորգին վասն առաւել հաստատութեան սոյնոյ բանիս, եւ ի հաճութիւն տեսողաց: Ուրեմն, մի ոք իշխեսցէ առնել այն այգւոյն, զի Գէորքի հարսինն է ստուգիւ: Զայս թէպէտ այժմ յամսոյս ԻԲ ետուք, բայց վասն յառաջագոյն հիպայ լինելոյն, զամսութիւն գրեցաք փետրուարի: Օգ. ԻԲ :
       Փօլիցայ ի Կարին ի վերայ Մուրտիկեանցն:
       Փօլիցայագիր գրեաց սրբ. վեհն ի Կարին` ի վերայ Մուրտիկզատէ մհ. Փիլիպպոսն, եւ իւր եղբայր Խօջայ Առաքելին, զի տացեն անդ յարդեանց ս. Աթոռոյս որ առ ինքեանս` Գեանճեցի Յակոբ վարդապետին զդրամս, (ՇԽ ) որ բնիկ տեղեաւ էր Ղափանցի, եւ միաբան Խութավանիցն: Զի ինքն աստ ետ մեզ, որ ի Կարին առեալ գնասցէ ի ս. Երուսաղէմ: Ի օգոստոսի ԻԴ: