Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ Վրաց Անտօն կաթուղիկոսն (որ ի պատմ. ՌՄԻ ի յլս. ԺԷ յիշեցեալ է . ) ի պատասխանի թղթոյն: Զի վասն տէր Ղազարին Աւագ երիցութիւն էր խնդրեալ սա ի սրբ. վեհէն. բայց ոչ ետ: Զի զտէր Սահակն նոր էր գործակալ եւ վէքիլ կարգեալ ի Գօրի: Ուրեմն անպատշաճ էր փութով փոխելն զնա, եւ զտէր Ղազարն Աւագ էրէց կարգել ի վերայ նոյն գեղջն: Եւ զի` Արքայն Վրաց Հերակլէս ի ՌՄԻ թուոջն վասն հարկաւոր խնդրոց ոմանց` զորդին իւր զԼեւոն միրզայն եւ զսա առաքեաց առ թագաւորն Ռուսաց Եկատերինէն: Որք յայսմ ամի վերադարձեալ անտի եկին ի քաղաքն: Վասնորոյ` եւ շնորհաւորութիւն գրեաց սմա: Զոր ընդ նոյն գրաբերին յղեցաք : Որ էր վերոյիշեալ տէր Ղազարի որդին: Որ ել աստէն ի փետր . ԺԵ: