Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի Հաշտարխանու նորոգ նուիրակ եւ Առաջնորդ Յովսէփ վարդապետէն թուղթք ժամանեցին առ սրբ. վեհս մեր մի զկնի միոյ: Յորս գրեալ էր սրբ. վեհին զպէսպէս խնդիրս: Որոց մինն էր այս, զի ի վերայ Պետրպօռքու եւ Մօսկովու յատկապէս զնուիրակութեան կոնդակ էր խնդրեալ ի սրբ. վեհէն վասն իւր: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն ըստ խնդրոյ նորին` զմէկ նուիրակութեան եւ Առաջնորդական կոնդակ գրեալ ի վերայ Պետրպօռքու եւ Մօսկովու, յղեաց առ նա: Յորում` ժողովրդեանն զօրհնութիւն եւ զյանձնարարութիւն գրելով վասն նորա: Որոյ օրինակն է ի բոլորագրահամար տետրոջն` յերեսն ՇԻԲ` ՇԻԳ :
       Թուղթ մի եւս առ Յովսէփ վարդապետն գրեաց (որ ի յուլ. ԻԸ յիշեցաւ ). ի պատասխանի չորեքին թղթոցն իւրոց ի յուլ . Ի, ի սեպ. Է` ի հոկտ. Բ` եւ ի ԻԸ գրեցելոց: Եւ զկոնդակն առ նա յղեաց: Եւ բաց ի կոնդակէն` վասն տեղւոյ հին գումբեռնաթին, եւ վասն Եղիազար` Յովհաննէս` Գրիգոր եւ Սարգիս աղայիցն եւ ոմանց անձանց եւս էր զթուղթս օրհնութեան խնդրեալ ի սրբ. վեհէն: Իսկ որովհետեւ տեղւոյ հին նուիրակ Մինաս վարդապետն աւարտեալ զգործ իւր գալոց էր ի սուրբ Աթոռս, վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն այժմ ոչ գրեաց ումեք զթուղթս, այլ եթող զի ի գալ Մինաս վարդապետին գրեսցէ: Եւ մանաւանդ` այժմ հարկաւոր գրելի եւս ոչ գոյր անդ տօնախմբութեան տետրն (որ ի պատմութեան ՌՄԻ ամին եւ ի յուլ. Ժ յիշեցաւ ) խորագիր էր խնդրեալ ի սրբ. վեհէն: Վասնորոյ սրբ. վեհն զյառաջաբանութիւն մի վասն տետերն նորապէս շարադրեալ, եւ ըստ չափու տետերն եւ նոյն գրովն գրեցուցեալ, յղեաց առ նա, զի ընդ տետերն գիցէ, եւ թարգմանեցուցեալ ի ներսն յղեսցէ : Եւ վասն Դարբանտու գանձանակին խնդրեալ էր եւս ի սրբ. վեհէն գրել տեղւոյ ժողովրդեանն, զի ինքեան հասուսցեն: Բայց ոչ գրեաց նոցա սրբ. վեհն, զի յառաջագոյն գրեալ էր նոցա զտեղւոյ գանձանակին Գիլանու նուիրակին հասուցանել: Զոր եւ ծանոյց սմա: Եւ խնդրեալ էր եւս` զի թէ կամիցի, մինչ ի յելանելն անտի պարոն Եսայուն զորքան արդիւնս առ ձեռն բերցի, տացէ նմա, զի մեք աստ ի նմանէ առցուք: Եւ սրբ. վեհն գրեաց նմա այնպէս առնել: Եւ վասն վտնկաւոր թղթոյ իմիք զբանս էր գրեալ առ սրբ. վեհն զի հոգ տարցէ: Եւ սրբ. վեհն խոստացաւ նմա, ի գալն Մինաս վարդապետին ի սուրբ Աթոռս` զկատարեալ որպէսն նորին ի նմանէ իմացեալ, այնր աղագաւ զհոգս արասցէ: Եւ ըստ խնդրոյ սորին` զորպէսն պատրիարգանալոյ Զաքարիա վարդապետին եւ տեղւոյ նուիրակութեան գրեալ ծանոյց: Ընդ նմին եւ զորպէսն Թարխան Աղային եւս գրեաց առ նա: Զի նա թէպէտ այժմ ոչ էր ի կալանս, բայց զնա յայն կողմն յղելոյ համբաւ ոչ գոյր: Եւ վասն Մըստրդամու գրոյն խնդրէր ի սրբ. վեհէն բերել տալ. զի Առաքելն վախճանեալ էր: Բայց սրբ. վեհն ոչ կամեցաւ, զի գրոյ կարօտութիւն ոչ ունէաք այժմ. քանզի` յաջողմամբն Աստուծոյ քան զայն լաւ գիր մեք մեզէն հնարեցաք. որով ահա տօնացոյցն տպեցուցանեմք. եւ մերձ է ի լրանալ: Յորմէ եւ զտետր մի յղեցաք առ նա, զի տեսցէ, եւ իշխանացն եւս ցուցցէ , զի տեսեալ ուրախասցին: Նորատիպ տաղարան էր խնդրեալ. յորմէ Ե հատ յղեաց: Եւ պատուէր` զի վասն Պետրոս վարդապետին անտի գնալոյ ի վիճակն իւր մի եւս աշխատ լինիցի, զի որովհետեւ հաշտութիւն եղեւ, վասնորոյ յայս կողմամբս կամեցաւ յղել զնա ի վիճակն իւր: Եւ Մօսկովու քահանայն վախճանեալ էր. վասնորոյ` եւ խնդրեալ էր սա ի սրբ. վեհէն փոխանակ նորին զԳիլանու տէր Պետրոսն յղել անդ: Որում եւ խոստացաւ սրբ. վեհն յետոյ գրել Դաւիթ Աղային վասն նորա, զի յղեսցէ անդ: Եւ նմա եւս գրեսցէ առ ի յերթալ: Եւ տեղւոյ քահանայիցն` իշխանացն եւ ժողովրդոցն, եւ յանուանէ Սարգիս` Գրիգոր` Մինաս եւ Ղեւոնդ Աղայիցն ողջոյն եւ օրհնութիւն գրեաց: Յղեցան այսք առ Թիֆլիզու Առաջնորդ Յովաննէս պետն. զի ձեռամբ տէր Աբրահամին, անտի առ Յովսէփ պետն յղեսցէ ի Հաշտարխան: Կոնդակ եւս վասն երիցփոխութեան պարոն Մկրտումին` առ Թիֆլիզու քահանայսն` իշխանսն եւ ժողովուրդսն գրեաց, ծանուցանելով նոցա զհրաժարիլն Մէլիք Աւետիքն յերիցփոխութենէն` եւ այժմ ի տեղի նորին եւ զպարոն Մկրտումն երիցփոխան կարգելն իւր: Եւ պատուէր` զի ի սէր ունիցին զնա, եւ հնազանդ լինիցին նմա: Յորում վասն Առաջնորդին իւրեանց Յովաննէս վարդապետին եւս յանձնարարութիւն եւ պատուէր գրեաց նոցա: Որոց օրինակն է ի բոլորագրահամար տետրոջն` յերեսն ՇԾԸ` ՇԾԹ :
       Թուղթ եւս առ Վանքի եկեղեցւոյ քահանայսն իշխանսն եւ ժողովուրդսն գրեաց: Զի վասն աւագերիցութեան վէճ եւ խռովութիւն էր ի մէջ նոցա: Վասնորոյ` եւ ոմանք յիշխանաց եւ ի ժողովրդոցն յեկեղեցին ոչ երթային. եւ մնանւանդ` արդեանց եւ կայից եկեղեցւոյն եւս վնասք հասանէին: Եւ որովհետեւ այն եկեղեցին յատուկ թեմ վիճակ` եւ Առաջնորդն էր սրբոյ Աթոռոյս, վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն զտէր Աստուածատուրն զոր յառաջագոյն աւագէրէց էր կարգեալ ի վերայ նոյն եկեղեցւոյն, այժմ էհան յաւագերիցութենէն, եւ զեկեղեցին արար Աւագէրէց: Եւ զտէր Պօղոսն եւս ժամօրհնօղ կարգեաց ի վերայ նոյն եկեղեցւոյն, որ զայսպիսի աւագերիցական գործս նա արասցէ այսուհետեւ եւ արդիւնք եւ աւագէրիցութիւն, գիտութեամբ Առաջնորդին եւ քահանայիցն` եկեղեցւոյն լիցի :
       Բանադրանաց թուղթ եւս առ չիք Մէլիքսէթն եւ չիք Գաբրէլն գրեաց: Զի Առաջնորդն իւրեանց Յովաննէս վարդապետն փոխանակ ընդունելոյն եւ պատուելոյն, անարգեալ էին եւ հայհոյեալ, եւ զինքեանց արարեալ եղեռնագործութիւնն ի վերայ նորա եդեալ, յառաջագոյն գրեալ էին սրբ. վեհին. (որպէս ի դեկ. Թ ի թղթոջ նոյն Յովաննէս վարդապետին ասացաւ ) եւ Յովաննէս վարդապետն վասն ի զուր զրպարտելոյն եւ անարգելոյն նոցա զինքըն, այժմ գանգատ էր գրեալ ի նոցանէ ար սրբ. վեհն եւ զդաւաճանական գիրս առեալ ի քահանայիցն վասն նոցա` (յորս վկայեալ էին նոքա զՅովաննէս վարդապետէն անմեղ գոլ ) յղեալ էր առ սրբ. վեհն: Որովք եւ սրբ. վեհին եղելութեանն վերահասու լեալ, իրաւամբ պատժելի եգիտ զնոսա: Վասնորոյ` եւ ընդ բանիւ արար զնոսա: Որորց եւ պատուիրեաց, զի թէ կատարեալ զղջացեալ` ի հանդիսի խոստովանեսցեն զչարիս իւրեանց, եւ առաջի Յովհաննէս վարդապետին մեղայ գոչեսցեն եւ ուխտիցեն այսուհետեւ մնալ յուղդութեան, ի հնազանդութեան եւ ի հարազատութեան, հրաման է ասէ նմա ի մէնջ արձակել զձեզ: Եւ թէ ոչ` մինչեւ ի սատակիլն ձեր մաշելոց ասէ զձեզ նզովիւք եւ պատժօք ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ: Զոր յայս անգամս իբր ներելով գրեցի ասէ ձեզ :
       Թուղթ եւս առ պարոն Մկրտումն գրեաց` (որ ի նոյեմ. Է յիշեցաւ , ) եւ զնա ի տեղի մէլիք Աւետքին երիցփոխան կարգեաց: Որում եւ ծանոյց ի վերայ քաղաքին զկոնդակ գրելն վասն իւր: Եւ պատուէր` զի երիցփոխութեան գործոյն իւրոյ լաւապէս մուղայէթ լինիցի, եւ Առաջնորդին եւս ձեռնտու լիցի: Եւ մանաւանդ ամենայն անկարգութեանց, այսինքն չհասից եւ օրինազանցութեանց եւ այլոց այսպիսեաց խափանօղ եւ արգելիչ լինիցի, եւ սրբոյ Աթոռոյս հասից եւ իրաւանցն եւ ամենայն գործոցն մուղայէթ եւ վերահասու լիցի :
       Թուղթ մի եւս առ Թիֆլիզու Առաջնորդ Յովաննէս վարդապետն գրեաց (որ ի դեկտ. Թ յիշեցաւ ) ի պատասխանի թղթոյն: Զոր հանդերձ փուսուլայիւք եւ քահանայից տուեալ դաւաճանական ձեռագրուքն յղեալ էր: Որում եւ ծանոյց զչիք Մէլիքսէթն եւ զչիք Գաբրէլն վասն իզուր զրպարտելոյն զինքն ընդ բանիւ առնելն: Որում եւ պատուիրեաց` զի թէ նոքա զղջացեալ յանկարգ արարմանցն իւրեանց եւ եկեալ առ ինքն մեղայ գոչեսցեն, արձակեսցէ զնոսա ի բանադրանցն, եւ թէ ոչ` մի արձակեսցէ: Որում ծանոյց զպարսն Մկրտումն երիցփոխան կարգելն ի վերայ քաղաքին: Եւ զՎանք եկեղեցւոյ աւագ երիցութիւնն բառնալն, եւ ըստ խնդրոյ միաբանիցն նորին զեկեղեցին առնելն աւագ էրէց, եւ զտէր Պօղոսն եւս ժամօրհնօղ: Կրկին պատուէր` զի զայն Մինաս վարդապետին անդ, փութով յղեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Եւ Յովսէփ վարդապետն` վասն Գալուստ անուամբ աբեղայի միոյ գրէր թէ` ի բերանոյն գիր առի, որ յայլ ուրեք ոչ երթիցէ այլ ի սուրբ Աթոռդ եկեսցէ: Բայց նա դեռ ոչ էր եկեալ: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն պատուիրեաց սմա մուայէթ լինիլ, եւ ի գալն նորա անդ ի սուրբ Աթոռս յղել: Զվերոյիշեալ թուղթսդ ընդ միոյ զինարկի մերոյ` առ վրացի Ստեփանն յղեցաք յԵրեւան, յղել առ Յովաննէս վարդապետն ի Թիֆլիզ` զի նա զտեղւոյ գրեանսն իւրաքանչիւր տեարցն տացէ. եւ զՀաշտարխանու գրեանսն ձեռամբ տէր Աբրահամին առ Յովսէփ վարդապետն յղեսցէ ի Հաշտարխան: Գրեցաւ ի յնվ. ԻԱ :
      
       Եկաւ հասաւ ի Կարին: Թուղթ օրհնութեան առ պարոն Ղազարն գրեաց ի Կարին, որ զհանգուցեալ հօրն իւրոյ պարոն Ստեփանի հոգեբաժինն ) սրբոյ Աթոռոյս վէքիլ տէր Մանուէլին էր տուեալ յղել ի ս. Աթոռս: Զոր եւ նա հասոյց մեզ: Վասնորյ` եւ սրբ. վեհն զայս թուղթս գրեալ` ետ Կարնոյ նուիրակ Իսահակ վարդապետին, յղել առ տէր Մանուէլն` զի տացէ նմա ի միամտութիւն իւր: Գրեցաւ ի յնվ . ԻԱ: