Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Դարձաւ ի Թիֆլիզու սրբոյ Գեղարդեան սպասաւոր Աբրահամ վարդապետն, (որ ի յօգոստոսի ԺԹ յիշեցաւ , ) եւ զսուրբ Գեղարդն եբեր անտի: Ընդ որում եղեալ էր Արքայն զոմն ի ծառայից իւրոց, զԲէջանն, եւ գիր եւս էր գրեալ սրբազան վեհին: Իսկ եւ վասն ընչից անհաղորդ մեռելոյն` (որ ի յունիսի Գ ի թուղթսն Ղզլարու յիշեցաւ . ) գրեալ էր Արքայն` թէ մեռեալն այն, (որոյ անունն Զալի էր , ) է այս քաղաքացի, եւ ի Ղզլար վախճանեալ է, եւ զինչս բազում ունի: Եւ մեք զազգականն նորա` որոյ անունն է Փարսատան, մահսարու յղեցաք անդ` զի տիրասցէ ընչիցն, իսկ ինչքն են ի ձեռն ուրումն, որոյ անունն է Պապա. գրեա ' ի Ղզլար քոյոց գործակալաց, զի Փարսատանին տալ տացեն զայն ինչսն: Եւ զի ի թաղելն այս մեռելոյս Յովաննէս վարդապետն չէր թուլատրեալ, ուստի յիշեցեալ Պապայն զԾ թուման դրամս էր խոստացեալ սրբոյ Աթոռոյս տալ: Ապա նա տուեալ էր զհրաման թաղելոյ: Եւ ապա խնդրեալ էր զխոստացեալն, եւ Պապայն չէր տուեալ: Ի նոյն միջոցսն Մինաս վարդապետն եւս ի Ղզլար գնացեալ աստի` նա եւս խնդրեալ էր զխոստմունսն, եւ նմա եւս չէր տուեալ: Վասնորոյ` զթուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ իշխանսն` եւ քահանայս` եւ առ հասարակ ժողովուրդսն Ղզլարու, յորում եւ զանուն Յովաննէս վարդապետին գրեաց, կարծելով տակաւին անդ լինել: Յիշեցուցանելով զընդդիմութիւն Պապային, որ զխոստմունսն զոր խոստացեալ էր սրբոյ Աթոռոյս, չէր տուեալ, եւ ապա հրաման, զի առցեն զայն ինչսն դաւթարաւ եւ առանց պակասութեան ի Պապայէն, եւ յանձնեսցեն Փարսատանին, զի բերցէ ի Թիֆլիզ, մեք կարեմք ասէ առնուլ անտի զբաժինն սրբոյ Աթոռոյս: Եւ բաց ի Փարսատանէդ յայդմանէ, որ մահսարու Հերակլ արքային եւ Թիֆլիզու ժողովրդեանն եկեալ է յայդր, այլ ոչ ոք ունի իշխանութիւն տիրել ընչից մեռելոյն այնմիկ: Եւ պատուիրեաց` զի թէ Յովհաննէս վարդապետն անդ լինիցի, ձեռամբ նորին արասցեն զայս, ապա ոչ, իւրեանք արասցեն: Եւ թէ Պապայն չտայցէ , ծանուսցեն ինքեան: Թուղթ մի եւս ի Թիֆլիզ առ Տէր Նիկողայոսն գրեալ` զայս թուղթս յղեաց առ նա` հաւատարմաւ եւ շուտով ի Ղզլար հասուցանել: Թուղթ մի եւս առ հերակլ արքայն` ի պատասխանի թղթոյն, նախ վասն սրբոյ Գեղարդեանն եւ Աբրահամ վարդապետին աստ հասանելոյն եւ ապա ծանոյց զգրելն ըստ խնդրոյն առ ժողովուրդսն Ղզլարու զթուղթ, զի զինչս Զալուն տացեն Փարսատանին: Ծանոյց եւս թէ` Պապայն Ծ թուման է խոստացեալ յընչից մեռելոյն տալ սրբոյ Աթոռոյս, եւ չէ տուեալ, զգործակալսն մեր խաբէ, թէ ահա ի Թիֆլիզու վարիսն եկեալ է, ես ոչ կարեմ տալ: Իսկ զՓարսատանն խաբէ, թէ ի սրբոյ Աթոռոյն երկնչիմ, եւ տալ ոչ կարեմ: Արդ` ասէ, յորժամ անյ ինչքն եկեսցեն յայդր, յանժամ` վասն մեզ խոստացեալ Ծ թումանին կամք քոյ է: Եւ ըստ որում խնդրեաց յարքայէն սրբազան վեհն ի յուլիսի Ի, գրեալ այժմ զորպիսութեանց Ռուսաց համբաւոյն փոքր ինչ, որ յիրաւի էր, եւ գլխաւոր ոմն եկեալ ի վերին Վրաստուն, ինքն ընդ յառաջ երթայր նմա: Խնդրեաց` զի եւս ծանուսցէ զորպէս լինելն համբաւոյն: Իսկ եւ պատասխանիք թղթոցն` որք ի յունիսի Գ գրեցան ի Ղզլար, այժմ եկն: Տաճիկն այն ` որոյ աղագաւ գրեաց սրբազան վեհն գնել դրամով եւ յղել աստ, Ռուսքն քրիստոնէացուցեալ էին, եւ արկեալ զխաչն ի պարանոցն, ընդ որում չէր ումեք հնար խօսել: Եւ Դաւիթ վարդապետն գալոց էր ի Ղզլար: Յղեցան Թուղթքս ընդ Աղալօյի եղբայր Բէջանին, որ ընդ սրբոյ Գեղարդեանն էր եկեալ: Ի սեպտեմբերի ԺԳ :