Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան Վեհըն առ թիֆլիզեցի պարոն Մէհրապն ի Խօյ: Զի որպէս քան զայս յառաջ ի եւ այժմ եւս պատուիրեաց վասն Բ մառմառ քարանցն` զի հոգացեալ, առ Տէր Վահանն յղեսցէ ի Բայազիտ, զի նա առ մեզ հասուսցէ եւ որոց խարճն եւ զքիրայն ի նուիրակ Մեսրօպ վարդապետէն մերմէ առցէ եւ որոյ աղագաւ ղապզ տացէ նմա: Այլ եւ` զմեր ներկարար Նաւասարդն յղեցաք անդ վասն լեղակի, ուստի` գրեաց սմա սրբազան Վեհըն` զի Դ կամ Ե թիլանի Լահօռու լեղակ առեալ ընդ նմա առ մեզ յղեսցէ, եւ ի նուիրակէն մերմէ առցէ: Եւ պատուէր` զի գրեսցէ զորպէսն Հախբակու վանիցն, զի ի գնալ սորին աստի ի մարտի ԺԵ, թուղթ ետ նմա սրբազան Վեհն ` զի Առաջնորդն նորին կապանօք աստ յղեսցէ: Առ Թարվիզու նուիրակ Մեսրոպ վարդապետն պատուէր զի թէ վասն Բց մառմառ քարանցն յղելոյն առ մեզ պարոն մեհրապին` եւ թէ ի գին լեղակին որքան դրամ խնդրեսցէ յինքենէ, տացէ նմա, եւ զղապզ առցէ ի նմանէ: Նաեւ լուաք թէ` ի Բաղտատու եկեալ փայեկն յորժամ ի յելն փետրվարի թղթովքն մերովք գնաց աստի, ի Թարվէզ էր գնացեալ, զի անտի երթիցէ իտեղի իւր: Բայց նա անդ տաճկի միոյ դրամ պարտ էր, զոր կալեալ տաճիկն, զթուղթսն մեր առեալ էր ի նմանէ, եւ խնդրէր զդրամն իւր, իսկ այր ոմն բարեպաշտ հանդիպեալ նոցա զթուղթսն մեր առեալ ի տաճկէն տուեալ էր նմա, եւ ուրախութեամբ ուղեւորեալ: Եւ պատուէր` զի զորպէսն անցիցս գրեսցէ ինքեան ի միամտութիւն իւր: Յղեցան այսոքիկ ընդ մեր ներկարար Նաւասարդին: Որ ել ի մայիսի Զ: