Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թղթաշէն ֆռանկքն վասն թղթաշինութեան գործեացն` եւ քսրոցն եւ տղային իւրեանց վերստին թուղթ գրեալ, ետուն սրբ. վեհին, զի ի Պօլիս եւ ի յերկրին իւրեանց յղեսցէ: Որոյ աղագաւ եւ սրբ. վեհն զթուղթ մի գրեաց ի վերայ Պօլսոյ պատրիարք Զաքարիա վարդապետին, եւ զֆռանկաց գրեանսն ի թղթոջս եդեալ յղեաց առ նա տալ Թօմայ Աղային, զի փութով յերկիրն նոցա յղեսցէ, եւ մուղայէթ լեալ զգործիսն նոցա բերել տացէ, եւ ընդ քսրոյն եւ ընդ տղային փութով ի ս. Աթոռս առաքեսցէ: Վասն նոր ֆարմանացն եւս քանի մի սուրաթ հոգացեալ յղեսցէ: Եւ զորպէսն թղթաշինաց հաշուին` թարճիմանի վարձուն, եւ զպատասխանիս թղթոցն եւս գրեսցէ: Նաեւ` մէկ նոր լաւ թարճիման եւս զտեալ յղեսցէ :
       Թուղթ մի եւս առ Մուրտիկզատէ մհ. Փիլիպպոսն գրեաց, եւ զՊօլսոյ պահարանն յղեաց առ նա, զի ընդ մէնզիլի փութով առ պատրիարքն հասուսցէ: Եւ վասն մուրչակտամացու քեաթանին զոր ըստ խնդրոյն մերոյ առեալ էր առ մեզ միամտութիւն գրեաց նմա, զի առ մեզ հասեալ իմասցի` եւ միամտեսցի: Զորս տէր Գէորգին առ տէր Վահանն յղեցաք, եւ գրեցաք նմա, զի կամ ընդ հաւատարիմ մարդոյ, եւ կամ ընդ յատուկ փայեկի, ի Կարին առ Մուրտիկզատէ մհ. Փիլիպպոսն յղեսցէ: Մէկ հատ տօնցոյց տէր Գէորգին ետուք. Ա հատ եւս ձեռամբ տէր Գէորգին` տէր Վահանին յղեցաք: Հնդկաց գրեանքն թէպէտ մայիս ամսոյս ԻԶ գրեցան, բայց տէր Գէորգն յետ երկուց աւուրց գնաց աստի ընդ Ահարօն վարդապետին: Որք ելին ի միասին, ի մայիսի ԻԸ: