Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ վրացերէն գրեաց սրբ. վեհն առ որդի Հերակլ Արքային Գեօրկին Միրզայն, ի պատասխանի թղթոյն` զոր ընդ ձեռնատ Շաքարօյին գրեալ էր, եւ Ա ղաթար ջորի խնդրեալ: Առ որ գրեաց զբացասութիւն, թէ չունիմք, զի զքանի մի հատս զոր ունիմք, հազիւ թէ զմեր գործս յառաջ տանեն, եւ դեռ չբաւականանան եւս, զի բերօղ ոչ գոյ: Եւ թէ` դիցուք թէ ասէ ունիմք, միթէ դու ո՞չ գիտես զորպէսն մեր, որք միշտ ճնշիմք պէսպէս կերպիւ ի բծախնդիր կեղեքչացս մերոց: Եթէ զայդ արասցուք, եւ քեզ ղաթարով ջորի յղեսցուք, այլ կարեմք զերծանիլ ի բերանոց սոցին: Այլ եւ` լուեալ էր նա թէ` իշխօղն մեր խերթիւ վարի ընդ սրբազան վեհին, ուստի գրեալ էր առ նա վասն այսր զիրիջայս, որ էր անպատեհ իմն: Եւ թղթաբերն, որ էր նոյն ձեռնատ Շաքարօն, ի յԵրեւան աստ եւ անդ հռչակեալ էր: Զոր լուեալ սրբ. վեհին, գրեաց սմա թէ ` զայդ բանդ ընդէ՞ր գրէիր դու առ սա, որով առաւելապէս նեխի` քան թէ շինի ընդ մեզ: Եւ զայն ընդ Շաքարօյին նման մարդոյ, որ յԵրեւան աստ եւ անդ հռչակեալ էր զայդ բանդ, որ է ամենայնիւ վնաս մեզ: Ել Շաքարօն ի սեպտեմբերի ԺԳ :
      
       Մխիթարական թուղթ ի Բայազիտ առ Մարգար Աղայն
      
       Մխիթարական թուղթ գրեաց սրբ. վեհըն ի Բայազիտ առ Մարգար Աղայն, վասն մահուան հօրեղբօրն իւրոյ Թադէոսին, զոր յղեցաք առ տէր Վահանն տալ նմա: Ի յամսոյս ԻԲ: