Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ արքայն Հերակլ ի պատասխանի թղթոյն, որ վասն երեւեալ ժանտամահին ի մէջ Բօռջալուին, որ նարդեանս լեալ էր խնդրեալ էր զսրբոյ Գեղարդեան խաչալուան եւ մատնահարն յղել, զոր եւ յղեաց: Եւ զի շնորհակալ Արքայն վասն գրելոյ սրբազան վեհին շնորհաւորութիւն վասն որդեծնութեան որդւոյն իւրոյ Գեօրկւոյն, (որպէս ասացաւ ի սեպտեմբերի ԻԴ , ) եւ իւրեան եւս ծնանելոց էր, գրեաց թէ` բարեաւ` եւ զայդ տեսցուք, եւ յայնժամ եւս հանդերձ առատաձիր օրհնութեամբ զշնորհաւորութիւն գրեսցուք: Իսկ եւ գրեաց զթուղթ առ որդի Արքային Գեօրկի Միրզայն: Որ ի տեղապահէն զգինի էր խնդրեալ: Եւ սրբազան վեհն Բ բեռն յղել, ետ եւ զթուղթս այնր աղագաւ գրեաց: Փուսուլայ մի եւս գրեաց առ սա վասն չիք Իսրայէլին` (որ ի նոյեմբերի Ա յիշեցաւ ) թէ նա` որ յայսչափ ժամանակս զչարիսն յաճախեաց, փոքր ինչ յայդրուստ ի ձէնջ ուրէր զթեւ, եւ առաւելապէս ի չարիսն յամառէր: Այլ այժմ յայդրուստ եւս թեւախուզեալ, տակաւին ոչ զիջան ի բիրտ կամացն, այլ զչարէ եւ եւս սկսանի զուղիս: Զտ այժմ գնացեալ ընդ երկրականացն առ որդի Փանահ խանին, կամի ի ձեռն միջնորդաց զնա յիւր կողմն ձգել, եւ Յօհաննէս կաթողիկոսին եւ Գանձասարայ զվնաս տալ: Եւ խնդրեաց` զի թէ ինքն եւ թէ Աստուածազօր Արքայն, գրեսցեն առ Իբրահիմ Խալիլ խանն` զի մի երես տացէ նմա, եւ Յօհաննէս Կաթուղիկոսին Գանձաարայ` լաւապէս խնամս տարցէ: Գրեաց եւ զթուղթ առ Անտօն կաթողիկոսն Վրաց ի պատասխանի թղթոյն, եւ յղեաց ըստ խնդրոյն զՄխիթարի բառարան մի նմա: Եւ զթուղթ առ Միրշքեար աղայն գրեաց, շնորհակալութիւն եւ օրհնութիւն նմին, որ զԱջահաբոյր, Սեղանագին եւ Պաշտօնից էր յղեալ ի ձեռն Աղայօլին, վասն սրբազան վեհին եւ միաբանիցն, յաղագս հոգւոյ կնոջն, եւ իւրն իսկ ի հոգեբաժին: Քանզի էր ի սաստիկ հիւանդութեան: Ընդ Աղալօյին յղեցան թուղթքս ի նոյեմ. Ի :