Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի Նախիջեւան գեղջն՝ որ ի Կարս՝ եւ ի շրջակայս նորին, գոյր ԾԱ սօմար եւ կէս ցորեան, եւ Գ սօմար եւ կէս գարի, (որ ի սեպտեմբերի ԻԳ յիշեցեալ է) զոր նուիրակ Մարտիրոս վարդապետն էր ժողովեալ եւ թողեալ անդ։ Վասնորոյ՝ սրբազան Վեհն զթուղթ գրեաց առ Տէր Մովսէս էրէցն նոյն գեղջ, զի յանձնեսցէ զայն Կարսեցի Արիստակէսին, (որ եկեալ աստ դառնայր յետս). զի ի սուրբ Աթոռս բերցէ։ Եւ այսր աղագաւ Մարտիրոս վարդապետն ի վերա սորա թուղթ էր գրեալ, զայն եւս ընդ թղթոյս եդեալ, յղեաց առ նա։ Ի Զրչի գեղջն ԺԲ ղռուշ դրամ եւս կայր ի վերայ Մակարի ուրեմն, գրեաց զայն եւս առնուլ եւ յղել։
       Թուղթ եւս առ Գիւնաշի որդի Զաքարեայն գրեաց։ Հարկ՝ զի ի տեղի դրամոյն մնացելոյ զոր տալիք էր մեզ, (զորմէ ի սեպտեմբերի ԻԳ եւ ի վերոյս նորին ասացեալ է։) զցորեան եւ զգարի տացէ, եւ մի եւս յամեցուսցէ, զի բաւաան էր ասէ մինչեւ ցայժմ համբերելն մեր, եւ զխաթրն մեր, եւ զխաթրն քոյ պահելն։ Եւ զթէմէսուկն նորին Արիստակէսին ետ, զի զառնելիսն առցէ ի նմանէ, եւ զթէմէսուկն տացէ իւրեան։ Հիւսիբէկն եւս զտալիքն իւր սմա էր հասուցեալ, վասնորոյ՝ զթէմէսուկն նորա եւս ընդ Արիստակէսին առ սա յղեաց, զի զայն եւս տացէ Արիստակէսին, եւ առցէ զթէմէսուկն, ի սոյն միտ, եւ նովին հարկիւ, եւ վասն տալեաց դարձեալ։
       Թուղթ եւս առ նորին եղբայր Սուքիասն եւ առ Ալէքսանն գրեաց, (որք եւս ի նոյն ասացեալ տեղիսն յիշեցեալք են։) եւ զսոցին թէմէսուկն եւս ընդ Արիստակէսին յղեաց, զի ի տեղի տալեացն իւրեանց զցորեան եւ զգարի տացեն, եւ զթէմէսուկն առցեն։ Ել Արիստակէսն ի դեկտ. Գ։