Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Արդ` ի մտանելն մեր շնորհիւ Տեառն յայս շնորհաւոր ամս, դէպ եղեւ զի սարասկեար Մուստաֆայ փաշայն զմուհուրդարն իւր որոյ անուն էր Մուստաֆայ բէկ` բարեկամութիւն առնելոյ աղագաւ, հանդերձ ընծայիւք առ Քեարիմ խանն, յղէր ի Շիրազ, եւ նա եկեալ ի սուրբ Աթոռս առ մեզ իջեւանեցաւ: Որյ յետ երկուց աւուրց ի գնալն աստի, սրբազան վեհն բաց ի շահելոյն զնա` վասն խաթեր փաշային զթուղթ մի յանձնարարութեան եւս գրեաց նմա առ Քեալանթար Սարգիս աղայն վասն նորա, զի զնա շահօղ` եւ բանիցն հոգացօղ լիցի: Քանզի` յԵրեւան նա խնդրեաց աղերսիւ ի սրբազան վեհէն գրել առ Քեալանթարն վասն իւր: Զնոյն պատուէր եւ վասն Զաման խանին իմա` եզակի: Զի խանն մեր յղեաց զնա ընդ նմա ի Շիրազ ճանապարհորդակից առնելով նմա: Ծանոյց նմա եւ քան զայս յառաջ յանցեալ ամին եւ ի հոկտեմբերի Ժ զթուղթ գրելն առ ինքն ընդ նորոգ նուիրակին իւրեանց Ստեփաննոս վարդապետին: Յղեցաւ այս ընդ մահտեսի Յօնանին յԵրեւան առ վերոյիշեալ մուհուտար Մուսաֆայ բէկն, զի ընդ իւր առ Քեալանթարն տարցէ: Գրեցաւ ի յունվարի Ը :