Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Թարվիզու նուիրակ Գրիգոր վարդապետն, ի պատասխանի թղթոյն: Որ զտաւարս ինչ ժողովեալ` գրեալ էր սրբազան վեհին, զի զոր ինչ կամիցի, այնպէս արասցէ, թէ ի բերել, եւ թէ ի վաճառել : Եւ սրբազան վեհն գրեաց, զի որք պիտանացուքն իցեն, թէ կովք եւ թէ լծելի եզինք, բերցէ: Իսկ զանպիտանսն վաճառեալ եւ լաւ գոմէշս առեալ բերցէ: Եւ զի յոյժ յամեցաւ ի գործն, պատուիրեաց մի եւս շատ յամել, այլ փութով զմնացեալ գործն եւս ի յերկու ամսոջ վճարել եւ գալ: Եւ զոր ինչ դրամս ունիցի, թէ կարասցէ, հաւատարմօք առ Տէր Վահանն հասուսցէ ի Բայազիտ, զի անտի մեզ հասցի: Յետոյ լուաք թէ` բաց ի տաւարէն` զոչխարս, եւ բազում ցորեանս ես ունի ժողովեալ, զոր ինչ գրէր: Վասնորոյ Ա փուսուլայ եւս գրեաց առ նա, զի զայնս ես վաճառեալ, մինչեւ ցքսան լուծ գօմէշու առցէ, յայնցանէ` զորս բերեն անդ ի Մուսուլայ, եւ ընդ իւր ի սուրբ Աթոռս բերցէ: Ընդ գրաբեր Յովհաննիսին ի սեպտեմբեր ԻԳ :