Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վանայ Իսաղ Աղայի եղբայր Թամուր Աղայն զՔեարքուտու փաշայութիւնն առեալ, եկեալ էր ի Վան: Եւ անտի երթալոց էր ի վիճակեալ տեղին իւր: Բայց Վանեցիք արգելեալ էին զնա անդ. զի ոչ կամէին նմա երթալ ի Քեարքիւտ. այլ կամէին մահսար գրել ի Պօլիս վասն նորա, զի ի վերայ Վանայ երկրին իւրեանց փաշայ առնել տացեն զնա: Որոյ աղագաւ` նոյն Իսաղ Աղայի եղրօր որդի Ահմատ բէկն եւ գլխաւոր իշխանքն տեղւոյն գրեալ էին աղերսիւ առ սրբ. վեհն , զի ինքն եւս գրեսցէ պատրիարգին եւ իշխանացն Պօլսոյ վասն նորա: Վասնորոյ եւ սրբ. վեհն ըստ խնդրոյ եւ աղերսանաց նոցին, զթուղթ գրեաց առ պատրիարգ Զաքարիա վարդապետն եւ գլխաւոր իշխանսն Պօլսոյ, ծանուցանելով նոցա զխնդիր վանեցոցն վասն Թամուր փաշային: Եւ պատուէր զի թէ կարելի է` կատարումն տացեն խնդրոց նոցին: Եւ առ Թամուր փաշայն` առ Վանեցիսն եւ առ ինքն զմիամտութիւն գրեսցեն :
       Թուղթ մի եւս` առ Իսաղ Աղայի եղբօր որդի Ահմատ բէկն, (որ ի յնս. Ի յիշեցեալ է . ) ի պատասխանի թղթոյն: Միամտութիւն` վասն խնդրոյն իւրոյ: Թէ ահա խնդրոյդ գրեցաք պատրիարգին եւ իշխանացն վասն Թամուր փաշային :
       Թուղթ եւս առ Վանայ գլխաւոր իշխանսն գրեաց ի պատասխանի բազմակնիք մահսարին իւրեանց, զոր վասն Թամուր փաշային գրեալ էին: Եւ զթուղթ պատրիարգին եւ իշխանացն ըստ խնդրոյ նոցին գրեալ յղեաց առ նոսա: Պատուիրելով նոցա զի թէ բոլոր երկրականքն վասն Թամուր փաշային համակամութեամբ մահսար շինեալ յղեսցեն ի Պօլիս, ինքեանք եւս զթուղթն պատրիարգին եւ իշխանացն առ նոսա յղեսցեն: Եւ թէ ոչ` յետս դարձուսցեն առ մեզ: Յղեցան այսոքիկ առ Վանայ իշխանսն ընդ նոցա յղեալ գրաբեր Աբրահամ փայեկին: Որ ել ի փետր . ԺԷ.