Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Արապկերցի Մուրտիկեանց մհ. Փիլիպպոսն` (որ ի ԺԶ յնվ. յիշեցեալ է . ) ըստ խնդրոյ սրբ. վեհին Ա բեռն ճոթեղէն զիրս առեալ, ընդ ջալապաց ոմանց յղեալ էր ի սուրբ Աթոռս, եւ ընդ նոսա զթուղթս գրեալ առ սրբ . վեհն: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն ի պատասխանի թղթոցն եւ վասն առ մեզ յղեալ ընչիցն զթուղթ միամտութեան գրեաց առ նա: Եւ զի ոչ ունէաք ըստ բաւականին գրաստս: Ուստի` պատուիրեաց սմա, զի քանի մի նորահասակ ջորի եւ ուղտ առեալ յղեսցէ ի պէտս սրբոյ Աթոռոյս: Եւ Կարսայ Եկեան Ալի փաշայն ըստ խնդրոյ սրբ. վեհին` զթղթաշէն ֆռանկսն եւ զթարգմանն նոցա (զորս վասն իմիք պատճառի ի կալանսն ունէր . ) մուրախաս էր արարեալ: Եւ յայսմ աւուր` որ էր փետրվարի ԺԳ, ընդ Գէորգին եկեալ նոքա մտին ի սուրբ Աթոռս: Առ այս` ոչ սակաւ ցնծութիւն եղեւ սրբ. վեհին, զի ի վաղուց հետէ ցանկայր եւ սպասէր գալստեան նոցա: Զի որպէս յաջողմամբ Աստուծոյ զտպագրատունն հաստատեսցէ ի սուրբ Աթոռոջս, նոյնպէս եւ ի ձեռն նոցա` զթղթաշինութիւն եւս հաստատել ջանայր: Զի վասն թղթոց կարի պակասութիւն ունէաք, զոր ըստ բաւականին առ ձեռն բերել ոչ կարէաք: Եւ մանաւանդ` առեցեալն եւս ըստ մեծի մասին անօգուտ եւ անտպավայել լինէր: Պատուէր` գրել պատրիարգին զգալն թղթաշինացն, զի միամտեսցի: Զի ինքն զլիովին որպէսն նոցա` յետոյ գրել խոստացաւ նմա: Զւ հաճի Ֆահրատն սորա ղապզն կորուսեալ էր եւ սրբ. վեհն ի տեղի ղապզին հուճէթ էառ ի նմանէ, եւ առ սա յղեաց: Որում եւ ծանոյց զորպէսն: Փետր . Ժգ: