Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Նսնուսեցի մահտեսի Յովաննէսն (որ ի վերդ յամսոյս Ը յիշեցաւ : ) եւ նորին եղբայր մահտեսի Սարգիսն` ի պատասխանի թղթոյն նոցին: Եւ զմիտս թղթոյ Թիֆլիզեցի մելիք Աւետիքին զոր գրեաց առ նա, (որպէս ի վերդ յամսոյս Ը ասացաւ , ) մի ըստ միոջէ երկարապէս ծանոյց նոցա: Եւ խոստացաւ կատարել զխնդիրս իւրեանց, եւ յետոյ ինքեանց լիովին միամտութիւն գրել: Ծանոյց եւս յղելն մահտեսի Յօնանին ի Թիֆլիզ` վասն պատճառի իմիք, (որպէս ի նոյեմբերի Դ ասացաւ , ) եւ վասն արգելեալ բեռանցն որք անդ, եւ միամտութիւն` զի թերեւս եւ նա եկեալ յայսմ միջոցի, բերցէ ընդ իւր զարգելեալ բեռինսն: Եւ պատուէր` զի զգիրս զայս առաջի մահտեսի Փիլիպպոսին ընթերցցին, (որովհետեւ նա եւս էր գրեալ յատկապէս իրիջայ առ ինքն վասն բեռանցն : ) զի նա եւս միամիտ լիցի յայսմ կողմանէ :
       Փոքրիկ փուսուլայ մի եւս առանձին առ Մուրտիկ զատէ մահտեսի Փիլիպպոսն գրեաց, (որ ի հոկտեմբերի ԺԸ յիշեցաւ . ) վասն Չարքեազ օղլի Յօհանին` (որ յիշեցեալ է ի նոյեմբերի ԻԹ, ի թղթոջ Զաքարիա վարդապետին , ) որ փախուցեալ ի Կարնոյ տամբն իւրով` եկն աստ, եւ բնակէր Երեւան: Եւ ուներ նա ընդ Մուրտիկեանսն զհաշիւ ինչ առ եւ տրոց, եւ զպահանջելիս, որպէս ինքն ասէր: Զոր ծանոյց սրբազան վեհին ասելով թէ` եթէ դու գրիցես նոցա, զի եկեալ աստ տեսցեն զհաշիւն իմ տացեն, բարի է, եւ թէ ոչ, եւս խանին ասելոց եմ, զի գրեսցէ սարասկեարին, եւ բռնութեամբ բերել տացէ զմի ոմն ի նոցանէ աստ` զի զիմ հաշիւն աստ տացեն: Եւ սրբազան վեհն ծանոյց զայս մահտեսի Փիլիպպոսին, եւ հարկեաց, զի ինքն եւ կամ եղբայրն իւր եկեսցեն աստ, եւ կամ զգիրս եւ զդաւթարս իւրեանց` եթէ կամիցին , յղեսցեն աստ առ ինքն, զի ինքն վերահասու լեալ հոգասցէ: Եւ յոյժ հարկ առ այս` շուտով հոգալ: Յղեցան այսք ընդ Կարնոյ փայակին: Որ ել ի դեկտ. Թ :
      
       Ի Կարս` առ սարասկեար փաշայի սառաֆ մահտեսի Փիլիպպոսն, որ վասն փաշային սպիտակ մոմ էր խնդրեալ ի սրբազան վեհէն: Զոր յղեաց ըստ խնդրոյ նորին :
      
       Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ սարասկեար Մուստաֆայ փաշայի սառաֆ մահտեսի Փիլիպպոսն (որ յամսոյս Դ յիշեցաւ , ) ի պատասխանի թղթոյն: Եւ ծանոյց նմա զգրելն առ ինքն զթուղթ յամսոյս Դ: եւ ըստ խնդրոյ նորին` վասն փաշային Ժ հատ սպիտակ մոմ յղեաց: Այլեւ` պատուիրեաց` զի մի եւս այսուհետեւ զմոմ խնդրեսցէ ի սրբոյ Աթոռոյս վասն երկուց պատճառաց. նախ` զի յայսմ ամի ոչ ունի սուրբ Աթոռս ասէ ըստ բաւականին մոմ. եւ երկրորդ` զի մի յետագայ փաշայքն սովորութիւն արարեալ ասէ, նոքա եւս միշտ խնդրեսցեն ի մէնջ զմոմ: Յղեցաւ այս ընդ փաշայի չուխատարին: Որ ել ի դեկտ. Ժ :