Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Իսկ ետ աւուրց Բ, եկն Զաքարիա վարդապետն, եւ եբեր զԵ ախթամարայ քահանայս, Ա սարկաւագի զԱ աշխարհական, որ յոյժ մոլորեցուցիչ էր քան զայլսն: Եւ փաշայն` եւ այլք տաճիկք գրեալ էին առ սրբազան վեհն զթուղթ այսր աղագաւ: Եւ սրբազան վեհն գրեաց առ փաշայն զթուղթ մի շնորհակալութեան վասն այսր: Թուղթ մի եւս առ Տատա աղայն գրեաց, որ ի փաշայէն մուբաչիր ) էր կարգեցեալ ըմբռնել զախթարմայսն, եւ բերել աստ ընդ Զաքարիա վարդապետին: Եւ եկեալ մինչեւ ի Կարմեր Կոնդ, խօթացեալ էր, եւ զծառայս իւր եղեալ անդ Զաքարիա վարդապետին յղեալ էր աստ, եւ գրեալ եւս զթուղթ առ սրբազան վեհն, եւ ինքն դարձեալ անտի ի Բայազիտ: Վասնորոյ` գրեաց սրբազան վեհն զշնորհակալութիւն, եւ խոստացաւ յետոյ ընդ Զաքարիա վարդապետին յղել զվարձս վաստակաց իւրոց: Զի մնայր աստ Զաքարիա վարդապետն: Վասնորոյ` եւ զմիւս տաճկաց թղթոց պատասխանիսն եթող յետոյ գրել: Ի օգոստոսի ԺԸ :