Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թղթաշէն ֆռանկքն զորս սրբ. վեհն քան զայս յառաջ ի մրտ. ԻԸ վասն փայտից ընդ մեր Միրզային առաքեաց ի Բամբակաձոր, հասեալ էին անդ: Եւ անտի գնացեալ յանտառն, ըստ խնդրոյ եւ ըստ հաճոյից իւրեանց հաստ եւ երկայն ծառս գտեալ, յոյժ հաւանեալ էին նոցա: Ուստի` եւ նշան արարեալ ի վերայ նոցա` թողեալ էին անդ, զի մեք վասն թղթաշինութեան գործեացն բերել տացուք զնոսա աստ: Զորս զկնի հոգալոյն իւրեանց, եկեալ ծանուցին սրբ. վեհին: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն զԽաչատուր վարդապետն առաքեաց անդ, զի փայտսն բերցէ ի ս. Աթոռս: Որոյ աղագաւ եւ Բաբաբէկին` Դամղուլուն` Մահմատ Աղային եւ Մէլիք Շաքարօյին զԴ թուղթս գրեաց: Խնդրելով ի նոցանէ ` զի ի հատանելն եւ բերելն Խաչատուր վարդապետին զփայտսն ի ս. Աթոռս, ըստ ամենայնի մուղայէթ եւ ձեռնտու լիցին բանիցն նորա: Եւ ընդ թղթոցն Ա խառայ կապայ վասն Բաբաբէկին յղեաց սրբ. վեհն, Գ մահուտ կապայ վասն Շաքարօյին: Թղթաշէնքն վասն փայտիցն դաւթար ետուն Խաչատուր վարդապետին, զի չափով հատանել տացէ զծառսն եւ բերցէ: Ել Խաչատուր վարդապետն ի ապրիլի ԺԹ: