Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Շամպեցի Սաղաթիէլն եւ իւր եղբայր Յարութիւնն ի Հնդիկս բնակեալ յանձանց ոմանց սանատով առնելացուք ունէին: Եւ ի ՌՄԺԶ թուոջն ի գալն տէր Գէորգին ընդ լուսահոգի Յովսէփ վարդապետին ի Հնդիկս զնա վէքիլ էին արարեալ թղթովք, զի գնացեալ առնուցու ի պարտատերացն զդրամն իւրեանց: Իսկ ի հասանելն նորա ի Հնդիկս, վէքիլլամայքն եւ սանատքն ի ծովն էր գնացեալ: Եւ նա ոչ զպատրատեարսն էր տեսեալ, եւ ոչ դրամ ինչ առեալ ի կողմանէ վէքիլութեան ըստ իւր ասիցն: Եւ յետ ժամանակաց ի դառնալն նորա ի Բայազիտ, վէքիլ առնօղ այնոքիկ խնդրեալ էին ի նմանէ զդրամն իւրեանց: Իսկ նա թէպէտ մահսար եւ թուղթ էր ցուցեալ նոցա, ասելով թէ` ոչ զձեր պարտատեարսն եմ տեսեալ եւ ոչ դրամ ինչ առեալ, բայց նոքա ոչ էին հաւատացեալ նմա. այլ ի ձեռն տաճկաց բազում վնաս էին հասուցեալ նմա: Եւ ի բերանոյ նորա եւս զթուղթ էին առեալ, զի գնացեալ յայն կողմունսն, ի նշանաւոր արանց ոմանց վերստին հաստատուն մահսար բերցէ առ ինքեանս, զի յայնժամ միամտեալ այնու, հաւատասցեն ասացելոցն իւրոց: Եւ նա եւս եկեալ աղաչանաց զսրբ. վեհն գրել ի Բաղդատ եւ ի Բասրա Յարութիւն` Միքայէլ` Ալէքսան եւ Մարգար Աղայիցն, զի ի գնալն իւր յայն կողմունսն , մուղայէթ եւ հոգացօղ լիցին բանիցն իւրոց: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն ըստ խնդրոյն նորա` զթուղթ գրեաց նոցա: Պատուիրելով նոցա, զի ի գնալն տէր Գէորգին առ ինքեանս այսու թղթովս, եւ ի պատմելն ինքեանց զայս եղելութիւնս, մուղայէթ լիցին նմա, եւ յԱստուածակոյս կողմանէ մէկ հաստատուն մահսար բերել տացեն առ նա, որ բերեալ ցուցցէ զրպարտողացն իւրոց եւ ազատիցի, եւ միամտութեամբ զկարգն իւր պաշտեսցէ: Զայս վասն այն գրեաց նոցա սրբ. վեհն, զի նա ասաց թէ` նոքա եւս լաւ տեղակ են այս եղելութեանս: Եւ վասն ընչիցն Հնդկաց նուիրակ լուսահոգի Յովսէփ վարդապետին` որպէս ի սեպ. ելն, եւ այժմ եւս զմիամտութիւն գրեաց նոցա, զի զայնս ձեռամբ սոյն տէր Գէորգին առ մեզ հասեալ իմասցին` եւ միամտեսցին: Ել տէր Գէորգն այսու թղթովս ի յնր. ԼԱ :
      
       Փօլիցայ ի վերայ Կարսայ նուիրակ Գրիգոր պետին ի ձեռն Կարսեցի Գէորգին :
      
       Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ Կարսայ նուիրակ Գրիգոր վարդապետն, (որ ի սեպ. Գ յիշեցեալ է . ) պատուէր` զի ի նուիրական արդեանցն իւրոց (4) կամ` (5) տացէ կարեսցի Գէորգին, եւ ղապզ առեալ ի նմանէ առ մեզ յղեսցէ, զի մեք միամտութիւն գրեսցուք առ ինքն: Եւ պատուէր` վասն գործոյն: Թուղթ մի եւս առ կարեսցի պարոն Գէորգն (որ ի յնվ. ԺԶ յիշեցաւ. ) որում եւ ծանոյց զգրելն առ նուիրակն, զի դրամ տացէ ինքեան: (4) կամ (5) եւ պատուէր` զի յառնուլն ի նուիրակէն զդրամս, ղապզ տացէ նմա, եւ այն դրամովն ի պէտս սրբոյ Աթոռոյս գիրս առեալ յղեսցէ առ մեզ: Իսկ վասն այն դրամոյն (Ծ) զոր ի յնվ. ԺԶ գրեաց սմա տալ Սալահ Աղային, այժմ ոչինչ գրէր սրբ. վեհին թէ տուեալ է թէ ոչ: Վասն որոյ` եւ սրբ. վեհն պատուիրեաց սմա գրել առ ինքն զտայն դրամոյն: Յղեցան այսոքիկ ընդ աշտարակցւոցն առ Գէորգն: Որք ելին ի փետր. Բ :