Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հասեալ էր առ վերոյիշեցեալ Պաղտասար վարդապետն թուղթն այն, որ յետ ելանելոյն նորա աստի ի սեպտեմբերի ԻԷ գրեցաւ առ նա: Եւ նա ի ճանապարհէն գրեալ զպատասխանի նորին յղեալ էր յետս: Եւ զի մոռացեալ էր տանել ընդ իւր ըստ սովորութեան զսուրաթ ֆերմանոյ, վասնորոյ խնդրեալ էր յղել: Ուստի` թուղթ գրեալ առ նա` զսուրաթն եւս գրեաց` եւ պատուիրեաց փոյթ ընդ փոյթ գրել զգործոյն եւ զորպիսութեանցն :
       Թուղթ եւս ի Բայազիտ առ Տէր Վահանն գրեաց, վասն դրամոց ինչ ինչ (3) եւ ղրմզի, զորս Նսնուսեցի մահտեսի Յովաննէսն ի փօլիցայէ Եսայի վարդապետին որ էր առ ինքն, (որ յիշեցաւ ի հոկտեմբերի Գ ) յղեալ էր ի Կարնոյ ի Բայազիտ առ սա: Վասնորոյ գրեցաւ սմա, զի զղրմզն կամ անդ ծախեսցէ, եւ կամ թէ էժանագին իցէ, եւ անօղ չիցէ ծանուսցէ ինքեան: Իսկ վասն դրամոյն` (3) զոր անդ ի նոյն մահտեսի Յովհաննէսի չրաղ Ագուլեցի Ստեփանէն առնոց էր սա, պատուէր` զի թէ նա ի յառնուլն զդրամն զթամասուկ խնդրիցէ, ասասցէ թէ ահա առ մահտեսի Յովհաննէսն է, զոր եւ ինքն գիտէ: Զայսոսիկ քարտաշ Երանոսն տարաւ որ երթայր ի Վան, ի յամսեանս հոկտեմբերի ԺԶ :