Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն կտակաց Քանաքեռցի հանգուցեալ Ներսէսին սրբ. վեհն որ զՔանաքեռցի ղազազ Յովաննէսն յղեաց ի բերել` (որպէս ասացաւ յապրիլի ... ) ա'յժմ եկն, եւ եբեր զկտակսն` որ վասն սրբոյ Աթոռոյս, եւ Բջնու վանիցն, եւ Քանաքեռու Բ եկեղեցեացն: Իսկ զՍ. Երուսաղէմայ կտակն` նորին նուիրակին էին հասուցեալ: Եւ այս աղագաւ գրեալ էին զթուղթս, Մալխասին եւ Գասպարն ուրոյն, եւ այլ իշխանքն ուրոյն: Ուստի` եւ սրբ. վեհն առ ամենեսեանս զմի թուղթ գրեաց այսինքն ` առ մհ. Բէժանն, մհ. Առաքելն, մհ. Իշխանն, գանձապետ մհ. Մկրտիչն, եւ առ պ. Գասպարն, եւ պ. Մալխասն: Ի պատասխանի թղթոցն իւրեանց: Շնորհակալութիւն եւ օրհնութիւն վասն վերոյիշեալ կտակաց առ մեզ հասուցանելոյն: Եւ յատկապէս եւ շնորհակալութիւն առ Գասպարն եւ Մալխասն, որք ի ս. Աթոռոյս կտակի դրամոյն ԻԳՌ դն. դրամ տուեալ` Բ արծաթեայ փոքրիկ շամդանս էին գնեալ ի լէկզեաց` եւ ընդ նոյն ղազազ Յովաննիսին աստ յղեալ: Յորոց վերայ գրեցեալք էին յիշատակք ս. Աթոռոյս, զոր ի Հաշտարխանու էին տուեալ ս. Աթոռոյս ի վաղ ժամանակի` ի ձեռն Փառակեցի Բարսեղ վարդապետին, եւ տուօղքն եւս էին Փառակեցիք: Որք թէ ուստի՞ էին անկեալք ի ձեռս լէկզեացն, չէր յայտ: Եւ նոյն հանգուցեալ Ներսէսն զթուղթ եւ ղաբալայս էր ունեցեալ ի Քանաքեռ եղեալ մլքիցն իւրոց, զորս սոքա յղեալ էին առ սրբ. վեհն, տալ ընտանեաց նորին: Եւ սրբ. վեհն խոստացաւ այնպէս առնել: Եւ վասն նոր տօնացուցին եւ նորին կոնդակին` զոր ինչ ի վերն յամսոյս ԻԸ առ Եսային եւ Եղիազարն` զնոյն եւ առ սոսա գրեաց, թէ վասն ձեր տօնացոյց եմք յղեալ առ Յովաննէս կաթուղիկոսն` առ ձեզ հասուցանել, եթէ չէ հասուցեալ, ի նմանէ խնդրեցէք, եւ զառ ձեզ հասանիլն մեզ գրեցէք: Իսկ եւ` վերոյիշեալ գանձապետ մհ. Մկրտիչն Ա թուղթ էր գրեալ առ սրբ. վեհի սպասաւոր Մկրտիչ վարդապետին, թէ աստ ի ննջեցելոց ընչից հոգեբաժինս ո'չ տան ս. Աթոռոյդ, եւ կտակ ո'չ առնեն յանուն դորին, ասա ' սրբ. վեհին զի օրհնութեան եւ յորդորանաց թուղթ գրեսցէ առ ժողովուրդսն տեղւոյս, եւ քահանայիցն եւս յատկապէս պատուէր` զի առնուցուն վասն ս. Աթոռոյդ զայսպիսի արդիւնս: Եւ սրբ. վեհն գրեաց զթուղթ առ Նուխու ժողովուրդսն ըստ ասացելոյ մտացն, տալ ս. Աթոռոյս զհոգեբաժինս, եւ քահանայիցն պատուէր` զի յորդորմամբ զհոգեբաժին, զկտակ` զքառասնից, զխոստմունք , եւ զայլ այսպիսի տուրս յանուն ս. Աթոռոյս, եւ յանձնեսցեն գանձապետին: Եւ գանձապետին եւս պատուէր` մուղայէթ լինիլ այսպիսեաց բանից, եւ ձեռամբ քահանայիցն առնուլ, եւ մեզ հասուցանել: - Օրինակն է ի շարադրանաց տետրն, յերեսն ՈԺ, ՈԺԱ :
       Թուղթ եւս առ թիֆլիզեցի տէր Ներսէսի որդի Պետրոսն գրեաց ըստ խնդրոյ գանձապետին, որ տուեալ էր սրբոյ Աթոռոյս հոգեբաժին` օրհնութիւն եւ շնորհակալութիւն: Զոր առ գանձապետն յղեցաք տալ նմա: Եւ զայս Գ թուղթս ի մի պահարան եդեալ գրեցաք ի ձեռս չորից մահտեսեացն վերոյգրելոց. եւ տուաք զայս պահարանս եւս նոյն Ղափանցի տէր Գէորգին զի ի Շուշու յղեսցէ ի Նուխի: Ի օգոստոսի ԻԹ: