Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մինաս վարդապետն` (որ յիշեցաւ ի նոյեմբերի ԻԴ , ) եկեալ հասեալ էր ի Կարին: Եւ գրեալ էր անտի ի նոյեմբերի ԻԹ զթուղթ առ սրբազան վեհն, եւ ծանուցեալ էր զհոգացեալսն իւր անդէն ի Կարին ըստ գրոյ սրբազան վեհին, որ գոյր առ Տէր Պետրոսն ի Կարին, որպէս զի ի գալն անդ սոյն Մինաս վարդապետիս, տացէ ... զբանսն հոգացեալ ի սուրբ Աթոռս եկեսցէ, (որպէս յիշեցաւ ի նոյեմբերի ԻԴ եւ քան զայն յառաջ : ) Եւ ընդ ծանուցանելոյն զհոգացեալսն, խնդրեալ էր եւս վասն ոչ հոգացելոցն ծանուցանել թէ զինչ առնիցէ: Զի այնպէս արարեալ եկեսցէ ապա: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհն զթուղթ մի գրեաց առ նա ի պատասխանի թղթոյն, հաւանելով ամենից արարելոցն: Եւ վասն ոչ հոգացելոցն այսպէս: Զի Պապիկ աղայն զԱՌ ղուռուշն որ գոյր առ ինքն ի նուիրակէն մերմէ Սարգիս վարդապետէն, (որ յիշեցաւ ի նոյեմբերի ԻԴ , ) չէր տուեալ: Պատճառելով թէ` նուիրակն յետս էառ, որ էր սուտ: Եւ զԱկնեցի բանադրեալ Ալէքսանի ասացեալ էր թէ տակաւին ինձ ոչ է հասեալ, բայց ինքն յառաջագոյն գրեալ էր սրբազան վեհին թէ` ինձ էհաս, (որպէս ասացաւ ի հոկտեմբերի Գ : ) Միայն զԿիւմիշխանցի կնոջ դրամն, (1Ծ ) կրկնապէս գրեէր թէ ինձ է հասեալ, զոր յառաջ քան զայս ի սուրբ Աթոռս հասուցեալ իսկ էր: Որպէս ասացաւ ի սեպտեմբերի ԻԱ , ) վասնորոյ գրեաց սրբազան վեհն Մինաս վարդապետին, զի այն ասացելոցն մի լիցի ունկնդիր, այլ առեալ ի նմանէ զդրամսն, թէ զի Սարգիս վարդապետէն հասանելին, եւ թէ զակնեցւոյնն, եթէ Հաճ գնացօղ տաճիկքն (որք յիշեցան ի նոյեմբերի ԻԴ ) անդ իցեն, եւ չիցեն տուեալ զփօլիցայս նոցին, զայս դրամս տացէ նոցա, որպէս ի փօլիցայագիրս նոցին գրեցեալ է: Իսկ եթէ զնոսա ուղեւորեալ իցեն , ապա ընդ իւր բերցէ զայն դրամսն ի սուրբ Աթոռս: Իսկ Մելքոն աղայն, յառինքն եղեալ դրամոցն (որք յիշեցան ի յունիսի ԻԱ , ) զմասն ինչ տուեալ էր, եւ մասն ինչ տակաւին գոյր առ ինքն: Որոց աղագաւ գրեալ էր զիրիճայ, 7) զի ժամանակ ինչ ներեսցէ, եւ յետոյ տացէ: Եւ սրբազան վեհն գրեաց Մինաս վարդապետին, զի մնացեալ թողցէ առ նա, յետոյ մեք ասէ առնլոց եմք: Իսկ Գէորգ վարդապետի փեսայ մահտեսի Խաչատուրն, զդրամն, ) որ գոյր առ ինքն ի Գէորգ վարդապետէն (որ յիշեցաւ ի յունիսի ԻԱ , ) զոր իւրեանք իւրեանց բերանովն առին ի վերայ իւրեանց թէ տալ պարտիմք, որպէս ի յունիսի Գ, եւ քան զայն յառաջ ասացեալ է: Այժմ զայլ եւ այլս պատճառելով չտայր Մինաս վարդապետին: Վասնորոյ` գրեաց սրբազան վեհն Մինաս վարդապետին, զի հարկիւ խնդրեսցէ ի նմանէ եւ անդ առցէ: Իսկ եթէ ոչ տայցէ, ապա ընդ իւր բերցէ զնա ի Բայազիտ, զի ընդ Ղազարին խօսեսցին, եւ տացեն զդրամն եւ զքսուրն եւ զգրեանսն Գէորգ վարդապետին: Որոց դաւթարն եւս յղեաց առ նա, (որ յիշեցեալ գոյ ի յունիսի Գ, եւ ի վերոյս նորին, ) (զոր Զաքարիա վարդապետն էր բերեալ ի Բայազտոյ : ) Եւ պատուէր գրեաց, զի թէ առինք եւս իցէ Դաւթար, ընդ այս դաւթարիս համեմատեալ առցէ զայնս լրապէս: Իսկ եթէ ի Բայազիտ եւս չգայցէ, կամ եկեալ անդ եւս չտայցէ, ապա թողեալ եկեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Մեք յետոյ ասէ կարեմք առնուլ: Գրեաց եւ զթուղթ առ մահտեսի Խաչատուրն, հարկ, զի անպատճառ տացէ անդ զդրամն, կամ ընդ Մինաս վարդապետին ի Բայազիտ եկեալ տացէ: Եւ զթուղթս զայս իւրն ի ղապզ առցէ: Եւ սպառնալիք` մինչ ոչ տացէ: Զայս եւս թէ` մեք այլ եւս քան զայդ մեծամեծաց ակն ունիմք թէ գոյ առ ձեզ ի Գէորգ վարդապետէն, եւ մեզ պարտիք տալ, իսկ դուք զայդ ես ցաւեցուցանելով տայք, զոր ձեզէն ի վերայ ձեր առիք : Զայս բաց առ Մինաս վարդապետն յղեաց, զի ինքն ընթերցցի, եւ ապա, յետ առնլոյ դրամին նմա տացէ որպէս զղապզ: Իսկ թէ չտայցէ նա զդրամն, զայս թուղթս մի տացէ նմա: Զայս եւս գրեաց Մինաս վարդապետին , զի հարկեսցէ, եւ երդմնեցուսցէ զՂազարն եւ զմահտեսի խաչատուրն, զի թէ այլ եւս իցէ առ ինքեանս ի Գէորգ վարդապետէն դրմա կամ քսուր, այժմ տացեն, զի ընդ իւր բերցէ: Իսկ եթէ ոչ յետոյ յորժամ նշան ինչ երեւեսցի ասէ, մեծ ամօթ եւ գլխացաւութիւնս շատ են կրելոց: Ինքեանք գիտասցեն: Զայս եւս թէ` եթէ ի Կարին նաղդ ոչ ունիցի մհ. խաչատուրն թող ի վէճէղինաց տացէ, եւ թէ զի՞նչ, փուսուլայ առ սա որ ինչ պիտոյ էր, զի թէ ունիցի յայնցանէ, առցէ ըստ գնոյն, եւ բերցէ ընդ իւր: Փուսուլայ մի եւս յղեաց առ սա վասն ճոթեղինաց միայն: Այսինքն խառայի, աթլասի եւ մահուտի: Որոց զգինսն եւս յատկացոյց, զի թէ այն գնովն տացեն, առցէ եւ թէ ոչ, մի ' առցէ: Զայս փուսուլայս յղեաց ի Բայազիտ առ Տէր Վահանն, եւ թէ վասն էր, ի նորին թղթոջն ասելոց եմ: Այլ եւ գրեաց Մինաս վարդապետին թէ` առ Մուրտիկեանց Առաքելն մեզ դրամ գոյր, (ԱՊ)(որ յիշեցեալ է ի յունիսի ԻԱ : ) Յորմէ զմեծ մասն ընդ հաճեցան փօլիս արարաք մեք: (ԱԸԾ ) եւ մեծ ինչ մասն մնաց առ նա, ) այլ դու որովհետեւ զամենայն առեալ ես, (քանզի նախ քան զգնալն հաճեացն էր առեալ : ) Ուստի` գրեսցես ի յետկոյս ղապզին` զոր ի ձեռն հաճեացն յղեցաք, թէ ... սրբազան վեհին մնացեալն եւս առաք: ) զի նոցա ասէ միամտութիւն լիցի: Այլ եւ գրեալ էր յառաջ թէ` ի պիլօր ջահ եւ Ա փեշտախտայ թողի ի Ֆիլիպէ այս ինչ մարդոյ մօտ, զի յղեսցէ ի սուրբ Աթոռսդ, բայց ոչ եկն ցայժմ: Ուստի` ծանոյց սմա չհասանիլն: Եւ պատուիրեաց զի զոր ինչ հոգասցէ , ծածկապէս հոգասցէ: Եւ մանաւանդ ի գալն աստ խոհեմութեամբ եկեսցէ: Եւ բազում առ այսոսիկ պատուէրք: Թուղթ եւս առ Տէր Պետրոսն գրեաց ի պատասխանի թղթոյն սմա եւս նմանապէս շնորհակալութիւն վասն ընդ Մինաս վարդեպտին հոգացելոցն: Եւ վասն բանից Պապիկ աղային նոյն` որ ինչ առ Մինաս վարդապետին գրեցաւ: Եւ վասն տիրացու Յովհաննէսի ումեմն, զոր յղեալ էին վասն ձեռնադրել ի քահանայութիւն, (որ լեալ էր երբեմն սպասաւոր Իսահակայ կոչմամբ կաթուղիկոսին , ) միամտութիւն, թէ ընկալաք սիրով, եւ զոր ինչ գրեալ էիք վասն նորա խնդիրս, տեսցուք յետոյ ըստ դիպման ժամանակին: Եւ զի թուղթ եւ համարաւ ինչ ոչ գայր ի Բաբերդու Առաջնորդ Սարգիս վարդապետէն, ընդ որում թուղթ գրեցաւ առ մահտեսի Նիկողայոս ոմն, զկարպետս եւ զփռելիս առնուլ վասն սրբոյ Աթոռոյս եւ յղեալ, (որպէս ասացաւ ի յուլիսի Թ : ) Վասնորոյ` գրեաց սմա, զի գրեսցէ առ նա զգիր, եւ ըզստոյգ որպիսութիւն մի իմացեալ գրեսցէ, ծանոյց եւ զոր ինչ գրեաց ընդ նմա առ մահտեսի Նիկողայոսն , եւ յղելն առ նա զԳՃ ղուռուշի սանատն Սարգիս պետին, (որպէս ասացեալ է ի յուլիսի Թ : ) Եւ յաղագս Ելքեան բէղւոյ պատուէր, զի թէ գտանիցի անդ ծանուսցէ զորպէսն նորին հանդերձ գնովն, որ վասն երկուց վրանաց էր պիտոյ մեզ : Փուսուլայ մի եւս գրեաց առ սա առանձին վասն կարմիր Վանից Կարապետ վարդապետին, (զոր յետոյ ի թղթոջ Սարգիս վարդապետին յիշելոց եմ , ) զի գրեսցէ զորպէսն նորին, թէ որոյ հրամանաւ ելեալ իցէ ի թէմսն Կարնոյ ի ժողով, եւ ի Կարին ով է նմա տիրութիւն առնօղն թէ ի տաճկաց եւ թէ ի հայոց եւ վասն Կարմիր Վանիցն առնէ զժողովն, եւ դարձեալ երթալոց է անդ, թէ որպէս: Այս ուրոյն առ Տէր Պետրոսն յղեցաւ ընդ փայեկին: Թուղթ եւս Բայազիտ առ Գէորգ վարդապետին եղբայր Ղազարն գրեցաւ. (որ յիշեցաւ ի վերոյ ): Նախ մխիթարութիւն վասն հանգուցեալ ընտանեացն հարուածով ժանտամահին: Եւ զի` սա Տէր Վահանին գրեցուցեալ էր առ սրբազան վեհն զիրիջայ, զե ժամանակ ինչ ներեսցէ մահտեսի Խաչատուրին վասն տալիք դրամոյն, (Բ) (որ ի վերոյ յիշեցաւ : ) Յետոյ վեհն թէ` որովհետեւ շատ ժամանակ է, զի ի վերայ նորա եւ դրամն, եւ նա մինչեւ ցայժմ ցաւեցոյց, վասնորոյ` այլ չէր պատեհ յայսմեհետէ եւս նմա թուլատրել: Այլ ահա գրեցաք Մինաս վարդապետին զի առցէ, եւ թէ նա անդ չտայցէ, ապա ընդ Մինաս վարդապետին յայդր եկեսցէ, զի ընդ քեզ խօսեցեալ` հոգայցէք եւ տայցէք: Զսա եւ հարկեաց, զի անպատճառ տացեն, զի մի իւրեանց գլխաւորութիւն լիցի: Եւ սմա եւս (որպէս եւ մահտեսի Խաչատուրին : ) գրեաց թէ` ու՞ր է Գէորգ վարդապետի դրամն եւ քսուրն, որ ի քանի տեղիս վասն սրբոյ Աթոռոյս ի նուիրակութիւն գնաց, եւ յառաջ եւս վասն Տաթեւու Վանիցն եւ սուրբ Կարապետին ի քանի տեղիս գնաց ի ժողովարարութիւնս: Եւ զոր ինչ ուէր` առ ձեզ լինէր: Եւ զբարսն եւս գիտեմք, որ զփարայ մի ոչ կորուսանէր, այլ շահեցուցանէր միշտ զունեցեալսն: Ապա` այդքանդ միայն է նորա քսուրն եւ դրամն: Եւ ապա պատուէր` թէ որ այժմ երեւի ի միջի, տուք այժմ, իսկ վասն մնացելոցն յետոյ տեսցուք: Եւ այլ առ այս բանք :
       Թուղթ մի եւս առ Տէր Վահանն գրեաց, ի պատասխանի թղթոյն, զնոյն` զոր ինչ առ Ղազարն գրեաց: Եւ զառ նա գրեալսն եւս ծանոյց: Եւ պատուիրեաց` զի ինքն եւս հարկեսցէ զնոսա տալ առանց ցաւեցուցմանց զայն դրամն եւ զքսուրսն եւ զգրեանսն: Եւ պատուէր դարձեալ սմա, (որպէս եւ առ Մինաս վարդապետն գրեաց : ) Զի յորդորելով ասասցէ նոցա եւ զգուշացուսցէ, զոր ինչ ունիցին առ ինքեանս ի Գէորգ վարդապետէն բաց յայսցանէ, թէ դրամ եւ թէ քսուր, տացեն այժմ առանց խօսելոյ եւ հռչակելոյ: Զի զայս գիտեն ասէ ամենեքեանքն, զի զոր ինչ ունէր Գէորգ վարդապետն` առ դոսա է, եւ ի սուրբ Աթոռոջս զդանակ մի ոչ ունի: Արդ` թէ այժմ չտայցեն իւրեանց կամաւ, յետոյ ասէ յորժամ նշանն երեւեսցի, զմեծ ամօթս եւ գլխացաւութիւնս են կրելոց: Եւ զի ի ղրմզոյն որ էր առ ինքն, (որ յիշեցաւ ի հոկտեմբերի ԺԶ, եւ ԺԷ ) զմասն ինչ վաճառեալ էր, եւ մասն ինչ գոյր առ ինքն, հաճեցաւ ընդ վաճառեալսն, եւ վասն մնացելոցն գրեաց զպատուէր, զի պակաս գնով չծախեսցէ, այլ թէ լաւ գնով առնօղի լիցի տացէ, եւ թէ ո'չ, ծանուսցէ զի որպէս գրեսցէ, այնպէս արասցէ: Եւ զի` յաղագս փեսային իւրոյ` (որ յամսոյս Ա յիշեցաւ , ) սա զոչինչ գրէր, որ պարտ էր հասանիլ սրբոյ Աթոռոյս: Վասնորոյ` գրեաց թէ դու եւս գիտես որ այդ սրբոյ Աթոռոյս պարտի հասանիլ: Մեք այժմ զոչինչ գրեմք, այլ դու ծանո ' մեզ, թէ զինչ իցես մտածեալ այդր աղագաւ: Եւ առնելոց իցես, առանց մերոյ գիտութեան մի առնիցես: Իսկ եւ յղեցաւ առ սա ճոթեղինաց փուսուլայ` (որ ի թղթոջ Մինաս վարդապետին յղեցաւ , ) զի թէ անդ Մարգար աղային եւ կամ այլոց գտանիցի, առցէ, եւ ինքեան ծանուսցէ: Եւ թէ ոչ, ապա զփուոսլայն առ Մինաս վարդապետն յղեսցէ ի Կարին, զի նա անդ առցէ. Ղազարի թուղթն եւս առ սա, զի տացէ նմա: Ընդ Մինաս վարդապետի փայեկին :
       Թուղթ եւս ի Կարին առ պարոն Մելքոնն գրեաց ի պատասխանի թղթոյն, հաւանելով խնդրոյն` որ զմասն ինչ (ԱՃԾ ) տուեալ էր ի դրամոյն որ առ ինքն Մինաս վարդապետին, (որպէս եւ ի նորին թղթոջն ասացաւ , ) եւ մնացելոցն աղագաւ գրեալ էր զաղերս, զի յետոյ տացէ, հաւանեցաւ, եւ գրեաց Մինաս վարդապետին չառնուլ: Բայց եւ գրեաց սմա թէ` գիտես զորպէսն մեր, որ ուր եւ գոյ մեզ դրամ, գրեալ ձգեմք յայդր, զի մեզ պիտոյասցի: Եւ զսիրելիդ մեր նման այլոցն ոչ աշխատ առնեմք միշտ, զի յայլոցն փոյթ ընդ փոյթ առնումք, իսկ զառ քեզ հասեալսն, որքան կամիս թողումք ի վերայ քոյ պարտիս եւ դու այնպէս առնել ի պատրաստի պահել առ քեզ, զի յորժամ խնդրեսցուք անպատրաստ մի գտանիցիս: Իսկ բանից մահտեսի Յօնանին` (որ յիշեցաւ ի նոյեմբերի ԻԵ, եւ ի սեպտեմբերի ԻԹ եւ յայլ տեղիս , ) դիպեալ էր յոյժ անժաջողութիւն: Քանզի` որքան փաշայն յուսադրէր զնա կատարել զխնդիրն, նա մեծաւ յուսով նստէր անդ, եւ մեծամեծ պարծեցմամբ գրէր առ սրբազան վեհն զթուղթս, եւ զաւետիս մատուցանէր: Իսկ ետոյ վասն իրիք պատճառանաց, յարուցեալ էին Ախլցխայու քաղաքացի տաճիկքն ի վերայ փաշային սպանանել զնա, եւ յոյժ ճեպով փախուցեալ ելեալ էր անտի, եւ մերձ ի թեմսն Կարնոյ նստեալ էր ի միում ի թեմիցն Ախլցխայու, եւ անդուստ արդ արարեալ Թագաւորին: Եւ Թագաւորն հրամայեալ էր նմա երթալ ի Կարին նստել, իսկ Կարնոյ փաշային հրամայեալ էր ի յԱխլցխայ երթալ: Իսկ մահտեսի Յօնանն` յետ ելանելոյ փաշային նստեալ էր անդ ի քանի աւուրս: Եւ Ախթարմայիցն զգացեալ սակաւ ինչ զխորհուրդ նորին (զոր տակաւին չէր յայտնեալ անդ ումէք , ) եւ զպատճառ անդ լինելոյն կամեցեալ էին սպանանել տալ զնա: Եւ նա առ Ենիչարի Աղասին անկեալ ` ելեալ էր անտի մազապուրծ, եւ գնացեալ ի Կարին: Եւ առ ամօթոյ` զայսց որպիսեանց իւրոց ինքն չէր գրեալ, բայց Մելքոնն գրեալ էր զայս առ սրբազան վեհն: Իսկ եւ ի թղթոցն զորս աստի տարաւ ընդ իւր, էին առ փաշայն թուղթք ինչ: Եւ սրբազան վեհին մտածեալ, զի ոչ այնուհետեւ օգուտ էր մնալն նորին անդ բաց ի վնասուց, վասնորոյ զթուղթ գրեաց առ Եփրիկատէ մահտեսի Գրիգորն: Նախ վասն տիրացու Յովհաննիսին միամտութիւն, զոր մահսերով յղեալ էին աստ ձեռնադրել ի քահանայ, թէ լինելոց է ըստ ժամանակին (որպէս եւ առ Տէր Պետրոսն գրեաց : ) Եւ` ապա պատուէր` զի առցէ զառ փաշայն մնացեալ թուղթսն առանց պակասութեան, եւ մահտեսի Յօնանին տուեալ ի սուրբ Աթոռս յղեսցէ: Եւ զի զԱխլցխայու, եւ զնոր փաշայէ նորին իմացեալ զորպիսութիւնս գրեսցէ: Հարցանելով եւս սմա թէ` եթէ ի նորոյ զմարդ յղեսցուք ֆերմանաւ առ նոր փաշայն, որպէս լինի: Մելքոնին եւս գրեաց զայս, զի ընդ մահտեսի Գրիգորին խորհրդակցեալ , որպէս պատշաճ տեսցեն գրեսցեն: Եւ` զի վախճանեալ էր որդի Առաջնորդին Կարնոյ որ էր քահանայ, եւ վասն ծխոյ նորին գրեալ էր Տէր Պետրոսն առ սրբազան վեհն զխնդիր, զի գրեսցէ մահտեսի Գրիգորին առնուլ վասն իւր: Վասնորոյ գրեաց սրբազան վեհն մահտեսի Գրիգորին, զի առցէ զայն վասն Տէր Պետրոսին: Եւ զդրամն գրեաց, զի փոքր ինչ յետոյ առցեն: Եւ Տէր Պետրոսին ծանուցաւ այս: Զխնդիր մի եւս արարեալ Տէր Պետրոսն, գրեցաւ թէ` ի դիպոյ ժամու տեսցուք :
       Թուղթ մի եւս առ մահտեսի Յօնանն գրեաց, հարկ, զի անյապաղ ելեալ փութով եկեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Ծանոյց եւ զգրելն մահտեսի Գրիգորին, զի զթուղթսն առցէ ի փաշայէն: Եւ իւրեան պատուէր գրեցաւ զի մի թողցէ առ փաշայն ի թղթոցն: Եւ թէ նա ի տալն զդրամ խնդրեսցէ, մի տացէ ընդ վայր, զի բաւական է ասէ, զոր ինչ տուեալ ես ընդ վայր: Քանզի տուեալ էր նմա զդրամս ինչ: (Զորմէ ի դէպ տեղւոջ ասելոց եմ : ) Թուղթ եւս առ Կարնոյ նուիրակ Սարգիս վարդապետն գրեաց, ի պատասխանի թղթոյն: Որ գնացեալ ի վիճակսն Կարնոյ ի տեղի մի, որոյ Առաջնորդն չէր եպիսկոպոս, եւ ինքն վասն պայմանի ձեռնադրին, զոր ի ձեռնադրելն ի յեպիսկոպոսութիւն տուեալ էր սրբազան վեհին, ոչ կարէր զձեռնադրութիւն ինչ առնել անդ: Իսկ Կարմիր վանից սուտ միաբան Կարապետ պետն, (զոր ի թղթոջ Տէր Պետրոսին եւս յիշեցաք , ) գնացեալ անդ ինքնագլուխ զձեռնադրութիւնս առնէր: Զոր ծանուցեալ էր սրբազան վեհին: Վասնորոյ` գրեաց վեհն թէ` անդ քեզ ձեռնադրութիւն առնել ոչ պատշաճի, ուր լիցի եպիսկոպոս Առաջնորդ, իսկ յայնպիսի տեղիս, որոյ Առաջնորդն չէ եպիսկոպոս, եւ ձեռնադրութիւն հարկաւորի, եւ ժողովուրդն եւ Առաջնորդն յօժարիցին, զի դու ձեռնադրութիւն արասցես, զի՞նչ զինչ արգելու զքեզ ոչ առնել: Եւ պատուիրեաց սմա եւս գրել զորպիսութեանց Կարապետին այնմիկ, թէ հրամանաւ ուրուք է գնացեալ անդ, թէ ինքնագլուխ: Զի նա ասէր միաբան էր Կարմիր վանիցն, եւ պարտ էր, զի առանց հրամանի Առաջնորդին անդէն մի ելցէ, ո՞րպէս է զի յայդր է եկեալ, իմացեալ մեզ գրեսցես ասէ: իսկ եւ զթուղթ գրեաց առ Գաղատիոյ Առաջնորդ Ստեփանոս վարդապետն, ի պատասխանի թղթոյն: Առ որ հաւեալ էր կոնդակն, որ վասն կարպետից եւ սփռելեաց գրեցաւ ի թեմս Անկիւրիոյ: (որ յիշեցաւ ի յօգոստոսի ԻԳ, եւ գրեցեալ էր ի յապրիլի ԺԱ : ) Եւ խնդրեալ էր չառնել զփօլիս ի վերայ իւր եւ նուիրակին: Զի նուիրակն ասէ ի թեմսն է, ես եւս կամիմ ի թեմսն երթալ, եւ մինչեւ ցզատիկն նուիրակն զգործն աւարտէ: Գրեալ էր եւ զյաջողմանէ գործոյ նուիրակին: Վասնորոյ` գրեաց սրբազան վեհն զպատուէր, վասն Կարապետին, զի լիաձեռն ջանասցէ ժողովել տալ: Միամտեցոյց եւս թէ` չեմ առնելոց: Եւ պատուիրեաց, զի ասասցէ նուիրակին ի գալն բերել ընդ իւր զքանի թօփ վեղարցուս, եւ զջանտարասզ զօֆս, վասն փիլօնի եւ ֆարաջայի, որք լինիցին ասէ լաւ, միջակ, եւ ստոր, եւ որքան մահրամայք ի ձեռն անկցին ի վիճակսն, բերցէ ընդ իւր: Որք պիտոյանան վասն տաճկաց տալոյ: Եւ սէր բազում հանդերձ որպիսութեամբք տեղւոյս, զի նա եւս էր գրեալ զտեղւոյ որպիսութիւնսն: Որոց գլխաւորն էր այս, զի Արքայն Օսմանցոց յետ քակեցուցանելոյ զմասն ինչ սուրբ Աստուածածնի եկեղեցւոյն որ ի Պօլիս (որպէս ասացաւ ի սեպտեմբերի ԺԹ , ) յղեալ էր ի յոմանս տեղիս եւս զքննիչս վասն եկեղեցեաց, (յորոց եւ ի Գաղատիա գնացեալ, զնեղութիւնս էին հասուցեալ Ստափանոս վարդապետին, այլ զվնաս չէին տուեալ եկեղեցեացն: Որոյ աղագաւ գրեաց առ նա սրբազան վեհն զմխիթարութիւն: Եւ` Պօլիացիք տուեալ էին նուիրակին զիմտայիա (Կ ) վասն պարսպաշինութեան, որոց աղագաւ խնդրեալ էր զթուղթ մի օրհնութեան, զոր յղեաց սրբազան վեհն: Գիր մահտեսի Գրիգորին ուրոյն առ ինքն յղեցաւ, իսկ Սարգիս եւ Ստեփաննոս վարդապետացն եւ մեհտեսի Յօնանինն առ Մելքոնն յղեցան, զի յիւրաքանչիւրսն հատուսցէ. Որովք ել Ներսէս անուամբ փայեկն, զոր Մինաս պետն էր յղեալ ի դեկտ. ԺԴ :