Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Արքայն Վրաց Հերակլէս` (որ ի յլս. ԺԵ յիշեցաւ . ) վասն խանի տալեաց դրամոյն, զՇիօշբէկ Մօլարէթխուցէսն իւր յղեալ էր առ նա, առեալ ի նմանէ զդրամն տարցէ առ ինքն: Ընդ որում եւ սիրոյ թուղթ էր գրեալ առ սրբ . վեհն: Վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն ի պատասխանի թղթոյն` զթուղթ սիրոյ գրեաց առ նա :
       Թուղթ մի եւս սիրոյ առ որդի նորին Գէօրկին Միրզայն գրեաց ի պատասխանի սիրոյ թղթոյն :
       Թուղթ մի եւս առ տեղւոյ Առաջնորդ Յովհաննէս վարդապետն գրեաց: Ծանուցանելով նմա զչիք Մելիքսէթն եւ զչիք Գաբրէլն ընդ րանիւ առնելն, եւ զբանադրանքն նոցա քան զայս յառաջ ի յնվ. ԻԱ առ ինքն յղելն: Եւ ըստ խնդրոյ կաթուղիկոսին ոչ տալն զաւագ քահանայութիւն տէր Ղազարին: Եւ զի տէր Աստուածատուրն աղքատի միոյ դրամ էր փոխ տուեալ: Եւ յետ միջոցի ինչ` աղքատն այն դրամն հատուցեալ էր նմա, եւ զսանատն իւր խնդրեալ ի նմանէ: Իսկ նաոչ էր տուեալ նմա զսանատն. կամելով շահ եւս առնուլ ի նմանէ եւ ապա տալ զսանատն: Զոր ի լսելն սրբ. վեհին, պատուիրեաց սմա` զի ի տէր Աստուածատուրէն առեալ զսանատն, տացէ աղքատին: Եւ ի գնալն աստի Մմլարէթխուցէսին, ըստ խնդրոյ թղթաշինացն ասաց նմա սրբ . վեհն, զի ի քաղաքէն Բ տուրկեարս` Ա խառատ եւ Ա դարբին յղեսցէ աստ: Զի բազում լաւ արհեստաւորք էին պիտոյ թղթաշինութեան գործեացն, բայց լաւն ոչ գտանիւր աստ: Զոր եւ ծանոյց ամս, զի յղել տացէ : Յղեցան այսոքիկ ընդ Մոլարէթխուցէսին: Որ ել ի սրբոյ Աթոռոյս, ի փետրուար ԻԴ.