Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Երեք ուխտաւորք եկին ի սուրբ Աթոռս ի Թօխաթու, որոց անուանքն էին` մահտեսի Գրիգոր, մահտեսի Յարութիւն եւ մահտեսի Մարտիրոս: Որք բերել էին յԵսայի վարդապետէն զթուղթ առ սրբազանն: Վասնորոյ զթուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Եսայի վարդապետն ի պատասխանի թղթոյն: Որ երեալ էր վասն փօլիցային, զոր հասուցեալ էր ի Կարին առ Նոնուսեցի մահտեսի Յովհաննէսն (որպէս ի վերդ ի հոկտեմբերի ԺԶ եւ Գ ասացաւ ): Եւ խնդրէր այնր աղագաւ զղապզ: Ուստի գրեցաւ, թէ թուղթս այս քեզ ղապզ լիցի: Եւ յղեցաւ առ մահտեսի Յովհաննէսն յղել առ նա: Իսկ ղրմզն զայն` որ ի վերդ յիշեցաւ ի ԺԶըն ամսոյս, Դաստակեցի մահտեսի Այվազ ոմն էր տուեալ, ի տեղի ԵՃ ղուռուշ գանձանակադրամին գեղջն իւրեանց, որ էր ԺԷ հոխայ: Որ հասեալ էր ի Բայազիտ առ Տէր Վահանն` որպէս ասացաւ: Վասնորոյ գրեաց սմա զմիամտութիւն: Եւ առ մահտեսի Այվազն եւս օրհնութեան թուղթ գրեալ այսր աղագաւ, գրեաց եւս ի նմա զմիամտութիւն վասն ՍՃ ղուռուշ կտակի, զոր տուեալ էին նախացեալ նուիրակ Զաքարիա վարդապետին, եւ օրհնութեան թուղթն չէր գնացեալ. վասնորոյ` այժմ գրեցաւ: Եւ ղրմզն չյիշեցաւ, այլ թէ ԵՃ ղուռուշ գանձանակադրամն մեզ էհաս: Նաեւ` Երուսաղէմայ գանձապետ մահտեսի Յօհան ոմն խոստացեալ էր տայ ըզԺԵ ղուռուշ, եւ սա զօրհնութեան թուղթ էր խնդրեալ, յղեցաւ: Եւ այս մահտեսի Գրիգորս որ եկեալ էր, էր գանձապետ սրբոյ Աթոռոյս ի Կաթնաղբիւր եկեղեցին եւ տուեալ զհաշիւն հրաժարել կամէր: Իսկ Եսայի վարդապետն ` վասն առ առաւել հարազատութեանն չկամէր զհրաժարելն: Ուստի եւ խնդրեալ էր աստ վերստին գանձապետ կարգել եւ զկոնդակ եւ տայ նմա վասն նոր գանձապետութեան: Եւ սրբազան վեհըն այնպէս արար: Խնդրեալ էր եւս զնոր նուիրակ կարգել եւ յղել, քանզի Գ ամն լրացեալ անցեալ էր: Ծանոյց զյղելն ի յօգոստոսի ԻԳ զՊետրոս վարդապետն, ի պատուիրեաց, զի թէ դաւթար պիտոյ իցէ նմա, տացէ, եւ զօպիսութիւն վիճակացն ծանուսցէ: Իսկ եւ գրեաց ի Կարին զթուղթ առ վերոյիշեալ Նոիուսեցի մահտեսի Յովհաննէսն եւ մահտեսի Սարգիսն, ի պատասխանի թղթոյն իւրեանց: Շնորհակալութիւն վասն զղրմզն եւ ի փօլիցայէն զմասն ինչ (3) յղելոյն ի Բայազիտ` (որպէս ասացաւ ի վերոյ ) իսկ զթուղթ Եսայի վարդապետին ասէ, (որ ղապզ իսկ էր նորին , ) ի լրանալ վատային երբ ամենայն զդրամն ձեզ հասցի, նմա յղեսջիք զի միամիտ լիցի: Քանզի` դեռ բովանդակ փօլիսն ոչ էր հասեալ ի սոսա: Իսկ զմնացեալն ասէ Ուռումելու նուիրակի սպասաւոր Մինաս վարդապետն յայդր իցէ, ի նա տուեալ ծանուսջիք մեզ, (որ ի հոկտեմբերի Գ յղեցաւ : ) Հարկեաց եւս, զի գրեսցեն զղապզ միտս իւրեանց զղապզ միտս իւրեանց, թէ ի Թիֆլիզ գնալոց են, թէ ոչ: Զի ինքեանք խոստացեալ էին Արքային, եւ Արքայն երբեմն գրէր սրբազան վեհին, իմանալ զմիտս նոցա եւ յորդորել ի գնալ, (որպէս ասացաւ ես ի յունիսի ԻԱ ): Իսկ եւ թուղթ գրեցաւ առ յորդիս վերոյիշեալ գանձապետ մահտեսի Գրիգորին Յովհաննէսն եւ Պաղտասարն, վասն յիշատակի: Թուղթ առ մահտեսի Աննայն` վասն յիշատակի . ի ձեռն իւր որդի մահտեսի Յարութիւնին: Ի ձեռն սորին դարձեալ, թուղթք ես առ մահտեսի Խաչիկն, մահտեսի Աղայեկն, եւ մահտեսի Միրզայն, վասն ողորմութեան: Թուղթ մի եւս առ մահտեսի Յակոբն եւ պարոն Յովհաննէսն, ձեռամբ մահտեսի Գրիգորին վասն ողորմութեան: Թուղթ մի եւս առ մահտեսի Գասպարն եւ Յարութիւն, ձեռամբ մահտեսի Մարտիրոսին, վասն ողորմութեան: Որք ելին ի սրբոյ Աթոռոյս ի հոկտ. ԺԷ :