Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բամբակաձոր որովհետեւ տէրունի էր ս. Աթոռոյս. եւ ժողովուրդքն տեղւոյն թարց հովուի էին մնացեալ, վասնորոյ` եւ սրբ. վեհն գթացեալ ի նոսա, զՂազախեցի Աւետիք վարդապետն բերել առ ինքն` ի կողմանէ իւրմէ իբր վէքիլ եւ փոխանորդ կարգեաց նոցա եւ առաջնորդական կոնդակաւ յղեաց անդ, զի երթեալ նստցի ի մէնջ նոցա, եւ ըստ հաճոյիցն եւ կամացն Աստուծոյ հովուեսցէ եւ կառավարեսցէ զնոսա: Եւ ի կոնդակոջն պատուէր գրեաց ժողովրդեանն, զի զԱւետիք վարդապետն ի կողմանէ իւրմէ իբր վէքիլ եւ փոխանորդ իմացեալ, եւ ս. Աթոռս իւրեանց առաջնորդարան` եւ ի սմա նստօղ Հայրապետն իւրեանց առաջնորդ գիտացեալ, ըստ ամենայնի հնազանդ լիցին նմա, եւ զչհասութեան եւ օրինազանցութեան գործս որք գոն ի միջի իւրեանց` իսպառ անհետասցեն , եւ ըստ Աստուածային օրինացն վարեսցին: Եւ զամենայն առաջնորդական եւ զվանքական հասս եւ զիրաւունս անթերի տացեն նմա, զի եւ նա ի ս. Աթոռս առ մեզ հասուսցէ: Եւ մանաւանդ յատուկ իմտատիայս արասցեն ս. Աթոռոյս` տալով նմա զիւղս` զպանիրս եւ զմատաղացուս ի լցուցումն պակասութեան ս. Աթոռոյս: Որոյ օրինակն է ի բոլորագրահամար տետրոջն, յերեսն ՇԼԳ, ՇԼԴ: Ժողովարարութեան կոնդակ եւս ի վերայ Բամբակաձորու եւ Ղազախու գրեալ, ետ Աւետիս վարդապետին: Յորում պատուէր գրելով ժողովրդեանն, զի թէ յանուն ս. Գեղարդին մատաղ լիցին խօստացեալ, յանձնեսցեն նմա: Նաեւ` զիւղս` զպանիրս եւ զմատաղացուս եւս տացեն նմա, զի բերեալ զպակասութիւն ս. Աթոռոյս հոգասցուք: Թուղթ մի եւս շնորհակալութեան առ Բաբաբէկն գրեաց, զի ի բերելն մերայնոցն ի Բաբակաձորու զթղթատան փայտսն, վասն խաթեր սրբ. վեհին ձեռնտու լեալ նոցա: Եւ վասն Աւետիք վարդապետին յանձնարարութիւն եւս գրեաց նմա :
       Թուղթ եւս առ Մելիք Շաքարօն գրեաց ըստ սոյն ոճի :
       Թուղթ մի եւս առ Մանուէլ վարդապետն գրեաց. պատուիրելով նմա յորդորել զժողովուրդսն, զի յանուն ս. Աթոռոյս առատութեամբ տացեն Աւետիս վարդապետին զիւղս` զպանիրս` զմատաղացուս եւ զայլ ինչս: Ա տօնացոյց Աւետիս վարդապետին ետուք: Ա տօնցաոյց եւս Մանուէլ վարդապետին յղեցաք ընդ նմա: Աւետիս վարդապետն եւ Զալքէվխայն ելին ի միասին ի ս. Աթոռոյս, ի յունիսի ԻԷ: