Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն ընչից եւ արդեանցն Յերապօլսոյ Առաջնորդ հանգուցեալ Պետրոս վարդապետին յորժամ սրբազան վեհըն քան զայս յառաջ ի դեկտեմբերի ԻԳ ընդ յատուկ փայեկի զթուղթս գրեաց առ Մուստաֆայ փաշայն եւ առ ոմանս անձինս, յայնժամ եւ առ Ղարաբէկն եւս գրեաց զթուղթ վասն այսր , զի ասասցէ փաշային, զի զինչսն պետրոս վարդապետին զորս առեալ է, յետս տացէ մեզ: Բայց ընդ վայր եղեւ գրելն սրբազան վեհին առ նա: Զի նա ի դառնալն փաշային ի Շամու, յայնժամ հրաման էր առեալ ի նմանէ, եւ եկեալ ի տուն իւր ի Կարս: Եւ անտի քան զայս քանի մի աւուրք յառաջ թուղթ էր գրեալ առ սրբազան վեհըն եւ ծանուցանելով զգալն իւր անդ: Նա եւ` խոստացեալ էր սրբազան վեհին յետոյ ընծայ յղել վասն իւր: Եւ նա ոչ յետ բազում ինչ աւուրց, ընդ Մութի տաճկին թուղթ էր գրեալ առ սրբազան Վեհըն, եւ ըստ խոստման իւրոյ ընծայ յղեալ վասն նորա: Որ էր Ա լաւ Շամու ալաճայ, եւ Ա զառ ճոթ փատացու: Եւ զայս Մութի յանուն տաճիկս Մուստաֆայ փաշայն ի Յամթայու այժմ յղեալ էր ի Կարս առ Ղարաբէկին, զի առեալ տարցէ զնա առ ինքն: Քանզի` վասն հարազատութեան յոյժ սիրէր զնա: Եւ նա եւս հանդերձ ընծայիք եւ սիրանիշ թղթով յղեալ էր զնա առ սրբազան վեհըն, եւ պատուիրեալ, զի փութով դարձցի առ ինքն, զի ի միասին երթիցեն առ փաշայն: Զոր Մութին ի զայն աստ, պատմեաց սրբազան վեհին: Եւ ի գիտելն զառ սրբազան վեհին, զթուղթ մի գրեաց առ Մուստաֆայ փաշայն ի Յամիթ ծանուցանելով նմա քան զայս յառաջ ի դեկտեմբերի ԻԳ վասն ընչիցն Պետրոս վարդապետին զթուղթ գրելն առ ինքն: Եւ որպէս յայնժամ, եւ այժմ եւս խնդրեաց, զի զինչսն նորին յետս տացէ մեզ: Այլեւ սրբազան վեհըն մէկ ղութիով Ագուլեաց տանծ (Կ ) յղեաց վասն նորա :
       Թուղթ եւս առ սրբոյ Աթոռոյս գանձապետ մահտեսի Մարտիրոսն գրեաց ի Յամիթ, եւ զդրաձն Ղարաբէկին որ անդ, ծանոյց նմա: Եւ պատուէր զի զոր ինչ վասն ընչիցն Պետրոս վարդապետին քան զայս յառաջ ի դեկտեմբերի ԻԳ գրեալ է ինքեան, զայնս ամենայն մուղայէթ լեալ հոգասցէ, եւ յետոյ զոր ինչ առնելն իւր գրեսցէ ինքեան :
       Թուղթ մի եւս առ Մուրտիկեանց մահտեսի Փիլիպպոսն գրեաց ի Կարին: Որ ի դեկտեմբերի ԻԳ յիշեցեալ է . ) որում եւս ծանոյց զդարձն Ղարաբէկին ի Յամիթ, եւ ընդ նմա վասն ընչիցն Պետրոս վարդապետին կրկին զթուղթ գրելն իւր առ փաշայն, եւ ընծայ եւս յղելն վասն նորա: Եւ պատուէր` զի ի զայն Ղարաբէկին անդ, եւ ի տեսանելն զմիմեանս վասն ընչիցն Պետրոս վարդապետին խօսեսցի ընդ նմա, եւ սակս այնր զթուղթս եւս գրեսցէ ընդ նմա առ փաշայն, եւ առ որս ինքն կամիցի :
       Թուղթ մի եւս առ Ղարաբէկն գրեաց ի կարս ի պատասխանի Բց թղթոցն իւրոց գրեցելոց: Եւ շնորհակալութիւն` վասն յղեալ ընծայիցն: (Որք ի վերդ յիշեցան . ) նաեւ ծանոյց նմա քան զայս յառաջ ի դեկտեմբերի ԻԳ զթուղթս գրելն առ փաշայն, եւ առ ինքն : Եւ խնդրեաց, զի թէ ինքն երթալոց է առ փաշայն ի Յամիթ, զթուղթսն եւ զընծայն մեր տարեալ ընդ իւր մատուսցէ նմա, եւ վասն ընչիցն Պետրոս վարդապետին խօսեսցի ընդ նմա, զի տացէ մեզ: Իսկ թէ ինքն ոչ երթայ անդ, զայնս Մութուն յանձնեսցէ, զի տարեալ տացէ փաշային: Եւ ընդ նմա զթուղթ եւս գրեսցէ առ փաշայն վասն վերոյիշեալ խնդրոյն իւրոյ: Նա եւ կամեցաւ սրբազան վեհըն ընդ Մութի տաճկին փոքր ինչ ընծայ յղել վասն սորա . իսկ նա վասն միայնութեան իւրոյ ոչինչ կարաց տանիլ ընդ իւր: Զոր ծանոյց սմա: Որում եւ խոստացաւ յետոյ ընծայ յղել առ ինքն: Զորս ուրոյն կնքեալ, ընդ Մութի տաճկին առ Ղարաբէկն յղեցաք ի Կարս, զի կամ ինքն տարցէ առ յիւրաքանչիւր տեարց իւրեանց, եւ կամ յղեսցէ առ նոսա: Ել Մութի տաճկին ի յունվարի Ը :
      
       Փօլիցայ` ի վերայ Կարնոյ նուիրակ Իսահակ պետին, ձեռամբ մահտեսի Յովասափին :
      
       Պօլսեցի դերձակ մահտեսի Յովասափ յանուն այր ոմն աստի երթայր ի կարին: Եւ վասն երկիւղի ճանապարհին ձեռամբ Պօլսեցի սրբոյ Աթոռոյս ժամօրհնող Պետրոս վարդապետին աստ դրամ ) ետ մեզ. զի ի Կարին տացուք ինքեան: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհըն բարեւանգիր ոճիւ զփօլիցայագիր մի գրեաց առ Կարնոյ նուիրակ Իսահակ վարդապետն, զի ի նուիրակական արդեանցն իւրոց դրամ ) տացէ մահտեսի Յովասափին, եւ զայս փօլիցայագիրս առեալ ի նմանէ առ ինքն պահեսցէ, որ յաւուր հաշուատուութեան իւրոյ պիտոյասցի ինքեան: Զոր ետուք մահտեսի Յովասափին , զի տարեալ տացէ նուիրակին, եւ զդրամն իւր ) առցէ ի նմանէ: Որ ել ի յունվարի Ը :