Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կարգեաց սրբ. վեհն զՔեաֆայեցի Աստուածատուր վարդապետն նուիրակ ի վերայ Գաղատիոյ, եւ յղեաց անդ: Ա նուիրակական եւ Ա տօնացոյց կոնդակ, եւ Ա բէրաթի սուրաթ ետ նմա: ԻԱ հատ տօնացոյց եւս ետ նմա: Յորոց մէկն իւրեան , մէկն Գաղատիոյ Առաջնորդ Ստեփաննոս վարդապետին, եւ ԺԹ հատն տեղւոյ բոլոր եկեղեցեացն :
       Թուղթ մի եւս առ Գաղատիոյ Առաջնորդ Ստեփաննոս վարդապետն: (Որ ի պատմութեան ՌՄԺԹ երորդ ամին եւ ի դեկտ. ԻԷ յիշեցեալ է ). յանձնարարութիւն վասն նուիրակին, զի միշտ ի սէր ունիցի զնա, եւ գործոյ նորին ձեռնտու լիցի: Եւ պատուէր վասն յղեալ տօնացուցիցն զի մուղայէթ լեալ` ընդ նուիրակին իւրաքանշիւր եկեղեցեացն տեղւոյն մէն մի հատ տաղեն, եւ պատուիրեսցէ ամենեցուն, զի այսուհետեւ զնա ի գործ ածիցեն: Եւ ո'վ ոք ի նոցանէ ստանալ կամիցի` ցանուսցէ նմա, որ ի Մուրտիկեանցն առցէ: Եւ հարկ` զի զսիրոյ գիրն անպակաս արասցէ ի մէնջ. զի սղացուցեալ էր զգիրն: Ել Աստուածատուր վարդապետն ի յունիսի Գ: