Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պաղտասար վարդապետն որ ի վերդ ի հոկտեմբերի Գ յիշեցեալ եղեւ ըստ որում ի մայիսի գրեալ էր առ նա սրբազան վեհն զպատուէր բերել ի Ղօշավանիցն զաւելի անասունսն սրբոյ Աթոռոյս որք էին անդ, վասնորոյ նա յորժամ եկն ի սուրբ Աթոռս (որպէս ասացաւ ի սեպտեմբերի Ը ) եբեր զնոսա, որք էին բազումք: Եւ յայսոսիկ աւուրս եկն ի սուրբ Աթոռս ի տես սրբազան վեհին Ղազախու Աղարծնոյ վանից առաջնորդ Մանուէլ վարդապետն: (Որոյ աղագաւ ասացեալ է բան, եւ յիշեալ ի յունվարի ԻԲ եւ ի մայիսի ԺԴ : ) Եւ վասն զի ահա մերձեալ էին աւուրք ձմռանն, եւ սրբոյ Աթոռոյս անասնոցն չգոյին ըստ բաւականին ուտելիք, վասնորոյ զնոր եկեալսն ի Կարսայ որք ի վերոյ յիշեցան, ետ սրբազան վեհն Մանուէլ վարդապետին տանել ի Ղազախ, եւ զօրհնութեան թուղթ մի գրեաց առ ժողովուրդսն Ղազախու, զի հնգով եւ տասնով առցեն ի նոցանէ իւրաքանչիւրքն ի տունս իւրեանց, եւ յայս ձմեռս պահեսցեն, մինչեւ ի գարնանն ասէ զհոգս իմն հոգասցուք վասն նոցա: Թուղթ մի եւս առ Մելիք բէկն գրեաց այսր աղագաւ, յորմէ եւս զնոյն խնդիր առնելով: Եւ զԱւետիս վարդապետն կարգեաց վէքիլ ի վերայ անձանցն, զոր Մանուէլ վարդապետն բերեալ էր ընդ իւր: Ելին աստի: Հոկտեմբերի ԺԳ :
       Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Թիֆլիզու առաջնորդ եւ նուիրակ Զաքարիա վարդապետն, յանձնարարութիւն վասն Թիֆլիզեցի ժամասաց Յարութիւն վարդապետին, որ հրաման առեալ ի սրբազան վեհէն գնաց անդ վասն իւրոյ անձնական ինչ հարկաւորութեան հոգալ եւ դառնալ աստ :