Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Դաւիթ վարդապետն` որ յիշեցաւ ի սեպտեմբերի ԻԴ, ի հասանիլն ի Հաշտարխան` ըստ պատուիրանի սրբազան վեհին, արարեալ էր զհաշտութիւն ի մէջ ժողովրդեանն եւ նուիրակին: Եւ ժողովուրդքն իշխանքն ամենայն հաստատեալ էին ընդ նուիրակին զսէր, եւ նուիրակն սկիզբն էր արարեալ գործոյն նուիրակութեան: Եւ ապա Դաւիթ վարդապետն զթուղթս գրեալ առ սրբազան վեհն այսց աղագաւ յղեալ էր անտի եւ ինքն գնացեալ ի Մօսկով առ թագաւորն: Եւ անտի եւս գրեալ առ սրբազանն զթուղթ, եւ ծանուցեալ զհնճիլն անդ : Եւ որոյ թուղթքն հասին աստ յառաջ քան զայս, որպէս ասացաւ ի սեպտեմբերի ԻԴ: Վասնորոյ եւ սրբազան վեհին ընդ այս ուրախացեալ: Թուղթ գրեաց առ ժողովուրդսն Հաշտարխանու, օրհնութիւն եւ շնորհակալութիւն եւ օրհնութիւն նոցին` վասն զԴաւիթ վարդապետն սիրով ընդունելոյն, եւ առնելոյն զխաղաղութիւն: Որոց եւ ինքն գրեաց զներողութիւն, զանցեալսն ամենայն մոռանալով, եւ պատուիրեաց մնալ ի նոյն սէր եւ ի նոյն խաղաղութիւն, եւ զանցեալսն մոռանալ, եւ լինիլ առ սուրբ Աթոռս ջերմ եւ հարազատք : Եւ որպէս ի յանցելումն ամի ի յունվարի Ժ, այժմ եւս գրեաց սրազան վեհն, զի առանց իւրոյ կոնդակին եւ հրամանին, ըզսեւագլուխ եւ զժողովարար ոք մի ընկալցին: Եւ` գրելն զայս էր այնր աղագաւ, զի ժողովարար ոմն չիք Իսրայէլին արարեալ էր անդ ընդդէմ սրբոյ Աթոռոյս զբազում լրբութիւնս: Որոյ անունն էր Սողոմօն: (Որ ի ժամանակս լուսահոգի կաթուղիկոսին եկեալ աստ, եւ աստ մնալ ոչ կարացեալ վասն անսանձ բարուցն, ել աստի : ) Որ եւ արկեալ էր անդ ի մէջ ժողովրդեանն զչփոթ եւ զյուսահատութիւն: Քանզի յորժամ բարձեալ էին զանուն չիք Իսրայէլին յեկեղեցւոյն (զոր բարեկամք նորա յիշեցեալ էին յեկեղեցւոջն , ) նա որպէս զչուն կատաղի արարեալ էր անդ զյոլով լրբութիւնս, եւ ի մէջ վայրաղողանջութեանցն զսուրբ Խաչն եւս էր հայհոյեալ` զոր լսօղքն իբրեւ յանդիմանեալ էին զնա. ասացեալ էր թէ` եւս զՀայոց խաչն հայհոյեմ: Վասնորոյ եւ սրբազանն գրեաց ժողովրդեանն թէ` որպէս յառաջ քան զայս զչիք առաքիչն լուծի ի կարգէն եւ որոշեցի ի հօտէն Քրիստոսի , նոյնպէս զգա եւս ահա լուծանեմ ի կարգէն եւ բանադրեմ Անիծեալք են այսուհետեւ գա եւ որք ընդունիցին զդա, եւ քրիստոնեայ համարեսցին: Եւ պատուիրեաց սաստիւ, վարել զնա ի միջոյ իւրեանց, զի երթիցէ առ առաքիչն եւ կորստակիցն իւր չիք Իսրայէլն, զի մի եւ ինքեանք կցորդեսցին պատժոց նորա: Եւ յանձնարարութիւն վասն նուիրակին: Թուղթ եւս առ նուիրակ Յովհաննէս վարդապետն, մեղադրութիւն, որ զգիր ո'չ է գրեալ, եւ հարկ գրել զորպիսութեանց գործոյն: Եւ զհասարակ գիրն յեկեղեցւոջն ընթեռնուլ տալ յատուկ ծանուցմամբ, եւ զչիք Սողոմօնն վանել տալ: Եւ զընծայս առաջնորդին` (զոր ցայժմ չէր տուեալ , ) որ էր փիլոն մի ազնիւ եւ բազմական, պատուէր տալ յեկեղեցւոջն յատուկ ծանուցմամբ եւ հանդիսաւորութեամբ, եւ փառաւորել զնա, եւ միամիտ առնել, զի յայսմհետէ հարազատութեամբ ծառայեսցէ սրբոյ Աթոռոյս, զի եղբայր մեր է ասէ, եւ զանցեալսն ամենայն մոռացաք մեք: Եւ ինքեան եւս պատուէր` հաշտիլ ընդ նմա, եւ զփոյթ ունել գործոյն. եւ մնալ առ ամենեսեան սիրով: Թուղթ մի եւս առ Հաշտարխանու իշխող Նիկիտայ Աֆանասիչ Բէքտովն, ըստ խնդրոյ Դաւիթ վարդապետին, շնորհակալութիւն եւ օրհնութիւն վասն շահելոյն զԴաւիթ վարդապետն, եւ փութով յղելոյն ի Մօսկով պատուով եւ փառաւորութեամբ: Եւ խնդիր առ սուրբ Աթոռս ունիլ միշտ զսէր եւ զբարեկամութիւն: Եւ ի դառնալն Դաւիթ վարդապետին, փութով աստ յղել: Թուղթ եւս առ պարոն Բարդուղիմէոսն, շնորհակալութիւն վասն հարազատութեանցն, զոր ցուցեալ էր Դաւիթ վարդապետին: Առ որ յղեաց զհասարակ գիրն ընդ նուիրակին ընթեռնուլ տալ յեկեղեցւոջն, եւ զգիր իշխողի տեղւոյն տանել առ նա, եւ լաւ թարգմանութեամբ հասկացուցանել: Զգիր նուիրակին եւս առ սա յղեաց: Թուղթ մի եւս առ Ղզլարու Եանրայ մայոր Նիկոլայիչն, ըստ խնդրոյ Դաւիթ վարդապետին, նման ղթոյ Հաշտարխանու իշխողին: Թուղթ մի եւս ի Ղզլար, առ Թիֆլիզեցի Ամբակումն, ըստ թղթոյ Բարդուղիմէոսին: Առ որ յղեաց զթուղթ իշխօղի տեղւոյն տանել առ նա եւ հասկացուցանել: Օրինակ հասարակ թղթոյն ի բոլորագրահամար տետրոջն յերես ՄՂԶ, ՄՂԷ: Այսք Բ պահարանաւ, ի ձեռն Ռուս վաճառականի ումեմն Իւանէ անուամբ եւ նորին թարգման Գրիգոր աղային յղեցան: Հոկտ. ԻԹ: Ժողովարարութեան թուղթ տուաւ Ռափայէլ անուամբ քահանայի միոյ Բիւզանդեցւոյ: Զոր զրպարտեալ էր ոմն հայ, թէ ԴՃ ղուռուշ տալիք է: Եւ նա յայսմանէ փախուցեալ եկի աստ, եւ խնդրեաց լալով ի սրբազան վեհէն զթուղթս զայս, զոր ետ ի վերայ Թօխաթու, Սեբաստիոյ, Ակնայ եւ Արապկերու, մի ամ պայմանաւ: Նոյեմ. Ա :
       Ժողովարարութեան թուղթ եւս տուաւ Յամթեցի Տօնապետ անուամբ հայոյ միոյ, եւ Յօհաննէս անուամբ տղայի: Զի այս Յօհաննէս իւր Բ քերբքն անկեալ էր ի գերութիւն, զոր կազմեցեալ էին տաճկացուցանել, եւ այս Տօնապետս գնեալ էր զնոսա ի գերողացն ԱՌ եւ ԱՃ ղուռուշ դրամով, որոյ զԵՃ ղուռուշն յիւրմէն տուեալ էր, եւ զՃ ղուռուշն մնացեալ էր տալիք: Որոյ վասն զբոլոր տունն եւ զընտանիսն իւր առ այն տաճիկսն եղեալ էր յերաշխի, եւ ինքն եկն առ սրբազան վեհն խնդրել զթուղթ, որոյ եւ յԱմթայ առաջնորդն եւս տուեալ զթուղթ ժողովարարութեան: Որոյ գթեցեալ սրբազան վեհն ետ նմա զայս թուղթս ի վերայ Վանայ, Մշու, Դիարբէքրու, Բալուայ, Ուրհայու եւ Կեսարիոյ, Ա ամ պայմանաւ: Նոյեմ. Ա: Ժողովարարութան թուղթ եւս տուաւ Բ Ասորոց, որք եղբարք էին ի յերկրէն Սայմաստու: Որոց միոյն անունն էր Ասլան, եւ միւսոյն Նիազ: Որոց Գ որդին եւ Բ դստերքն անկեալ էին գերի ի ձեռս զօրաց Քեարիմ խանին, եւ գնացեալ ի Շիրազ: Մինչեւ նա բազումեամբ զօրաց եկեալ էր ի վերայ Ֆաթալի խանին (որպէս ասացեալ է ի պատմութեան ՌՄԺԳ երորդ ամին, ի փետրվարի ԻԳ : ) Եւ զԱ դուստրն տաճիկ ոմն առեալ էր, իսկ Ա դուստրն եւ Գ որդիքն , Ջուղայեցի վաճառականի ազատեալ էին Կ թումանով: Եւ` այս ասորիքս զԺԲ թումանն տարեալ տուեալ էին, եւ ԻԳ թումանն նոքա բաշխեալ էին: Իսկ վասն մնացեալ ԻԴ թումանին, մնացեալ էին առ նոսա գերիքն: Վասնորոյ եկեալ ասորիքն առ սրբազան վեհն, աղաչէին տալ զժողովարարութեան թուղթ: Եւ թէպէտ ասորիք էին, այլ վասն Քրիստոսական հաւատոյն, ետ նոցա սրբազան վեհն զթուղթս զայս, ի վերայ Մահմուտանու, Հախբակու, եւ Սալմաստու, թէ ի վերայ Հայոց, եւ թէ Ասորաց եւս` որք յայն տեղիս գոն բնակեալք, մի ամ պայմանաւ :