Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մխիթարական թուղթ եւս գրեաց սրբազանն ի Բայազիտու Մարգար աղայն, (որպէս եւ ի հոկտեմբերի ԺԱ , ) վասն մահուան կնոջն, եւ ոմանց ընտանեաց նորին: Թուղթ մի եւս առ Տէր Վահանն վասն մահուան դստերացն, եւ փեսային մխիթարութիւն: Թուղթ մի եւս ի Կարին առ Տէր Պետրոսն, հարկ` (որպէս եւ ի հոկտեմբերի ԻԸ , ) պատրաստել տալ անդ զդրամս ) Մելքոնին, Մուրտիկեանց Առաքելին, Սարխօշին, Պապիկին, եւ Նսնուսեցի մահտեսի Յովհաննիսին: Որ էր վասն հաճ գնացօղ տաճկաց , որ լինիցի ասէ ղարիմհաղուպ ոսկի: Առ Տէր Վահանն յղեցաւ յղել առ նա: Նոյեմ. ԺԵ :