Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Կարսայ փաշայն, ի պատասխանի սիրոյ թղթոյն, զոր ի ձեռն Իւսուֆի գրեալ էր առ սրբազան վեհն: Եւ զպորիճան էր խնդրեալ` զոր յղեաց հանդերձ խաղողով եւ մեխիւ: Եւ զի նորապէս յերկրէս մերմէ գողք գնացեալ զգեօղ մի աւար էին առեալ ի Կարսայ, որպէս եւ յառաջ (որ ի յօգոստոսի Է ասացաւ : ) Վասնորոյ` չուխատարս յղեալ էր առ խանն, յետս տալ հրամայել զաւարն: Սրբազան վեհին եւս էր գրեալ այսր աղագաւ: Իսկ խանն այսր աղագաւ զմարդ յղեաց առ փաշայն, եւ զթուղթ եւս գրեալ, խոստացաւ տալ: Սրբազան վեհն եւս ըստ այսմ գրեաց: Ի սեպտեմբերի Բ :