Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ միամտութեան գրեաց սրբազան Վեհըն առ Կարսայ նուիրակ Յակոբ վարդապետն: Որ ի նուիրակական արդեանցն իւրոց, (ԹԴ ) դրամ էր հասուցեալ մեզ, զոր տուեալ էր երկաթի, բահի` եւ զաթրանի եւ ընդ մահտեսի Յօնանին ի սուրբ Աթոռս յղեալ : Որոյ սակս է պատուէր` զի զթուղթս զայս իբր ղապզ առ ինքն պահեսցէ, զի յաւուր հաշուատրութեան իւրոյ պիտոյասցի հաշուատրութեան իւրոյ պիտոյասցի ինքեան: Եւ որպէս քան զայս յառաջ ի յունվարի ԺԳ, եւ այժմ եւս գրեաց` զի վասն օրհնութեան սրբալոյս Մեռոնին, Լ թիլանի լաւ զեթեաղի առեալ յղեսցէ: Եւ պատուէր` թէ գրեալ եմ Սուքիաս վարդապետին, զի թէ դու յայդր չլինիցիս, նա առնուցու զզեթեաղին, եւ յղեսցէ աստ: Ուստի` թէ այսպէս լինիցի ասէ, յետոյ դու զգինն տուր Սուքիաս վարդապետին: Եւ Մրտիրոս վարդապետն (որ ի մարտի Ե յիշեցաւ ) մինչ էր յԱխլցխայ, զկոնդակն իւր եւ զմեռոնն տուեալ էր քահանայի միոյ` զի զարտաքին վիճակսն Ախլցխայու երթեալ նուիրակեսցէ եւ ի գալն աստ` չէր առեալ ի նմանէ. վասնորոյ` մինչ ի յունվարի ելն յղէր սրբազան Վեհըն զմահտեսի Յօնանն ի յԱխլցխա, պատուիրեաց նմա առնուլ զայնս երիցուն, եւ բերել ընդ իւր աստ: Իսկ նա առեալ էր բերեալ էր ընդ իւր մինչեւ ցԿարս: Եւ անդ ինքնագլուխ տուեալ նուիրակին: Յորմէ կարծիս էառ սրբազան Վեհըն, թէ գուցէ գողացեալ իցէ ի նմանէ, եւ տուեալ Ախթարմայիցն կամ այլոց: Վասնորոյ` գրեաց Յակոբ վարդապետին, զի զորքանութիւն նորին գրեալ ծանուսցէ ինքեան: Նաեւ` փաշայի սառաֆ մահտեսի Փիլիպպոսն` վասն Բ բոյրուլթուիցն, զորս խնդրեալ էր սրբազան Վեհըն ի փաշայէն (որպէս ասացաւ ի մարտի Ե ), տուեալ էր գրողացն Դ ոսկի ի կողմանէ մերմէ: Որոյ աղագաւ գրեաց սմա, զի ի նուիրակական արդեանցն իւրոց Դ ոսկի տացէ նմա: Եւ հարկ` զի զորպէսն գործոյն իւրոյ միշտ գրեսցէ ինքեան: Փուսուլայ մի եւս գրեաց առ սա, զի թէ զզեթեաղին առեալ է, ընդ գրաբեր տաճկին յղեսցէ. եւ թէ տակաւին չիցէ առեալ, ընդ նմա յղեսցէ: թուղթ մի եւս առ Ղօշավանից Առաջնորդ Սուքիաս վարդապետն գրեաց: (Որ ի վերդ եւ ի յունվարի ԺԳ յիշեցաւ ), ծանուցանելով նմա զգրելն առ նուիրակին վասն վերոյիշեալ զեթեաղուն: Եւ պատուէր` զի թէ նուիրակն անդ իցէ, լաւ զեթեաղի գտցեն, եւ Լ թիլանի առեալ աստ յղեսցեն: Իսկ թէ նուիրակն մեր անդ ոչ իցէ, ինքն առցէ զզեթեաղին եւ մեզ յղեսցէ, եւ զթուղթ նուիրակին առ ինքն պահեսցէ զի յետոյ տուեալ նմա զթուղթն, առցէ ի նմանէ դրամն: Այլ եւ` վասն տախտակացն` (որք ի յունվարի ԺԲ ի թղթոջ նուիրակի Յակոբ վարդապետին յիշեցան ) զորս Ղարաբէկն ըստ խնդրոյ սրբազան Վեհին առեալ էր եւ առ սա եդեալ: Գրեաց սմա սրբազան Վեհըն` զի քիրայով զտախտակսն ի սուրբ Աթոռս յղեսցէ: Զքիրայն` ինքն տալ խոստացաւ տախտակ բերողացն: Թուղթ մի եւս առ Ղարաբէկն գրեաց վասն զեթեաղուն, զի ինքն եւս հետեւելով, լաւ եւ նոր զեթեաղի գտեալ, առնուլ տացէ նոցա: Եւ զի վերոյիշեալ մահտեսի Յօնանն, ի դառնալն յԱխլցխայու մինչեւ հանդիպեալ սարասկեարին, զվտանկաւոր իմն դուռն բացեալ էր վասն մեր, (զոր այժմ չէ դէպ ասել ) ձեւացուցանելով այնպէս, իբր թէ օգուտ մեզ: Որ ոչ թէ օգուտ էր այլ վնաս մեծ: Զոր ոչ թէ վասն օգտի մերոյ` այլ վասն իւրոյ ախտի` թարց կամաց եւ գիտութեան սրբազան Վեհին արարեալ էր: Ընդ որ հաճեալ սարասկեարին` գրեալ էր առ սրբազան Վեհըն առնել զայն վաղվաղակի, իբրու թէ օգուտ է մեր: Այլ ոչ թէ հարկադրելով` այլ ի կամս իւր արկանելով: Իսկ սրբազան Վեհըն անկաւ ի մէջ մեծի տարակուսանաց, չառնէր` վտանկէր, եւ թէ առնէր, տասնապատիկ քան զայն էր վտանկ: Ուստի շիաւրեալ չգիտէր թէ զինչ արասցէ. եւ բարւոք վարկաւ ժամանակ ինչ թուլատրել մինչեւ տասցէ զվախճանն թէ որպէս լինի: Բայց Ղարաբէկն եւս էր գրեալ առ սրբազան Վեհըն թէ` եթէ այդպէս արասցես` օգուտ քոյ է: Այժմ եւս ի դառնալն անտի տղայոցն, որք ի մարտի ելն գնացին անդ Կարնեցւոց թղթովքն գրեալ էր կրկնակի առ սրբազան Վեհըն, թէ որպէս արարեր զայն զոր յառաջ գրեցաք: Իսկ որովհետեւ (որպէս ասացաք ) կամէր սրբազան վեհըն ժամանակ ինչ թուլատրել` վասնորոյ` զգալուտս այն տղայոցն այժմ բնաւ չյայտնեաց ի մէջ այս թղթոցս, այլ գրեաց յերեսն թղթոյ Ղարաբէկին թէ` քան զայս յառաջ զտղայսն զորս յղեցաք յայդր թղթովք Կարնեցւոցն տակաւին առ մեզ ոչ դարձան: Զի գիտասցէ, թէ տակաւին չէ հասեալ թուղթն իւր ազդ առ ինքն: Թուղթ մի եւս առ փաշայի սառաֆ մահտեսի Փիլիպպոսն գրեաց ի պատասխանի թղթոյն շնորհակալելով իբրու զնմանէ, զի ի գնալն մահտեսի Յօնանին ի յունվարի ելն ընդ չորից կարգաւորացն ի յԱխլցխայ, սա եւս էր գնացեալ ընդ նոսա անդ հրաամանաւ փաշային իւրոյ, եւ անդ որպէս թէ աշխատեալ ընդ նմա որպէս ինքն գրեալ էր սրբազան Վեհին, եւ Յօնանն եւս ասէր զնոյն: Բայց սակայն` կաշառակուր էին յղեալ երունքն եւս, ոչ որպէս պատուիրեալ էր սրբազան վեհըն այնպէս էին շարժեալ: Զի ոչ զկոնդակն զոր գրեաց առ նոսա, յեկեղեցւոջ ընթերեցեալ էին, եւ ոչ ինքեանք յեկեղեցիսն գնացեալ, եւս մերոյ աւանդութեան զեկեղեցական արարողւոթիւնս եւ զժամերգութիւնս առնել տուեալ նոցա: Մինչեւ Սուլէյման փաշայն եւս` (ըստ որում սրբազան Վեհըն եւ սարասկեարն գրեալ էին նմա ) հարկեալ էր զնոսա երթայ ժողովել զնոսա յեկեղեցին, եւ ըստ մերոյ աւանդութեան առնել տալ նոցա զարարողութիւնս, եւ զժամանակաւորութիւնս եկեղեցւոյ եւ նոքա ոչ էին արարեալ այլ զկաշառ առեալ յԱխթարմայիցն ` հարեւանցօրէն զբանս ինչ խօսեցեալ էին ընդ նոսա, եւ դարձեալ եկեալ: Բայց սակայն` առերես այժմ շնորհակալութիւն գրեաց նմա սրբազան վեհըն: Չբերելով նմա առ այժմոյս յերես` զարարեալն տիրանենգութիւն: Բայց զմահտեսի Յօնան ախտաւոր եւ տիրանենգ ծառայն այլահաճոյ` վասն այսր, նա եւ վասն վերոյ ասացեալ վտանկաւոր բանի յօրինմանն, վանեաց այժմ յերեսաց: Այլ եւ` ծանոյց մահտեսի Փիլիպպոսին զգրելն նուիրակին մեր եւ Առաջնորդն վասն զեթեաղուն: Եւ պատուէր` զի ինքն եւս մուղայէթ լեալ , լաւ զեթեաղի առնուլ տացէ նոցա եւ յղեսցէ: Ծանոյց եւս զգրելն առ նուիրակն մեր վասն իւրոյ խարճեալ Դ ոսկոյն զի տացէ ինքեան: (Որպէս ի վերոյ ասացաւ ): Յղեցան այսոքիկ ընդ Ղարահիւսէյնի փեսայ Հիւսէինին: Որ ել ի Ապրիլի Զ :
      
       Փօլիցայ ի Կարին ի վերայ մահտեսի Փիլիպպոսին, ի ձեռն տաճկի:
      
       Որպէս ի վախճանական պատմութեան ՌՄԺԶ - երորդ ամին ասացաւ, եւ ի տեղիս եւ անտի եւ այսր յիշեցաւ, իբրեւ ետ մեզ խանն զգեօղս մեր իջարայով ) մինչեւ ցայժմ յամենայն ամի նոյնպէս արար, եւ չկարացաք հանել ի գլխոյ մերմէ: Զի յորժամ կամէր սրբազան վեհըն թողուլ ի բաց. խանն խռովէր եւ զվնաս հասուցանէր մեզ: Վասնորոյ` ակամայ առնուակ ի վերայ մեր յամենայն ամի զիջարայն գեղջս: Յայսմ ամի եւս առաք, եւ թամասուկ տուաք խանին: Եւ խանն դրամ պարտ էր հաճի Զէյնալուն. ուստի` զմեր իջարայն նմա յանձնեաց` զի առցէ ի մէնջ ի տեղի պարտուցն իւրոց: Եւ նա ի Քեալբարայի Միրզայ Բաբաբէկ անուամբ օտարական տաճէ ումեմն է դրամս էր առեալ` եւ ի վերայ մեր բաբաթ արարեալ: Յորմէ մասն ինչ` որ Ծ թուման, աստ ետուք: Իսկ մնացեալն որ էր ԱՃ թուման, ի Կարին տալ կամեցաք: Եւ այժմ յիշեցեալ Քեալբալայի Միրզաբաբայի ընկեր հաճի Ահմատն երթայր ի Կարին: Վասնորոյ` եւ սրբազան Վեհըն զԱ բարաթագիր գրեաց ի վերայ մահտեսի Փիլիպպոսին, եւ ետ նմա զի գնացեալ անդ առցէ զդրամն ի նմանէ: Ծանոյց նաեւ մահտեսի Փիլիպպոսին զեդեալ պայմանն իւր ընդ տաճկին: Զի ընդ տաճկին Խ օր պայման եդաք, որ ի լրանալ Խ աւուրն տացուք նմա զդրամն: Եւ սկիզբն պայմանին ի մարտի ԻԳ եղեւ: Եւ պատուէր` զի թէ զտալիք դրամն Պետրոսին Մարտիրոս (ԶԼ ) եւ թէ տէր Պետրոսինն (ՂԵ)(որք ի մարտի Ի յիշեցան ), առցէ ի նոցանէ, եւ զմնացեալ պակասն ԱՃ թումանին յինքենէ եւ ի լրանալ Խ աւուրն տացէ տաճիկն, եւ զայս բարաթագիրս առեալ ի նմանէ առ մեզ յղեսցէ: Եւ սպառնալիք եւս գրեաց Պետրոսին` Մարտիրոսին` եւ տէր Պետրոսին` զի ասասցէ նոցա մահտեսի Փիլիպպոսն, մինչեւ որ տացէ նոքա զտալիք դրամն մեր: Փուսուլայ եւս գրեաց առ սա առնձին` զի թէ նոքա իսպառ չկարիցեն տալ ինքեան զտալիք դրամն իւրեանց, ինքն տացէ տաճկին զԱՃ թումանն: Զի ի չլինելն` ամօթ մեծ է ասէ մեզ: Եւ պատուէր` զի յետ տալոյն զդրամն տաճկին, ասասցէ նմա թէ` զայս դրամս խալիֆայն փոխ խնդրեալ է յինէն: Ել հաճի Ահմատ անուամբ տաճիկն Ապրիլի Է: