Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն ի Թիֆլիզ առ սրբոյ Գեղարդեանն սպասաւոր Աբրահամ վարդապետն, զի յարդեան իւրոց տացէ զդրամս ինչ , կամ, Կ , ) Աւետիք աղային, եւ զթուղթ մի առցէ ի նմանէ ի վերայ վեքիլն նորա, որ էր աստ յԵրեւան, զի որպէս գնայ աստ Երեւանու դրամն, ըստ նոյն գնոյն նա աստ տացէ մեզ: Եւ յղեսցէ զթուղթն շուտով աստ: Եւ որպէս յամսոյս ԺԱ, այժմ եւս հարկեաց հարցանել Արքային, եւ զստոյգ որպիսութիւն ինչ իմանալ զլէկզեացն, եւ գրել: ԶԴաւիթ վարդապետէն, եւ զայլ որպիսութեանց եւս գրել: Ընդ գնացողաց ոմանց Ի օգոստ. ԺԹ :