Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Դրամն այն` (42) որ հասանիլ պարտ էր Նսնուսեցի մահտեսի Յովաննիսին, (զորմէ յօգոստոսի ԺԵ, եւ ի վերոյս նորին ասացեալ է ) այժմ լրապէս հասեալ էր նմա ի Մուրտիկեանց մահտեսի Փիլիպպոսէն, եւ մասն ինչ (24) ի Տէր Պետրոսէն: Ուստի առեալ էր ի նմանէ մահտեսի Փիլիպպոսն զթամասուկն սրբազան վեհին, զոր առեալ էր նա աստ ի տալն մեզ զդրամն, եւ յղեալ էր առ սրբազան վեհն, եւ գրեալ զմիամտութիւն: Որ էհաս աստ յամսոյս Ա: Ուստի` զթուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ մահտեսի Փիլիպպոսն, ի պատասխանի թղթոյն. շնորհակալութիւն վասն հասուցանելոյն մահտեսի Յովհաննիսի զդրամն, զոր տալոց էաք նմա: Եւ վասն Թօխաթու նուիրակի փօլիցային կրկին եւս միամտութիւն, (որպէս եւ ի յուլիսի ԺԴ, որ եւ ի Ի եւս ի թղթոջ Զաքարիա վարդապետին յիշեցաւ , ) թէ ահա տալոց է անդ Զաքարիա վարդապետն Նազարէթին: Իսկ դրամն այն` (3 Ծ ) զոր մահտեսի Փիլիպպոսն տուեալ էր Տէր Պետրոսին, եւ յետս էր առնլոց ի նմանէ, (որ ի յունիսի Ժ, եւ ի վերոյս նորին յիշեցեալ է , ) այժմ մահտեսի Փիլիպպոսն ոչինչ գրէր զայնմանէ, թէ առի կամ ոչ: Վասնորոյ գրեաց զհարկ` զի թէ չիցէ առեալ ցայժմ, առցէ: Նոյնպէս` եւ զԲաբերդու Առաջնորդ Սարգիս վարդապետի տալիք դրամն, (3 Ծ ) եթէ մինչեւ ցայժմ ոչ իցէ առեալ` պատուիրեաց հարկել գրով եւ առնուլ: Եւ թէ ոչ տացէ, ծանուցանել ինքեան, մեք կարեմք ասէ առնուլ ի նմանէ: Եւ վասն մահտեսի Նիկողայոսի գրոյն` զոր վասն այս դրամոյս ի յապրիլի ԻԸ գրեաց, էհարց թէ` զի՞նչ արարեր, յղեցեր առ նա, թէ ոչ: Եւ զի զպարտս մահտեսի Յովհաննիսին 9 Խ ) ահա ետ ի տալեացն իւրոց զոր մեզ տալ պարտ էր, ) եւ վերոյիշեալ Տէր Պետրոսի եւ Սարգիս վարդապետի տալիքն եւս` ի մէջ այն տալեացն էին, (որպէս ասացեալ է յապրիլի ԻԸ , ) վասնորոյ` գրեաց թէ` եթէ զայդոսիկ եւս առցես, մնաս մեզ այսինչ տալոյ, (ԵԿ ) զոր ի յետկոյս թէմէսուկին քոյ զախիրա ) արարք, եքեզ գրեցի ասէ զի գիտասցես: Իսկ եւ ի Գեղու Առաջնորդ Յօհան վարդապետն, ի տալեացն իւրոց` (3) (որ յիշեցաւ ի դեկտեմբերի ԺԴ , ) զմասն ինչ հասուցեալ էր Մուրտիկեանց մահտեսի Փիլիպպոսին, ) եւ մասն ինչ (1) տակաւին մնացեալ էր տալիք: Վասնորոյ` գրեաց մահտեսի Փիլիպպոսին զայն եւս առնուլ ի նմանէ: Եւ թէ ոչ տացէ, ծանուցանել ինքեան: Եւ որպէս ի յօգոստոսի ԺԵ ի Չարքեազ Օղլի Յօհանէն, այժմ եւ ի սմանէ էհարց զորպէսն նուիրակին թէ վասն էր յայսչափ ժամանակս ոչ գայ, եւ գիր եւս ոչ գրէ: Եւ յԱնկիւրոյ ամանաթ ինչ եկեալ էր առ նա ի նուիրակէն, գրեաց զի յղեսցէ: Եւ` զԱխլցխայու անցսն ծանոյց, որպէս յօգոստոսի ԼԱ, եւ ի վերոյս նորին ասացեալ է: Եւ այլ առ այսք բանք: Թուղթ եւս առ Նսունեսցի մահտեսի Յովաննէսն. եւ մահտեսի Սարգիսն, ի պատասխանի թղթոյն իրւեանց: Վասն թէմէսուկին վերոյիշեցելոյ սոցա եւս միամտութիւն, թէ էհաս մեզ: Եւ ըստ որում գրեաց սրբազան վեհն ի մայիսի Ը վասն թղթոյ, այժմ զթապաղայ մի յղեալ էին, եւ զգինն ծանուցեալ` (զի էր օզմայն Դ ղռուշի : ) Զի թէ հաւանեսցէ ընդ լաւութիւնն եւ ընդ գինն, գրեսցի զի յղեսցեն: Եւ զի թուղթն էր լաւ, իսկ գինն շատ: Գրեաց` յի թէ Ա օզմայն Գ ղուռուշ եւ կիսով տայցեն, բարի է, ծանուսցէ, զի գրեսցէ ինքեան առնուլ, եւ յայնժամ որքան եւ խնդրիցէ, առեալ յղեսցէ: Իսկ եթէ ոչ, չէ պիտոյ ասէ: Փուսուլայ մի եւս գրեաց առ մահտեսի Յովհաննէսն, վերստին պատուէր վասն դրամոյն. ) զոր նուիրակն հասուցեալ էր սոցա, (որպէս եւ ի յօգոստոսի ԺԵ , ) զի պահեսցեն առ ինքեանս ամանաթ, եւ յետոյ որպէս գրեսցէ, այնպէս արասցեն: Յորմէ մասն ինչ (2) նուիրակն տակաւին չէր հասուցեալ սոցա, եւ յետոյ հասուցանելոց էր: Զայս թուղթս առ մահտեսի Փիլիպպոսն յղեաց տալ մահտեսի Յովաննէսին :
       Իսկ եւ Բայազիտու նուիրակ Փիլիպպոս վարդապետն` յարդեանց իւրոց զդրամս էր տուեալ Տէր Վահանին, զի աստ հասուսցէ, եւ ի նմանէ զղապզ էր առեալ: Եւ Տէր Վահանն ի սրբազան վեհէն ղապզ էր խնդրեալ, զի տացէ նուիրակին , եւ ղապզն առցէ, Ուստի զմիամտական ղապզ մի գրեաց սրբազան վեհն առ Փիլիպպոս վարդապետն վասն հասուցեալ անդեանցն, ) որ առ Տէր Վահանն յղեցաւ տալ նմա, եւ զիւր ղապզն առնուլ :
       Թուղթ եւս առ Մարգարէ աղայն, մահտեսի Էլօն եւ պարոն Թումանն գրեցաւ, վասն Յովաննէս անուամբ առն միոյ, որ յիշեցեալ է յանցեալ ամին, ի մայիսի ԺԴ, որոյ Վիրապ ոմն սուտ դաւաճանի լեալ քարշէր ի դիւան փաշային, եւ կամէր հանել ի դրամոց: Որ առ սրբազան վեհն զպաղատանս էր գրեալ օգնել ինքեան: Եւ զի փաշայն հրամայեալ էր նոցա ի վաճառականաց դատաստանս երթալ, վասնորոյ` գրեաց սրբազան վեհն, զի արդարութեամբ տեսցեն զդատաստանն, եւ զՅովհաննէսն մի զրկեսցեն, որ մեզ դրամ ես էր տալիք: Զի տակաւին չէր տուեալ մեզ զդրամն, (8) զոր յանցեալ ամին տալ պարտ էր: Այս առ Տէր Վահանն յղեցաւ տալ նոցա: Նոյնպէս` եւ թուղթքն Կարնոյ զի յղեսցէ, ի ձեռն իւր յղեալ փայեկին, որ զթուղթսն Կարնոյ եբեր, ի սեպտեմբերի Գ :
       Թիֆլիզեցի Յարութիւն վարդապետն որ յիշեցաւ ի նոյեմբերի ԺԴ, փախուցեալ ի սրբոյ Աթոռոյս գնաց ի Գեանճա: Վասնորոյ թուղթ գրեաց առ Մէլիք Ռուստամն սբրազան վեհն, զի ուր եւ իցէ նա յայն կողմունսն, կալեալ յղեսցէ աստ: Զոր իւզբաշի Ալլահվէրտին յղեաց առ նա: Ի սեպտեմբերի Դ :
       Փօլիցայագիր գրեաց սրբազան վեհն առ Վանայ նուիրակ Բաղտասար վարդապետն, (որ յիշեցաւ ն յօգոստոսի ԻԴ, զի յարդեանց նուիրակութեան զՀԵ ղուռուշ տացէ քանքանչի Կիրակոսին: (Որ յիշեցաւ յապրիլի ԻԳ : ) Զի զքանքանն` զոր ի մէջ Պարսպին սրբոյ Աթոռոյս հանել տայր սրբազան վեհն, զերծաւ: Ի սեպտեմբերի Է :
       Օրհնութեան թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Հռիփսիմէ կին ոմն ի Պօլիս, որ վասն հոգւոյ առն իւրոյ մահտեսի Պետրոսին զԳ ղուռուշ դրամս էր յղեալ ի սուրբ Աթոռս, ի ձեռն մահտեսի Կարապետ անուն ուխտաւորի միոյ: Ի սեպտեմբերի Ժ :