Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն ի Պօլիս առ սրբոյ Աթոռոյս նուիրակ Զաքարիա վարդապետն, յիշեցուցանելով նմա վերստին զգրեալսն առ ինքն ի յուլիսի Ի, եւ մինչեւ ցայժմ ոչ ընկալնուլ զպատասխանիս նոցին: Եւ յետ այնորիկ ուղղելն զԱխլցխայու Ախթարմայսն, որք բերան աստ, (որպէս ասացաւ յօգոստոսի Գ : ) Նոյնպէս զբերելն ի յԱլաշկերտու եւս զԷ Ախթարմայ էրէցս եւ աշխարհականս, (որպէս ասացաւ ի ԺԸ օգոստոսի , ) եւ ուղղելն զնոսա եւս` (որպէս յօգոստոսի , ) եւ ուղղելն զնոսա եւս` (որպէս յօգոստոսի ԼԱ ասացաւ ի թղթոջ Մարտիրոս վարդապետին, եւ յետոյ եւս ասելոց եմ : ) Եւ զի ի դեկտեմբերի ԺԴ գրեաց առ սա մի գրել ումեք զհամբաւոյ պատերազմին Ռուսաց ընդ Օսմանցիս, եւ մի խօսել եւս բնաւ զայնցանէ, զի վտանկաւոր էր, իսկ այժմ` զի յոյժ սաստկացաւ համբաւ այնմ կողման, վասնորոյ` գրեաց զի անորոշաբար կերպիւ ինչ զստուգութիւն համբաւոյն գիտացեալ գրեսցէ ինքեան: Եւ զոր ինչ ի Վրացն կողմանէ հնչէր, որպէս ի վերդ յամսոյս ԺԳ ասացաւ, ծանոյց նմա անորոշաբար: Փուսուլայ մի եւս գրեաց առ նա, զի յառաջագոյն գրեալ էր սրբազան վեհին թէ` Յարութիւն ոմն տղայ, գիացեալ աստի ի ֆռանկատուն, այժմս եկեալ է, որ գիտէ լաւապէս զբանս իմաստասիրականս, որ ի մէջ լատինացւոցն գոն: Եւ յայդր գալ խնդրէ եթէ կամիս, եկեսցէ: Իսկ նոյն Յարութիւնն գրեալ էր զթուղթ մի առ Աբրահամ վարդապետն, եւ զոր ինչ գիտէրն, ծանուցեալ էր սեռօրէն: Եւ զի զպարտս բազումս ունէր, խնդրէր ազատել զինքն ի պարտուցն, զի եկեալ աստ մնասցէ: Եւ յայսմանէ զկածիս էառ սրբազան վեհն, թէ գուցէ ոչ այնքան գիտասցէ զոր ինչ գրեալ էր, այլ վասն ազատելոյն ի պարտուցն զմեզ խաբել կամի: Վասնորոյ` գրեաց Զաքարիա վարդապետին թէ` ասասցե'ս դմա ի քէն, թէ սրբազան վեհն ի խնդիր է յոյժ որպիսութեանց խաւարման արեգական եւ լուսնի, արդ թէ գիտես դու գրեա ' թէ երբ, եւ յորում ժամու, եւ րոպէոջ խաւարին, ի տուընջեան, եթէ ի գիշերի, զի ի վեց ամիսն միանգամ հանդիպի խաւարումն, զայս ասէ գրեցուցեալ յղեսցես ինձ, եւ ապա` որպէս եւ գրեցից, այնպէս ասասցես: Իսկ եւ կեսարացի Սարգիս վարդապետն գրեալ էր առ սրբազան վեհն զթուղթ, եւ զերիս գիրս ցուցեալ, այսինքն` զգիր Ոսկանի Աստուածաշնչոյն, զգիր ճաշոցին, եւ զգիր Մխիթարայ բառարանին, զի ի նոցանէ զորն եւ կամիցի ի Վենետիկ փորագրել տացէ պարագայիւք իւրովք, յղեսցէ աստ: Եւ սրբազան վեհն այժմ չգրեաց ինչ նմա պատասխանի, այլ գրեաց Զաքարիա վարդապետին, թէ յետոյ գրելոց եմ, այսպէս ծանո ' նմա: Այս թուղթս ընդ մահտեսի Կարապետ տղային յղեցաւ, որ յամսոյս Ժ յիշեցաւ, զի դեռ աստ էր տակաւին: Ի սեպտեմբերի ԺԴ :
       Օրհնութեան թուղթ գրեաց սրբազան վեհն ի Թօխաթ առ ոմանս բարեպաշտ անձինս, որք զԴ ղուռուշ ողորմութիւնս էին յղեալ վասն սրբոյ Աթոռոյս. ի ձեռն տիրացու Գալուստ յանուն տղայի միոյ: Որ ել աստի ի սեպտեմբերի ԺԴ :