Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գաղատիոյ նուիրակի յղեալ ինչքն, որք յիշեցան յամսոյս Գ, յղեալ էր մահտեսի Փիլիպպոսն, յորմէ մաքսապետն զՇԵ ղուռուշ մաքս էր առեալ` մեղադրելով` թէ խալիֆայքն ձեր յառաջ տեղւոյ մաքսապետին զընծայս յղէին մեզ ընդէ՞ր յղեն այժմ: Զոր գրեալ էր մահտեսի Փիլիպպոսն: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհն գրեաց զթուղթ առ մաքսապետն, սէր եւ յորդորումն ի սէր եւ ի բարեկամութիւն ընդ սրբոյ Աթոռոյս: Եւ զի եկողաց եւ գնացողաց եւ իրաց մերոց խնամս արասցէ, եւ մի որպէս զայլս համարեսցէ: Յղեաց նմա զԻԵ թիլանի լիտր բրինձ, Ե լիտր քացախ, Ե մոմ, եւ Ա ամանովն վարդեջուր :
       Թուղթ մի եւս առ մահտեսի Փիլիպպոսն գրեալ, զգիր մաքսապետին առ նա յղեաց, ընդ իրացն նմա մատուցանել , եւ շնորհակալութիւն վասն յղելոյն զԱնկետու նուիրակի յղեցեալսն: Ե լիտր գինի եւս սմա յղեաց, եւ գրեաց զերկուսն նուիրակի տալ: Փուսուլայ մի եւս գրեաց առ մահտեսի Փիլիպպոսն: Եւ որպէս յամսոյս Գ, այժմ եւս մանրամասնաբար գրեաց նմա , թէ այս ինչ հասուցաք քեզ փօլիցայիւ, (ԺԳՊ ) այս ինչ դու աստ ետուր մեզ, (ԵՊ ) եւ այսպէս յիշեցոյց նմա եւ զտուեալն ի մահտեսի Յովհաննէսն, 9 Խ ) եւ զի այժմ ՂԵ ղուռուշ եւս մաքսապետին էր տուեալ, եւ զոր մնայր տալոց, զայն եւս ծանոյց: 9 ԿԵ ) եւ պատուիրեաց զի ջանասցէ տալ զայն օրըստօրէ նուիրակին, որ քան է անդ, զի ընդ իւր բերցէ: Եւ թէ աւելի եւս տայ կամիցի, գրեսցեն ինքեան ընդ նուիրակին, զի զփօլիցայագիր գրեալ յղեսցէ: Իսկ եւ Կարնոյ նուիրակ Սարգիս վարդապետն գրեալ էր այժմ զթուղթ առ սրբազան վեհն, ի պատասխանի ի յունիսի Ժ, եւ ի յուլիսի ԺԴ գրեալ թղթոցն: Որ գրեալ էր զպատճառ խռովութեան իւր ընդ երիցուն եւ Առաջնորդին, թէ այս է պատճառն, զի յարաժամ ես պատարագ առնեմ, զգանձանակն զոր վասն շրջեցուցանեն, եւ զբուրվառի դրամն, Առաջնորդն զաւթէ եւ ինձ չտայ: Եւ պատճառ յամեցմանն եւս գրեալ էր, թէ ի քաղաքոջ ոչ տան զնուիրակութիւնս: Վասնորոյ գրեաց զթուղթ առ ժողովուրդսն Կարնոյ, մեղադրութիւն սիրով` վասն նուիրակութիւն չտալոյն, եւ յամեցուցանելոյն առ ինքեանս, որ ահա Գ տարի եւ կէս լինէր, զի կարգեցեալ էր անդ նուիրակ: Եւ հարկ, զի փութով` զոր ինչ եւ տալոց են, տացեն, թէ շատ, եւ թէ սակաւ, եւ զնուիրակն աստ վերադարձուսցեն: Ի ամիս վատայ եդ, թէ յետ այնորիկ այլ ոչ է մնալոց առ ձեզ: Եւ բազում առ այս մեղադրութիւն եւ յորդորումն, զի փութով ջանասցեն զնուիրակն յղել յայսկոյս: Ապա եւ Առաջնորդին եւ քահանայիցն եւս յանուանէ եւ յատկապէս մեղադրութիւն, թէ դուք ասէ եթէ սիրով եւ յորդորմամբ ծանուցանիցէք ժողովրդեանն զպարտականութիւնն իւրեանց սրբոյ Աթոռոյս, եւ զպակասութիւնս սորին, ժողովուրդն զինչ պարտին ասել: Եւ հասարակապէս դարձեալ թէ` որք յօժարութեամբ տայցեն, եղիցին օրհնեալք եւ որք ոչ տացեն, նոքա եւս եղիցին օրհնեալք, սակայն` իւրաքանչիւր ոք առնու զվարձս ըստ վաստակոց իւրոց :
       Թուղթ մի եւս առ Առաջնորդ Պաղտասար վարդապետն գրեաց` ըստ հասարակ թղթոյն, նախ մեղադրութիւն վասն զժողովուրդսն ոչ յորդորելոյն ի տուրս նուիրակութեան, եւ ապա վասն իւրացուցանելոյն զնուիրակի թապաղն, եւ բուրվառի արդիւնսն, որպէս ասացաւ ի վերոյ: Եւ հարկ, զի զոր ինչ մինչեւ ցայժմ առեալ է տացէ նուիրակին, եւ գործոյն ձեռնտուեալ` շուտով յայսկոյս ուղեւորեսցէ :
       Գրեաց եւ զթուղթ առ նուիրակ Սարգիս վարդապետն, ծանուցանելով զվերոգրեցեալքս, եւ զթուղթսն յղեաց առ նա, եւ պատուիրեաց ծանուցմամբ ընթեռնուլ տալ յեկեղեցիսն, եւ ջանալ շուտով աւարեալ զգործն եւ գալ: Եւ հետեւել դրամ տուօղ գտանել անդ, որք այժմ իսկ` առանց յետաձգութեան տացեն եւ առցեն զփօլիցայագրեանսն: Եւ եթէ ըստ այսմ ասացելոյ գտցի ոք, ծանուսցէ, զի զփօլիցայագրեանս գրեալ յղեսցէ: Եւ որպէս ի յուլիսի ԺԳ ասացաւ, չէր յանձն առեալ մահտեսի Յովաննէսն` զտալիս (զծ ) մահտեսի Խաչատուրին ի վերայ իւր հաշուել: Իսկ մահտեսի Խաչատուրն Տէր Պետրոսին զդրամս էր լեալ տալոց, (ՂԵ ) վասնորոյ ` հատեալ էր զայն յետս Տէր Պետրոսն, եւ չէր տուեալ նմա, թէ դու պարտիս սրբոյ Աթոռոյն զդրամն տալ, զայսքանս տուեալ իմա ': Ուստի` եւ սրբազան վեհն գրեաց նուիրաըին` առնուլ զայն ի Տէր Պետրոսէն, եւ զմնացեալն եւս ի մահտեսի Խաչատուրէն առնուլ, (1ԾԵ ) ձեռամբ մահտեսի Յովաննիսին, եւ բերել ընդ իւր: Ծանոյց զընծայս առ մաքսապետն, եւ գինի վասն իւր, եւ այլն, որ ինչ ի վերոյ գրեցաւ: Եւ ոմն ի միաբանութենէ սրբոյ Աթոռոյս եւ լեալ յառաջ, Սէթ անուամբ, որ այժմ լեալ էր վարդապետ, եւ անուանեցեալ Պետրոս, եւ եկեալ էր այժմ ի Կարին: Ուստի գրեաց նուիրակին բերել զնա ընդ ինքեան, եւ թէ ոչ գայցէ ասէ, այլով կերպիւ բերելոց եմ: Եւ այլ առ այսոսիկ բանք: Փուսուլայ եւս գրեաց առ սա, ըստ օրինակի մահտեսի Փիլիպպոսի փուսուլային, եւ զնոյն բանսն ծանոյց նմա, եւ հարկեաց, զի մինչեւ ցգալն առ սակաւ սակաւ առցէ ի նմանէ զմնացեալն դրամն, (Դ9ԿԵ ) եւ ընդ իւր բերցէ: Եւ թէ եւս աւելի տալ յօժարիցէ, ծանուսցէ, զի փօլիցայագիրս յղեսցէ: Յղեցան այսք ընդ Ղաթրջի Սահակին, որ գիրսն Անկիւրոյ եբեր. ի սեպտեմբերի ԻԳ :