Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Կարսայ փաշայն, որ որպէս յամսոյս Բ, այժմ եւս զպորինճան էր խնդրեալ ի ձեռն չուխատարի ումեմն, զոր աստ առ խանն էր յղեալ: Եւ վասն առաջին յղելոյն գրեալ էր զշնորհաալութիւն: Եւ սրբազան վեհն յղեաց, եւ զայս թուղթս սիրոյ ի պատասխանի թղթոյն գրեաց: Թուղթ մի եւս առ Ահմատ Չէլէպին գրեաց ի պատասխանի սիրոյ թղթոյն, առ որ չէր հասեալ գիւլապն, որ յապրիլի ԻԷ յղեցաւ, զի տանօղն այլոյ էր տուեալ : Ուստի այժմ եւս խնդրեալ էր: Բայց վասն տանօղ ոչ զորոյ` այժմ ոչ յղեցաւ: Եւ խոստացաւ սրբազան վեհն յետոյ յղել: Եւ չուխատարն ի սեպտեմբեր ԻԴ :