Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Հաշտարխանու նուիրակ Մինաս վարդապետն ի պատասխանի ի հոկտ. եւ ի նոյ. ամսոջ գրեցեալ Բց թղթոջն իւրոց: Զի քան զայս յառաջ ի պատմութիւն ՌՄԺԹ թուին եւ ի ... գրեաց առ նա սրբազան վեհն զորպիսութիւն գործոյն իւրոյ զարդիւնաւոր եւ զարժանաւոր առնելն ծանուցանել ինքեան, իսկ նա այնպէս էր իմացեալ թէ սրբազան վեհն հաշիւ խնդրէ յինքենէ: Եւ նա եւս, անտի գրով տուեալ էր սրբազան վեհին զհաշիւն իւր: Եւ սրբազան վեհն ես շնորհակալութիւն գրեաց առ նա: Այլ եւ` զմիտս թղթոյն իւրոյն ծանոյց նմա. ասելով թէ` ես պատուիրեցի քեզ զորպիսութիւն գործոյդ գրել մեզ, իսկ դու զսորին ներհակն իմացեալ հաշիւ տաս մեզ. այտի որպէս լինի ասէ հաշուատրութիւն մինչ ոչ գայցես ի սուրբ Աթոռս: Նաեւ լուաւ սրբազան վեհն թէ տրտնջեն զնմանէ ժողովուրդքն, վասնորոյ յայնժամ պատուէր գրեաց առ նա մարդաշահութիւն առնել: Բայց նա այնպէս էր կարծեալ, թէ սրբազան վեհն թշնամեաց խօսիւքն իցէ գրեալ ինքեան զմեղադրութիւն զայն սակս որոյ յոյժ խոցեալ էր: Ուստի եւ սրբազանն միամտեցոյց զնա ասելով թէ` զայն բան առ ի հայրաբար խրատ գրեցի քեզ, եւ ոչ ըստ թիւրիմաց կարծեացն քոց: Այլ եւ` խնդրեալ էր ի սրբազան վեհէն զՌուսաց թագաւորի հրովարտակի Սաւատն յղել, բայց այժմ ձեռնհաս չեղեւ յղելն: Եւ պատուէր` զի ի մէնջ առաքեցեալ Հաշտարխանու թղթոց առ ինքն հասանելն` եւ զինչ առնելն, ծանուսցէ ինքեան ի միամտութիւն իւր: Զայս ի յԵրեւան յղեցաք, զի անտի ընդ կարաւանի առ Տէր Աբրահամն յղեսցեն ի Թիֆլիզ, զի եւ նա առ Մինաս վարդապետն հասուսցէ ի Հաշտարխան: (որոյ զամսաթիւն, սոյն ամսոյս ԻԳ եղաք : ) ի յունվարի ԻԳ. իսկ եւ` Հաշտարխանու, Մոսկօվու եւ Պետրպօռքու թղթոց պատասխանիք. զորս ի յուլիսի ԺԵ գրեալ էր առ սա յղ .: